Medie- och kommunikationsvetenskap

Myndigheter och organisationer

 • Allmänhetens pressombudsman (PO) /Pressens opinionsnämnd (PON)
  Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor.
  Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering.
 • Myndigheten för press, radio och tv
  Ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  Nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
 • Nordicom
  Ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Ger ut tidskrifter, böcker, en forskningsdatabas över nordisk medieforskning (NCOM), samt mediestatistik och analyser.
 • Post- och telestyrelsen (PTS)
  Myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.
 • Statens Medieråd
  Expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera informations- och undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.
 • TU
  Mediehusens branschorganisation