Medicin, farmaci och hälsa

Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare, för det mestad riktad mot en akademisk målgrupp.

Olika typer av vetenskapliga artiklar:
Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för fösta gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.
Översiktsartiklar (review articles) är kritiska utvärderingar av olika tidigare publicerade studier. En översiktsartikel kan vara bra för att snabbt få en överblick och introduktion till ett forskningsområde! I många databaser kan man begränsa sin sökning för att få fram enbart översiktsartiklar.
Teoretiska artiklar syftar till att utveckla nya teorier utifrån redan existerande forskning.

En vetenskaplig artikel brukar bestå av följande delar:

  • abstract
  • introduktion
  • metod
  • resultat
  • diskussion/slutsatser
  • referenslista

Vetenskapliga tidskrifter - granskningsprocessen.

En vetenskaplig tidskrift har ett råd av granskare (referees) som består av erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde. Dessa forskare granskar inkomna manus till artiklar, bedömer innehåll, form och språk och avgör om artikeln bör publiceras, avslås eller revideras. Förfarandet kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Vissa artiklar i en vetenskaplig tidskrift kan publiceras utan att granskas först. Det kan t.ex. vara kommentarer, bokrecensioner eller debattartiklar.

Hur vet man om en artikel eller tidskrift är vetenskapligt granskad (refereed/peer-reviewed)?

I en del artikeldatabaser kan man när man söker, bocka för att man bara vill få fram peer-review artiklar.

I t.ex. Ulrichs International Periodicals kan man snabbt kolla upp om en tidskrift är vetenskapligt granskad (refereed/peer-reviewed).