Referensguiden

Exempel på hur man kan referera till olika källor

Detta är enbart ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Artikel i dagstidning

Efternamn, Förnamn (Utgivningsår). Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum, sidnummer.

Björklund, M. (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s. 20.

Artikel i dagstidning online

Efternamn, Förnamn (Utgivningsår). Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum. URL [Hämtad datum].

Eriksson, Hasse (2014). Fler kvinnor tar plats i företagens styrelser. DN.se, 4 juni. http://www.dn.se/ekonomi/fler-kvinnor-tar-plats-i-foretagens-styrelser/ [Hämtad 2014-06-04].

Artikel i tidskrift

Efternamn, Förnamn (Utgivningsår). Artikelns titel. Tidskriftens namn. Volymnummer (tidskriftsnummer), sidnummer.

Lea, M.R. och B.V. Street (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), s. 157-172.

Avhandling eller uppsats

Efternamn, Förnamn (Utgivningsår). Titel på uppsatsen. Nivå (exempelvis Diss. (doktorsavhandling), Lic.-avh (licentiatavhandling), Kandidatuppsats etc.). Universitet (och institution) där examen är avlagd.

Nordin, Dan (2000). Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. Diss., Uppsala universitet.
Siöland, Johanna (2011). Pappor som läser : en kvalitativ studie om pappors läsvanor. Kandidatuppsats. Borås: Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan. http://hdl.handle.net/2320/8731 [Hämtad 2014-06-19].

Bok / e-bok

Efternamn, Förnamn (Utgivningsår). Bokens titel. Upplaga (om 2:a eller senare). Förlagsort: Förlag.

Magnusson, Lars (2010). Sveriges ekonomiska historia. 4.uppl. Stockholm: Norstedt.
Robertson, J.L. och J. Barling (2015) The Psychology of Green Organizations. New York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199997480.001.0001 [Hämtad: 2015-11-13]

Bok med redaktör

Efternamn, Förnamn (red.) (Utgivningsår). Bokens titel. Upplaga (om 2:a eller senare). Förlagsort: Förlag.

Harvard, J. och P. Lundell (red.) (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket.

Data och statistik

Efternamn, Förnamn eller organisation (årtal). Titel. Ev. version eller upplaga. Utgivarens ort: utgivare eller producent. DOI-nummer eller URL. Ev. datum då du hämtat informationen.

Eurostat (2017). House price index (2010 = 100) - quarterly data. Luxembourg: Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270
SCB (2017). Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
Stockholms stad (2016). Cykelparkering. Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret. http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=ca64c81a-4d8c-4704-acfc-2dd5f89c5c64
UCDP (2017). Adoni–Ogoni. Uppsala: Uppsala universitet. http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad 2017-10-03]

Film, Radio, TV etc.

Plånboken (2015). [radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 4 december.
Runt i naturen : Svenska djur - Grävling. (2002). [TV-program]. Utbildningsradion. https://uraccess.net/products/100934 [Hämtad: 2016-03-10].
Vetandets värld (2015). Visdom inget säkert ålderstecken [radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 9 juli.
Uppsala universitet (2014). Study - Live - Enjoy (Part 1, Arrival), Uppsala University Sweden [video]. https://www.youtube.com/watch?v=EqBN3d99KUk [Hämtad: 2016-03-10].

Kapitel i bok med redaktör

Författare till kapitlet (Utgivningsår). Titel på kapitlet. Ingår i: Redaktör (red.) Bokens titel. Upplaga (om 2:a eller senare). Förlagsort: Förlag, kapitlets sidnummer i boken.

Furuland, G. (2010). Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden. Ingår i: Harvard, J. och P. Lundell (red.) 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket, s. 65-83.

Karta

Upphovsman (Utgivningsår). Titel på kartan [kartografiskt material]. Skala. Upplaga (om 2:a eller senare). Förlagsort: Förlag.

Lantmäteriet (2014). Kebnekaisefjällen [kartografiskt material]. 1:100 000. Stockholm: Calazo.
Lantmäteriverket (1997). Gröna kartan [kartografiskt material] : Topografiska kartan skala 1:50 000. 11i nv, uppsala nv. 8. uppl. Gävle: LMV.

Proposition, SFS, SOU etc.

Prop. 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.
SFS 2011:791. Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Utrikesdepartementet.
SOU 2008:104. Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen. Stockholm: Fritzes.

Rapport / dokument från en databas

Författare/organisation/databasutgivare (Årtal). Titel på dokumentet. Databasens namn [Datum då du hämtat dokumentet].

Euromonitor International (2013). Consumer electronics: trends and analysis. Passport [Hämtad 2014-06-19].

Rapport ur rapportserie

Författare/organisation (Årtal). Titel på rapporten (Serie och Serienummer). Ort: Utgivare. URL eller DOI om du läst rapporten i elektronisk form.

Ahlberg Tidblad, Annika (2001). Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar (Elforsk Rapport 2001:23). Stockholm: Elforsk.
Sjöberg, Johanna (2017). Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion (Rapport 6750). Stockholm: Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6750-2/

Standard

SS-EN ISO 9004:2009. Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning. 2. uppl. Stockholm: SIS förlag.

Uppslagsverk

Författare till artikeln (Utgivningsår). Uppslagsord. Titel på uppslagsverket. Förlagsort: Förlag, Band/volym, Artikelns sidnummer i boken.

Om du refererar till ett uppslagsverk online så lägger du till URL samt datum då du läst artikeln. Saknas författare så skriver du istället upplagsverkets titel (i kursiv stil) först. Du ska också skriva det årtal då artikeln senast uppdaterades:

Ovesen, Jan (1993). Kultur. Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker, Bd 11, s. 511-513.
Nationalencyklopedin (2014). Soliditet. http://www.ne.se/lang/soliditet/311346 [Hämtad 2014-06-16].

Webbsida

Författare till sidan om det finns, annars uppger du organisation/ägare till webbplatsen (Årtal då sidan senast uppdaterades). Titel på webbsidan. URL. [Datum då du läst sidan].

Statens medieråd (2011). Instruktion för Statens medieråd. http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/ [Hämtad 2014-06-04].

Årsrapport

Företag (Utgivningsår). Titel på årsrapporten.Ort: Utgivare.

Om du hämtat årsredovisningen via företagets webbplats så lägger du till URL och datum då du hämtat den:

Ångpanneföreningen (2007). Årsberättelse 2006. Stockholm: AB Ångpanneföreningen.
H&M (2013). Årsredovisning 2013. http://about.hm.com/sv/investors/reports.html [Hämtad 2014-06-19].