Referensguiden

Exempel på källhänvisningar och referenser

Nedan ges förslag på hur du kan referera till några olika typer av material. Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten. Därefter förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten, och slutligen hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete.

Observera att detta är bara ett exempel på hur man kan referera enligt Oxford. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för ditt arbete.

Artikel i dagstidning

Fullständig fotnot:

¹ Marianne Björklund. "Skulderna biter sig fast i euroländerna." Dagens nyheter, 3 september 2011.
² Betty Skawonius. "Dramaten tar ny chef från Stadsteatern." DN.se, 22 maj 2014, hämtad 27 juni 2014. http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dramaten-tar-ny-chef-fran-stadsteatern/.

Förkortad fotnot:

¹ Björklund, "Skulderna biter sig fast".
² Skawonius, "Dramaten tar ny chef".

I referenslistan:

Björklund, Marianne. "Skulderna biter sig fast i euroländerna." Dagens nyheter, 3 september 2011, 20.
Skawonius, Betty. "Dramaten tar ny chef från Stadsteatern." DN.se, 22 maj 2014. Hämtad 27 juni 2014. http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dramaten-tar-ny-chef-fran-stadsteatern/.

Artikel i tidskrift

Fullständig fotnot:

¹ Mary R. Lea och Brian V. Street, “Student writing in higher education: An academic literacies approach,” Studies in Higher Education 23, nr. 2 (1998), 162.
² Daniel Agardh et al., “Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease,” Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 41, nr. 3 (2005), 325.

Förkortad fotnot:

¹ Lea och Street, "Student writing", 162
² Agardh et al., "Autoantibodies against soluble", 325.

I referenslistan:

Agardh, Daniel, Ingrid Dahlbom, Terri Daniels, Ester Lörinc, Sten Anders Ivarsson, Ake Lernmark, och Tony Hansson. “Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease.” Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 41, nr. 3 (2005): 322–327.
Lea, Mary R., och Brian V. Street. “Student writing in higher education: An academic literacies approach.” Studies in Higher Education 23, nr. 2 (1998): 157–172.

Bok / e-bok

Fullständig fotnot:

¹ Idar Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 56-57.
² Tony Robbin, Shadows of Reality : the Fourth Dimension in Relativity, Cubism, and Modern Thought. (New Haven: Yale University Press, 2006). E-bok.

Förkortad fotnot:

¹ Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, 56-57.
² Robbin, Shadows of Reality.

I referenslistan:

Holme, Idar, och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 1997.
Robbin, Tony. Shadows of Reality : the Fourth Dimension in Relativity, Cubism, and Modern Thought. New Haven: Yale University Press, 2006. E-bok.

Data, statistik

Efternamn, Förnamn/Organisation. Titel. Ev. version eller upplaga. Utgivarens ort: utgivare/producent/arkiv, år. DOI-nummer eller URL

För att förtydliga vilket format man hänvisar till kan man skriva det inom en hakparentes, t.ex. [online], [dataset], [pdf] etc.

Fullständig fotnot:

¹ Eurostat, House price index (2010 = 100) - quarterly data, (Luxembourg: Eurostat, 2017), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270.

Förkortad fotnot:

¹ Eurostat, House price index (2010 = 100) - quarterly data.

I referenslistan:

Eurostat. House price index (2010 = 100) - quarterly data. [dataset]. Luxembourg: Eurostat, 2017. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270.

Kapitel i bok med redaktör

Fullständig fotnot:

¹ Gunnel Furuland. "Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden." I 1800-talets mediesystem, redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010), 67.
² Katherine S. Hunt, Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter, ”Hereditary Risk for Cancer”, I Fundamentals of Cancer Prevention, redigerad av David Alberts och Lisa M. Hess, 3. uppl. (Berlin: Springer, 2014), 123–150. E-bok.

Förkortad fotnot:

¹ Furuland, "Skönlitterära häftesserier", 67.
² Hunt, Ray, och Jeter, ”Hereditary Risk for Cancer”, 123-150.

I referenslistan:

Furuland, Gunnel. "Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden." I 1800-talets mediesystem, redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, 65-83. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010.
Hunt, Katherine S., Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter. ”Hereditary Risk for Cancer”. I Fundamentals of Cancer Prevention, redigerad av David Alberts och Lisa M. Hess, 3. uppl., 123–150. Berlin: Springer, 2014. E-bok.

Karta

Fullständig fotnot:

¹ Lantmäteriverket. Gröna kartan : Topografiska kartan skala 1:50 000. 11i nv, uppsala nv. (Gävle: LMV, 1997).
² Lantmäteriet. Kebnekaisefjällen. 1:100 000. (Stockholm: Calazo, 2014).

Förkortad fotnot:

¹ Lantmäteriverket, Gröna kartan.
² Lantmäteriet. Kebnekaisefjällen.

I referenslistan:

Lantmäteriet. Kebnekaisefjällen. 1:100 000. Stockholm: Calazo, 2014.
​Lantmäteriverket. Gröna kartan : Topografiska kartan skala 1:50 000. 11i nv, uppsala nv. Gävle: LMV, 1997.

Proposition, SFS, SOU etc.

Fullständig fotnot:

¹ Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat, (Stockholm: Näringsdepartementet), 42-43.
² SFS 2011:791, Lag om ackreditering och teknisk kontroll, (Stockholm: Utrikesdepartementet).
³ SOU 2008:104, Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen, (Stockholm: Fritzes).

Förkortad fotnot:

¹ Prop. 2010/11:155, 42-43.
² SFS 2011:791.
³ SOU 2008:104.

I referenslistan:

Prop. 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.
SFS 2011:791. Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Utrikesdepartementet.
SOU 2008:104. Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen. Stockholm: Fritzes.

Webbsida

Fullständig fotnot:

¹ Uppsala universitetsbibliotek, "Om biblioteket", hämtad 4 augusti 2014, http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/.
² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, “Planering för ett hållbart och robust samhälle,” senast ändrad 2009, hämtad 28 mars 2014, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/.

Förkortad fotnot:

¹ Uppsala universitetsbibliotek, "Om biblioteket".
² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Planering för ett hållbart och robust samhälle”.

I referenslistan:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. “Planering för ett hållbart och robust samhälle.” Senast ändrad 2009. Hämtad 28 mars 2014. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/.
Uppsala universitetsbibliotek. "Om biblioteket." Hämtad 4 augusti 2014. http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/.

Youtube

Fullständig fotnot:

¹ Uppsala University, 2014, "Study - Live - Enjoy - Uppsala University," [video], Youtube. Hämtad 5 augusti 2014, http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew.

Förkortad fotnot:

¹ Uppsala University, "Study - Live - Enjoy - Uppsala University".

I referenslistan:

Uppsala University. 2014. "Study - Live - Enjoy - Uppsala University." [video]. Youtube. 3 juni 2014. Hämtad 5 augusti 2014. http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew.

Årsrapport

Fullständig fotnot:

¹ Ångpanneföreningen, Årsberättelse 2006, (Stockholm: AB Ångpanneföreningen, 2007).
² H&M, Årsredovisning 2013, hämtad 19 juni 2014, http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2013_sv.pdf.

Förkortad fotnot:

¹ Ångpanneföreningen, Årsberättelse 2006.
² H&M, Årsredovisning 2013.

I referenslistan:

H&M. Årsredovisning 2013. Hämtad 19 juni 2014. http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2013_sv.pdf.
Ångpanneföreningen. Årsberättelse 2006. Stockholm: AB Ångpanneföreningen, 2007.