Referensguiden

Artikel i dagstidning

Författare, A.B. (Årtal, datum). Titel på artikeln. Dagstidningens namn, sidnummer.

Björklund, M. (2011, 3 september). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, s. 20.

Artikel i tidskrift

Författare, A.B. (Årtal). Titel på artikel. Tidskriftens namn, Vol(nr), sidnummer. doi:DOI-nummer

Har artikeln ett DOI-nummer ska det alltid anges enligt APA. Det skrivs då i slutet av referensen. Karolinska institutets bibliotek har beskrivit vilken nytta man kan ha av DOI-nummer. Läs mer om det via den här länken.


Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach.

Studies in Higher Education, 23(2), 157-172. doi:10.1080/03075079812331380364

Turner, R., Brown, T., & Edwards-Jones, A. (2014).‘Writing my first academic article feels like dancing around naked’:

Research development for higher education lecturers working in further education colleges. International Journal

For Academic Development,19(2), 87-98. doi:10.1080/1360144X.2013.792729

Avhandling / uppsats

Författare, A.B. (Årtal). Titel på avhandlingen/uppsatsen. (Nivå/typ av uppsats). Universitet, Ort.


Berlin-Wahlén, A. (1977). Studies on the elimination of local anesthetic agents. (Diss.),

Uppsala University, Uppsala.  

Siöland, J. (2011). Pappor som läser : en kvalitativ studie om pappors läsvanor. (Kandidatuppsats),

Högskolan i Borås / Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Borås.

Hämtad från http://hdl.handle.net/2320/8731

Bok / e-bok

Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag.
Författare, A.A, & Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag. Hämtad från http://...
Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag. doi:...
Redaktör, A.A., & Redaktör A.B. (Red.). (Årtal). Bokens tilel. Förlagsort: Förlag.


Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Larner, A. J. (Red). (2013). Cognitive screening instruments : A practical approach. London:

Springer London. doi:10.1007/978-1-4471-2452-8

Harvard, J., & Lundell, P. (Red.). (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket.

Kapitel i bok med redaktör

Författare, A. A., & Författare, B. B. (årtal). Titel på kapitel. I A. Redaktör, B. Redaktör, & C. Redaktör (Red.), Bokens titel (ss. xxx-xxx). Förlagsort: Förlag.


Furuland, G. (2010). Skönlitterära häftesserier : ett mediefönster på bokmarknaden.

I J. Harvard & P. Lundell (Red.), 1800-talets mediesystem (ss. 65-83). Stockholm: Kungliga biblioteket.

Hunt, K. S., Ray, J. A., & Jeter, J. M. (2014). Hereditary risk for cancer. I D. Alberts &

L. M. Hess (Reds), Fundamentals of cancer prevention (3e uppl, ss 123–150). Berlin: Springer.

Hämtad från http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5

Proposition, SOU, SFS etc.

Proposition 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2011:791. Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Riksdagen.

Hämtad 6 augusti, 2014 från http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/11/110791.PDF

SOU 2008:104. Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen.

Stockholm: Fritzes. Hämtad 6 augusti, 2014 från

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/94/a6c42632.pdf

Rapport

Socialstyrelsen. (2004). Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 6 augusti, 2014, från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10267/2004-101-5_20041015.pdf

Uppslagsverk

Biceps. (n.d.). I Nationalencyclopedin. Hämtad 6 augusti, 2014, från http://www.ne.se/lang/biceps

Webbsida

Z. Smith Reynolds Library, Wake Forest University. (2011). APA 6th edition: selected guide to citing resources.

Hämtad 21 oktober, 2011 från http://zsr.wfu.edu/services/research/guides/apa.

Årsrapport

Ångpanneföreningen. (2007). Årsberättelse 2006. Stockholm: AB Ångpanneföreningen.