Religionsvetenskap och teologi

Vad är en bibelkommentar?

En vetenskaplig bibelkommentar är ett hjälpmedel som kan användas vid studiet av (texter ur) en viss bibelbok. Den ger fortlöpande språkliga och sakliga upplysningar som är till nytta för arbetet med översättning och tolkning. Dessutom innehåller den författarens/författarnas tolkning av såväl enskilda passager som boken i dess helhet. Beroende på kommentarseriens profil kan den även ta upp mer eller mindre av texternas tolknings- och receptionshistoria.

Hur hittar jag en bra bibelkommentar?

En bra kommentar bör vara baserad på vetenskapliga rön (inom exegetik, språkvetenskap och historia, med mera). Den bör vara tillräckligt aktuell och uppdaterad. Dessutom ska den vara praktiskt orienterad, så att läsaren lätt kan finna förklarande noter, textutläggningar och hänvisningar till litteratur till varje enskilt textställe. Det bästa rådet är att välja kommentar ur någon av de stora serierna med gott anseende inom forskarvärlden. Se listan nedan. Men någon garanti finns inte. Olika kommentarer inom samma serie kan ha varierande inriktning och kvalitet. Rådgör gärna med handledare eller någon erfaren exegetisk forskare!

Vetenskapliga kommentarserier