Juridik

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Svenska författningar och förarbeten i tryckt format

Svensk författningssamling (SFS)

Publiceras enbart online sedan 1 april 2018.

1825–2018:159 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 4, källarplan)

1825–2018:159 på Carolinabiblioteket (beställs fram från magasin)

1827–2007 på Almedalsbiblioteket på Gotland

Förarbeten  
Departementsserien (DS)

Carolinabiblioteket

1947–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Statens offentliga utredningar (SOU)

1922– på Carolinabiblioteket

1922–2014 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Almedalsbiblioteket på Gotland

Kommittébetänkanden 1734-1922 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Kommittédirektiv (Dir.)

Före 1977 publicerades kommittédirektiven i den s.k.
riksdagsberättelsen, vilken ingår i riksdagstrycket.

1977–1982 på Carolinabiblioteket

1983–2004 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II, tidskrift för lagstiftning m.m.)

1876–1999 på Carolinabiblioteket

1877– på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Riksdagstryck

 

Kammarens protokoll

Motioner

Regeringens propositioner och skrivelser (prop.), (skr.)

Riksdagens skrivelser (rskr.)

Utskottsbetänkanden (bet.)

Carolinabiblioteket

1922– på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 3, källarplan)

Svenska avgöranden och referat i tryckt format

Allmänna domstolar  

Referat och notiser från Högsta Domstolen (HD) publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I)

1-126 (1874-1999) på Carolinabiblioteket

1- (1874-) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Hovrätterna (RH)

1980-1999 på Carolinabiblioteket

1980- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Förvaltningsdomstolar  

Högsta Förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

2011- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Regeringsrättens årsbok (RÅ)

1909-1999 på Carolinabiblioteket

1909-2010 på Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets (Arkiv 2, källarplan)

Rättsfallsreferat från Regeringsrätten : RR

1988-1991 på Carolinabiblioteket

1988-2011 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna : RRK

1973-1987:8 på Carolinabiblioteket

Kammarrättens årsbok. Avd. 1

Årg. 1-47 (1925-1971) på Carolinabiblioteket

Årg. 4-47 (1929-1971) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Kammarrättens årsbok. Avd. 2 Årg. 1-47 (1925-1971) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)
Specialdomstolar  
Arbetsdomstolens domar (AD)

1929-1999 på Carolinabiblioteket

1929- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Marknadsdomstolens avgöranden (MD)

1971/1973-1998 på Carolinabiblioteket

1971/1973- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Miljööverdomstolens domar

2000–2004 i urval i publikationen Miljödomar (hylla 344.046 SWE på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket)

Koncessionsnämnden för miljöskydd : Miljöbeslut

1992-1998 på Carolinabiblioteket

1992-1998 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall – Försäkring och skadestånd (RFS) del A & B

1986-1998 på Carolinabiblioteket

1986-2003 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling

1938-1980 på Carolinabiblioteket

1938-1980 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen

1992-1995 på Carolinabiblioteket

1992-1995 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna

1979/1984-1992 på Carolinabiblioteket

1985-1991 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Referat från Försäkringsdomstolen

1961/1965-1971/1975 på Carolinabiblioteket

1961/1965-1971/1975 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Myndigheter  
Beslut och yttranden av Justitiekanslern (JK-beslut)

1981-1997 på Carolinabiblioteket

1981-1997 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JO)

1951- på Carolinabiblioteket

1951- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 2, källarplan)

Referat av beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

1984-1988 på Carolinabiblioteket

1984- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Internationella konventioner i tryckt format

Council of Europe Treaty Series (CETS) vol. 194 (2004-) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 4, källarplan)
European Treaty Series (ETS) (föregångaren till CETS)

1966 -1992:143 på Carolinabiblioteket

vol. 1-193 (1949-2003) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 4, källarplan)

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

1991-1995 på Carolinabiblioteket

1991-1996 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Arkiv 4, källarplan)

International legal materials

Även tillgänglig i HeinOnline.

vol. 1-51 (1962-2012) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Internationell rättspraxis i tryckt format

Digest of United States Practice in International Law

Även tillgänglig online.

1980- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)
Publications of the Permanent Court of International Justice. Judgments, orders and advisory opinions 1931-1940 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Reports of international arbitral awards

Även tillgänglig online samt via HeinOnline.

vol 1- (1948-) på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)
Reports of judgments, advisory opinions and orders. International Court of Justice 1949- på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin)

Nordisk rätt i tryckt format

I Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets lagbokshylla finns lagböcker från de nordiska länderna:

 • Karnov (danska)
 • Norsk lovkommentar
 • Finlands lag
 • Ålands lagsamling

Merparten av de tryckta rättsfallssamlingarna förvaras i magasin:

 • Nordisk Domssamling
 • Nordiske domme i sjøfartsanliggender
 • Norsk retstidende
 • Rettens Gang (norsk)
 • Ugeskrift for Retsvaesen (dansk, Arkiv 2 på bibliotekets källarplan)

Uppsala universitetsbibliotek har även delar av Nordisk utredningsserie (NU) och Norges offentlige utredninger (NOU), Folketingstidende, Riksdagshandlingar m.fl. nordiska förarbeten (ej löpande) i tryckt form. En del äldre förarbeten kan även finnas på mikrofiche. Samlingen är inte komplett.

För material som saknas hos oss, se även Riksdagsbiblioteket, där det finns en samling utländskt parlamentstryck som kan användas på plats.

Brittisk och amerikansk rätt i tryckt format

Följande samlingar finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs från magasin):

 • The All England Law Reports (-2015)
 • Federal practice and procedure (-2002)
 • Halsbury's Laws of England (-2003)
 • Halsbury's Statutes (-2003)
 • Restatement of the law (-2002)
 • United States Supreme Court reports (-2000)

Riksdagsbiblioteket har en samling utländskt parlamentstryck som även inkluderar Storbritannien. Materialet används på plats.

Äldre författningar i tryckt format

Svensk rätt

På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns det s.k. Årstrycket fr.o.m. 1801 och därefter Svensk författningssamling (SFS). Dessa förvaras i Arkiv 4 på bibliotekets källarplan, liksom författningsregister fr.o.m. 1522.

En del äldre lagar finns samlade i bokform, exempelvis i publikationerna Svensk historisk lagbok, Svensk lagsamling, Magnus Erikssons landslag, Magnus Erikssons stadslag, Äldre Västgötalagen, Sveriges gamla lagar och andra historiska rättskällor i urval, Svenska landskapslagar, Minnesskrift ägnad 1734 års lag, del III (faksimil av lagen), Corpus iuris sueo-gotorum antiqui=Samling af Sweriges gamla lagar, Ny lag-samling (Backman) och Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800.

Mycket av det rättshistoriska materialet förvaras på Carolina Rediviva. Förutom Årstrycket finns där bl.a. Modée, Publique handlingar (15 vol., 1718-1794) och bibliografin Rudbeck, Beskrivande och illustrerad förteckning över de upplagor av Sveriges landskapslagar, landslagar och stadslagar, som av trycket blivit utgivna, intill dess Sveriges rikes lag blev gillad och antagen på riksdagen år 1734.

Utländsk rätt

På hylla 340.09 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns t.ex. norska Frostatingslova och Den eldre Gulatingslova (se även Norges gamle love, Carolinabiblioteket) samt Law collections from Mesopotamia and Asia Minor av Roth, American legal history: cases and materials av Hall och Sammlung schweizerischer Rechtsquellen. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har även Lovtidende for Kongeriget Danmark (1882-1932) och Danmarks gamle love i magasin (se även Danmarks gamle landskabslove, Carolinabiblioteket). Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm.

Äldre förarbeten i tryckt format

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har i Arkiv 3 på källarplan Riksdagstrycket fr.o.m. 1867 samt register därtill fr.o.m. 1809 (se även bibliografierna Bring, Svenskt boklexikon 1700-1829: Riksdagshandlingar och Ekedahl, Förteckning över riksdagens tryckta protokoll med därtill hörande bihang för åren 1867-1916). Äldre riksdagstryck (1809-) och tryckta ståndsprotokoll för tiden dessförinnan förvaras på Carolina Rediviva (se även bibliografin Sandahl, Svenska riksdagarnes från och med år 1786 till och med år 1866 tryckta protokoller med bihang). Där finns också Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth (1521-1727) på mikrofilm samt publikationen Svenska riksdagsakter (1521-1800).

I Arkiv 3 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns också kommittébetänkanden fr.o.m. 1815 och Statens offentliga utredningar (SOU) fr.o.m. 1922. På Carolina Rediviva finns kommittébetänkanden fr.o.m. 1809. Användbara register för kommittébetänkandena är Thyselius, Förteckning över kommittébetänkanden (1809-1894 och 1895-1903), följt av Förteckning över statliga utredningar (1904-1945 och 1946-1965, utg. av Riksdagsbiblioteket). Registren finns även digitaliserade (1809-1894, 1895-1903, 1904-1945 ). Förarbetena till 1734 års lag finns publicerade i Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736 (8 vol., Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, hylla Ref 340.09), kompletterad av Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666-1686

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har även Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II), som innehåller sammanfattningar av förarbeten, fr.o.m. 1876. Dessa förvaras i Arkiv 2 på bibliotekets källarplan.

Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm.

Äldre rättspraxis i tryckt format

I Arkiv 2 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns följande svenska samlingar.: 

 • Nytt Juridiskt Arkiv (NJA del 1) fr.o.m. 1874.
 • Regeringsrättens Årsbok (RÅ) fr.o.m. 1909.
 • Arbetsdomstolens domar (AD) fr.o.m. 1929 
 • JO:s ämbetsberättelse fr.o.m. 1840 (luckor före 1860, Carolinabiblioteket fr.o.m. 1810).

Före NJA publicerades ett urval av rättsfall från Högsta domstolen i tidskrifterna Juridiskt Arkif (1830-1862) och Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning (1864-1889). Rättsfall från hovrätterna i urval finns publicerade i Svensk Juristtidning fr.o.m. 1916. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har också Kammarrättens årsbok fr.o.m. 1925, kompletterad av Fattigvårdsmål 1895-1914. Dessa äldre rättsfallssamlingar beställs fram från magasin.

Ett urval av domböcker, tänkeböcker och rådhusrätters protokoll finns utgivna i tryckt form, se DISA och LIBRIS. Se även bibliografin Bring, Svenskt boklexikon 1700-1829: Rättegångshandlingar.

Utländska rättsfallssamlingar i tryckt form:

 • Law reports (1865-) och All England law reports (1558-), American international law cases (fr.o.m. 1783), beställs fram från magasin.
 • The Bloody register ("most remarkable trials", 1700-1764), The earliest English law reports (t.o.m. 1289) och American legal history: cases and materials av Hall, beställs fram från magasin.
 • Danska domar finns i Ugeskrift for retsvaesen (1867-, Arkiv 2 på Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets källarplan) samt i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 (beställs fram från magasin).
 • Norsk retstidende (1836-2015), beställs fram från magasin.
 • Entscheidungen des Reichsgerichts - Zivilsachen (äldre tyska högsta domstolen, 1880-1914 finns på Carolinabiblioteket)

Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm.


Arkivmaterial

Äldre material från domstolarna förvaras i Riksarkivet (Riksarkivet och Landsarkiven). För att lokalisera vilket arkiv som har respektive material kan man söka i Nationella ArkivDatabasen. Se även Rättens källor: rättsligt material på Landsarkivet av Oja (tryckt version på hylla 340.09 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket), Handledning till juridiska källor i Malmö stadsarkiv av Norström (beställs från magasin) och Riksarkivets arkivguider.

Vad gäller hovrätterna förvaras Svea hovrätts arkiv i Riksarkivet, medan övriga hovrätter förvarar sina egna arkiv. Av dessa har Göta hovrätt det mest fullständiga arkivet (fr.o.m. 1635, akter i mål före 1948 förvaras dock i Landsarkivet i Vadstena). Underrätternas s.k. renoverade domböcker förvaras i advokatfiskalens arkiv, som är en del av respektive hovrätts arkiv.

Rättshistorisk litteratur i tryckt format

Svenska bibliografier

 • Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia
 • Catalogus disputationum in academiis... av Lidén/Marklin (1778-1855)
 • Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600 (1478-)
 • Geete, Fornsvensk bibliografi (medeltidslitteratur)
 • Iuul, Scandinavian legal bibliography
 • Josephson, Avhandlingar ock program... (-1890)
 • Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala
 • Klemming, Sveriges bibliografi 1481-1600
 • Linnström, Svenskt boklexikon: åren 1830-1865
 • Modéer, Juristens källor i arkiv och bibliotek
 • Nelson, Akademiska afhandlingar... (-1910)
 • Norborg, Källor till Sveriges historia
 • Nordisk rättshistorisk litteratur (4 vol. 1941-1980)
 • Svensk bibliografi 1600-1829 (även i LIBRIS)
 • Svensk historisk bibliografi (1771-1976), 1977- i LIBRIS
 • Svensk juridisk litteratur av Regner (1865-) 
 • Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica

 

Utländska bibliografier

 • Bibliography of nineteenth-century legal literature
 • Early printed books to the end of the sixteenth century
 • Hines, English legal history: a bibliography and guide to the literature
 • Juristische Dissertationen deutsceher Universitäten: 17.-18. Jahrhundert
 • Jägerskiöld, Utländsk juridisk litteratur i svenska juristbibliotek från tiden före år 1734
 • Sweet and Maxwell's legal bibliography of the British Commonwealth of nations (vol. 1: -1800, vol. 2: 1801-1954)
 • Szladits, A bibliography on foreign and comparative law (1790-) 

Nutida avhandlingar och annan vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten kan sökas i SwePub och DiVA.