Statsvetenskap och utvecklingsstudier

Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds)

Statens offentliga utredningar är en serie med rapporter och betänkanden från svenska statliga utredningar. Departementsserien är en serie med rapporter och betänkanden från utredningar inom svenska departement.

Riksdagstryck, kommittédirektiv, remissvar

Riksdagstrycket (motioner, propositioner, protokoll, utskottsbetänkanden) finns i tryckt form på Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket. Nyare material är sökbart i Riksdagens databas.

Kommittédirektiv för tillsatta utredningar hittar du från och med 1983 i tryckt form på Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket (1977-1982 på Carolinabiblioteket). Före 1977 publicerades kommittédirektiven i den så kallade riksdagsberättelsen, vilken ingår i riksdagstrycket.

Remissyttranden finns i vissa fall sammanställda och publicerade i en Ds eller SOU. Ibland kan de också hittas på Regeringens webbplats eller på webbplatserna för respektive remissinstans. I sista hand kan de också begäras ut från Regeringskansliets registratorer.

Rättsinformation