Företagsekonomi

Databaser

Ett urval organisationer

  • Bokföringsnämnden
    BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.