Referensguiden

Juridiskt material

OBS! Detta är enbart ett förslag på hur man kan göra. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a. på:

Källhänvisningar

Författningar

Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav:

… i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att…

Vid senare hänvisningar till samma lagtext behövs inte SFS-nummer anges. Man kan istället använda förkortningar eller en kortare variant av namnet.

…. enligt LSE …
… enligt energiskattelagen …

När man hänvisar till en författning ur annan författningssamling än SFS skriver man också beteckningen på den författningssamlingen:

… enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2012:2) Belastningsergonomi bör...

Vid hänvisningar till balkar och grundlagar kan man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex. RF, RB m.fl.

Hänvisningar till särskilda paragrafer skrivs med siffra först och därefter paragraftecken. Kapitel förkortas till kap. Kolon kan användas istället för att skriva ut kap. och §. Detta görs vanligen när förkortningen används. Hänvisa till flera paragrafer med dubbla paragraftecken:

… 1. kap. 4 § aktiebolagslagen … alt. … aktiebolagslagen 1. kap. 4 § …
… ABL 1:4 …
alt. 1:4 ABL …
… 1-3 och 5 §§ förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium …

Hänvisningar till andra typer av författningar och stadgar kan göras på liknande sätt:

... enligt Förenta Nationernas stadga (1945) artikel 11 paragraf 2 ... alt. ... enligt FN-stadgan art. 17 para. 3 ...


Offentligt tryck

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning:

1 Prop. 2001/02:158, s. 37.

2 SOU 1994:75, s. 32-33.

3 Ds 2009:2, s. 48.

4 Dir. 2015:4.

5 Skr. 2016/17:38, s. 3-5.

6 Bet. 2015/16:SkU5, s. 6.

7 Lagrådets yttrande 2015-06-16, s. 4.

8 Ekobrottsmyndigheten 2015-09-14, s. 2.

9 KU-anmälan 2018/19:28, s. 3.


EU-dokument

När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning:

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. 4.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49), s. 42.

När du längre fram i din text hänvisar till samma rättsakt kan du ange en förkortad titel med sidhänvisning, men utan hänvisning till EUT/EGT:

11 Direktiv 2002/92/EG, s. 6.

12 Förordning (EG) nr 864/2007, s. 43-45.

Du kan göra på liknande sätt när du hänvisar till förberedande akter eller andra typer av dokument från EU:s institutioner. Vid första hänvisningen anges fullständig titel och sidhänvisning:

13 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013, COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012, s. 3.

14 Europeiska kommissionen, Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken, COM (2009) 163 final av den 22 april 2009, s. 7.

15 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014, s. 4.

Vid senare hänvisning till samma dokument kan du ange en förkortad variant av titeln samt sidhänvisning:

16 COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012, s. 2-3.

17 COM (2009) 163 final av den 22 april 2009, s. 8.

18 COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014, s. 3.


Litteratur

Referenser till litteratur kan anges som fullständiga eller förkortade referenser. Om du använder förkortade referenser måste du ha en källförteckning i slutet av arbetet med fullständig information om de publikationer du använt. I den enklaste varianten av förkortad referens uppges enbart författarens efternamn samt den sida i publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till. Används flera verk av samma författare är det bra att även uppge titeln på bok/tidskrift samt eventuellt årtal:

19 Josefsson SvJT 2015, s. 40.

20 Isberg & Eliason, Grundlagarna, Regeringsformen, kommentaren till 1 kap. 1 § under rubriken Demokrati.

21 Johnsson, Hälso- och sjukvårdslagen, kommentaren till 5 kap. 1 §.

22 Blyme, Arbetsmiljölagen, kommentaren till 1 kap. 2 §.

23 Falk, s. 156.

24 Falu kommun, s. 4.

Om du använder fullständiga referenser i fotnoten är det inte alltid nödvändigt med en källförteckning i slutet av arbetet. Se exempel på hur fullständiga referenser utformas längre ner på sidan under Källförteckning, Litteratur.


Rättsfall

Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna. För rättsfall från EU ska domens vedertagna namn, som bestäms av domstolen, anges. Du kan hitta detta namn (OBS! enbart på engelska och franska) genom att söka på målnumret i listorna över rättspraxis på EU-domstolens webbplats.

25 NJA 2012 s.22.

26 Uppsala tingsrätt dom 2016-12-30 i mål nr B 5953-16.

27 JO:s beslut dnr 3026-2009.

28 Domstolens dom av den 25 april 2013, Kommissionen mot Sverige, C-480/10, ECLI:EU:C:2013:263, punkt 33.

29 Förslag till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe föredraget 14 maj 2020, Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens Regional Aviation AB, C-30/19, ECLI:EU:C:2020:374, punkt 93.

30 Parrillo mot Italien, nr 46470/11, dom meddelad den 27 augusti 2015.

31 Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).

Källförteckningen

Författningar

Vanligtvis anges lagar och förordningar enbart i den löpande texten och inte i källförteckningen.

Offentligt tryck

Offentligt tryck kan vid behov delas in i underrubriker i källförteckningen. Under varje rubrik anges källorna i kronologisk ordning med äldst först.

Litteratur

Litteratur som använts presenteras i alfabetisk ordning i källförteckningen. Kursiv stil i titel på böcker samt i namn på tidskrifter gör referensen mer lättläst. Många juridiska tidskrifter har etablerade förkortningar och de används gärna i källförteckningen. Några exempel:

 • JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
 • FT = Förvaltningsrättslig tidskrift
 • JT =Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
 • NIR = Nordiskt immateriellt rättsskydd
 • NTfK = Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
 • NTIR = Nordisk Tidsskrift for International Ret
 • SN = Skattenytt
 • SvSkT = Svensk Skattetidning
 • TfR = Tidsskrift for Rettsvitenskap

Lagkommentarer

I JUNO finns tre slags lagkommentarer. Datum för uppdatering finns på olika ställen för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället skriva det datum då du besökt kommentaren.

Exempel Karnov och Lexino:

Se Författare, Lag (SFS-nr) lagrum, typ av lagkommentar åååå-mm-dd (JUNO)

Se Författare, Lag (SFS-nr) lagrum, typ av lagkommentar hämtad ååå-mm-dd (JUNO)

I Norstedts Juridik lagkommentarer är det lättare att hitta rätt information till källhänvisningen om du går till utskriftsläget (klicka på utskriftsikonen till vänster om den aktuella paragrafen).

Exempel Norstedts Juridik:

Se Författare, Titel, (datum/versionsnr, JUNO) lagrum

Förslag på hur du kan hänvisa till de tre olika lagkommentarerna till 2 kap. 1 § i Brottsbalken:

 • Se Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 1 §, Karnov (JUNO) (besökt 2020-04-22) 
 • Se Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 1 §, Lexino 2017-11-27 (JUNO)
 • Se Bäcklund, Agneta m.fl., Brottsbalken m.m. (1 jan. 2021, version 18, JUNO) kommentaren till 2 kap. 1 §

Rättsfall

Rättsfall och avgöranden är inte alltid nödvändiga att ha med i källförteckningen, eftersom hänvisningarna är kompletta redan i noterna. I längre arbeten såsom examensuppsatser är det dock bra att ha med ett register över de rättsfall du hänvisat till. Rättsfallen kan då delas in i underrubriker i källförteckningen. De presenteras i kronologisk ordning med äldst först.

Exempel på hur en källförteckning kan se ut

Källförteckning

 

Offentligt tryck

 

Propositioner

Prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap
Prop. 2013/14:106 Patientlag
Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

 

Statens offentliga utredningar

 

SOU 2007:11 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation

SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö

SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning

 

Departementsserien

Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande

Ds 2009:2 Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter

 

Utskottsbetänkanden

Bet. 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Bet. 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag 

 

Övrigt

Dir. 2015:4 En reviderad insolvensförordning

Lagrådets yttrande 2015-06-16 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Ekobrottsmyndigheten 2015-09-14 Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

Rskr. 2016/17:10

Skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer

KU-anmälan 2018/19:28 Granskning av regeringens agerande i förhållande till riksdagens budgetbeslut

 

Offentligt tryck från EU

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling  (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49)

 

Europeiska kommissionen, Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken, COM (2009) 163 final av den 22 april 2009

 

Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013, COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012

 

Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014

Övrigt offentligt tryck

Europarådet, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Council of Europe Treaty Series, nr 210, 2011, https://rm.coe.int/16800d383a, hämtad 2020-10-07

Storbritanniens försvarsministerium, Cyber primer (second edition), 2016, https://www.gov.uk/government/publications/cyber-primer, hämtad 2020-11-09

Litteratur

Blyme, Hans, Arbetsmiljölag (1977:1160), Karnov lagkommentar (JUNO) 2019-07-01

 

Brottsförebyggande rådet, Polisens utredningar av hedersrelaterat våld, 2012:1, https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2012-04-04-polisens-utredningar-av-hedersrelaterat-vald.html, hämtad 2020-10-07

 

Calais, Magnus, Upphandlingsreglernas tillämpningsområden : "Telenet-Målet" EU-Domstolens dom den 14 november 2013 i Mål nr C-221/12, Europarättslig Tidskrift, 2014:2, s. 342-347

 

Cejie, Katia, New Swedish Emigration Taxes on Business Income, European Tax Studies 2012, s. 1-13

 

von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål: ändring av talan och anslutande frågor, Stockholm: Norstedts Juridik 2009

 

Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 2 uppl., Stockholm: Jure 2011

 

Falu kommun, Exploateringsavtal i Falun så går det till, 2016, https://www.falun.se/download/18.6b482e55152c657305c23fe1/1455103568946/Exploateringsavtal,150618,%20webb.pdf, hämtad 2018-03-02

 

Isberg, Magnus & Eliason, Marianne, Grundlagarna (JUNO version 3A) 2019-07-03

 

Johnsson, Lars-Åke, Hälso- och sjukvårdslagen (JUNO version 10) 2017-09-01

 

Josefsson, Carl, Domstolarna och demokratin – Något om syftet med grundläggande rättigheter, europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015, s. 40-71

 

Jänterä-Jareborg, Maarit, Olovliga bortföranden av barn och Haagkonventionerna. I: Elsa Eschelsson : ad studium et ad laborem incitavit, Jareborg, Nils (red.), Uppsala: Iustus förlag 1997, s. 239-266

 

Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486), Lexino lagkommentar (JUNO) 2014-06-03

 

Persson, Annina H. & Henrikson, Ann-Sofie, Regulation of Instant Loans and Other Credits in Swedish Law, Juridica International 2014:22, s. 57-70

 

af Sandeberg, Catarina, Lag (2004:575) om europabolag, Karnov lagkommentar (JUNO) 2019-07-01

 

Wennerström, Erik, Rättsstat och rättssäkerhet i EU, SvJT 2007, s. 27-37

 

Rättsfall och avgöranden

 

Svenska domstolar

 

Högsta domstolen

NJA 1978 s. 43

NJA 1997 s. 27

NJA 2012 s. 22

Högsta domstolen dom 2017-09-14 i mål nr B 1049/17

Hovrätterna

RH 2008:1
Svea hovrätt dom 2016-12-29 i mål nr B 84 11-16

Tingsrätterna

Uppsala tingsrätt dom 2016-12-30 i mål nr B 5953-16

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

RÅ 2009 ref. 56  

RÅ 2009 ref. 73

HFD 2011 ref. 9

Högsta förvaltningsdomstolen dom 2015-12-14 i mål nr 3187-15

Kammarrätterna

Kammarrätten i Stockholm dom 2012-01-02 i mål nr 2428-11

Förvaltningsrätterna

Förvaltningsrätten i Stockholm dom 2016-12-30 i mål nr 12292-16

Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2016:21
Mark- och miljööverdomstolen dom 2016-12-22 i mål nr P 3893-16

Justitieombudsmannen

JO 2003/04 s. 447

JO 2004/05 s. 423

JO 2007/08 s. 521

JO:s beslut dnr 3026-2009

JO:s beslut dnr 6032-2010

 

Övriga domstolar

EU-domstolen

 

Domstolens dom av den 25 april 2013, Kommissionen mot Sverige, C‑480/10, ECLI:EU:C:2013:263

Förslag till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe föredraget den 14 maj 2020, Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens Regional Aviation AB, C-30/19, ECLI:EU:C:2020:374

 

Europadomstolen

 

Parrillo mot Italien,  nr 46470/11, dom meddelad den 27 augusti 2015

 

Internationella domstolen i Haag

Certain activities carried out by Nicaragua in the border area (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, 16 december 2015, ICJ Reports 2015, s. 665

 

USA
Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012)