Europeiska unionen

Juridiskt material

OBS! Detta är enbart ett förslag på hur man kan göra. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a. på:

EU-dokument

När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning:

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. 4.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49), s. 42.

När du längre fram i din text hänvisar till samma rättsakt kan du ange en förkortad titel med sidhänvisning, men utan hänvisning till EUT/EGT:

3 Direktiv 2002/92/EG, s. 6.

4 Förordning (EG) nr 864/2007, s. 43-45.

Du kan göra på liknande sätt när du hänvisar till förberedande akter eller andra typer av dokument från EU:s institutioner. Vid första hänvisningen anges fullständig titel och sidhänvisning:

5 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013, COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012, s. 3.

6 Europeiska kommissionen, Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken, COM (2009) 163 final av den 22 april 2009, s. 7.

7 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014, s. 4.

Vid senare hänvisning till samma dokument kan du ange en förkortad variant av titeln samt sidhänvisning:

8 COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012, s. 2-3.

9 COM (2009) 163 final av den 22 april 2009, s. 8.

10 COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014, s. 3.


Rättsfall

11 Domstolens dom av den 25 april 2013, Kommissionen mot Sverige, C-480/10, ECLI:EU:C:2013:263.

Exempel på källförteckning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling  (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40-49)

 

Europeiska kommissionen, Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken, COM (2009) 163 final av den 22 april 2009

 

Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013, COM (2012) 278 final av den 7 juni 2012

Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014