Medie- och kommunikationsvetenskap

Mediestatistik

Svenskarna och internet
Statistik från Internetstiftelsen

IRM
Institutet för Reklam- och Mediestatistik är ett oberoende, självfinansierat, institut vars syfte är att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden.

ITU (International Telecommunication Union)
Ett av FN:s fackorgan. Internationell statistik över telefoni, bredband, internetanvändning mm. Uppdelad efter länder, regioner, operatörer/företag.

Mediebarometern
Mediebarometern (från Nordicom) beskriver medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning som tar del av ett antal enskilda medier: radio, tv, text-tv, video, bio, cd, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, direktreklam och ny medieteknologi, under en genomsnittlig dag och vecka.

Mediestatistik
Nordicoms tabelldatabas presenterar jämförande nordisk mediestatistik på engelska samt svensk mediestatistik på svenska. Här finns även internationella översikter som placerar Norden i ett större sammanhang.

Mediesverige finns på Ekonomikums bibliotek hylla Ref Bs(p).
Publikationen är indelad i kapitel om medieägande, dagspress, tidskrifter, böcker, radio, television, video/dvd, film och biografer, fonogram, PC och Internet samt reklam.

Medieutveckling
Årlig rapport från Myndigheten för radion och tv med information om mediekonsumtion m.m.

MMS (Mediamätning i Skandinavien AB)
MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild.

Statistikportal
Post- och telestyrelsen (PTS) data om svensk telemarknad samt undersökning om svenskarnas användning av telefoni och internet.

Den svenska mediemarknaden
Rapport från Nordicom som omfattar marknaden, mediebranscher och medieföretag med uppgifter om ekonomiska utfall, marknadsandelar och ägarförhållanden. Vissa upplagor finns på Ekonomikums bibliotek hylla Ref Bs(p) Medienotiser.

TS Mediefakta
Statistik över svenska tidningar och tidskrifter

WDI Online (World Development Indicators)
Statistik från Världsbanken över internetanvändning, mobiltelefonabonnemang etc.