Medie- och kommunikationsvetenskap

Myndigheter och organisationer

 • Mediemyndigheten
  Ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.
 • Medieombudsmannen
  Medieombudsmannen ska verka för upprätthållandet av en god publicistisk sed, ge råd till enskilda som anser sig förfördelade av en publicering och kan pröva publiceringar enligt Mediernas etiknämnds (Nämndens) stadgar.
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  Nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
 • Nordicom
  Ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Ger ut tidskrifter, böcker, en forskningsdatabas över nordisk medieforskning (NCOM), samt mediestatistik och analyser.
 • Statens Medieråd
  Expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera informations- och undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.
 • TU - Medier i Sverige
  Mediehusens branschorganisation.