Högskolepedagogik

Pedagogisk meritportfölj

Kortfattad information om pedaggogisk meritportfölj

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj

Några kortfilmer om pedagogiska meritportföljer

 

Böcker och rapporter om pedagogisk portfölj

Winka, K. & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj - för karriär och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Ryegård, Å., Olsson, T. & Apelgren, K. (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Rapport, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, Uppsala universitet. Uppsala: Universitetstryckeriet.

Apelgren, K. & Giertz, B. (2001). Pedagogisk meritportfölj - och plötsligt var jag meriterad. Rapportserie från enheten för utveckling och utvärdering. Rapport nr 27, Uppsala universitet. Uppsala: Universitetstryckeriet.

Projektmedel till utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling (PUMA)

Varje år utlyses projektmedel för att stödja utvecklingsarbete som syftar till utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling. Medlen ska bidra till att skapa och utveckla utbildning vars innehåll och form präglas av nytänkande och gärna korsar traditionella ämnesgränser. Projektmedlen fördelas mellan fem områden: utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt, aktiv studentmedverkan (ASP), e-lärande, hållbar utveckling samt internationalisering och interkulturell kommunikation.

I syfte att ytterligare stödja utvecklingen av digitaliserad undervisning utlyser rektor ytterligare projektmedel under 2020. Beviljade medel kan tas i bruk redan från och med hösten 2020. Utlyst belopp är sammanlagt 2 Mkr.

Information utlysning av projektmedel.