Systematiska översikter

Dokumentera din sökning

Det är viktigt att dokumentera din sökning så att du minns hur du har sökt och så att andra kan granska och upprepa din sökning. 

Dokumentera sökningen i en tabell där du skriver:

  • vilken databas du sökt i och databasleverantörens namn
  • vilket datum
  • vilka sökord du använt och om de varit ämnesord eller sökts i t.ex. titel/abstract-fält
  • hur sökorden har kombinerats med varandra (booleska operatorer)
  • vilka filter du använt och
  • hur många träffar du fått.

Du kan också kommentera i din söktabell varför du sökt med, till exempel, citattecken runt en fras eller använt trunkering (sökt med en asterisk).

Dokumentationen ska finnas tillgänglig för granskning, exempelvis som en bilaga till din publikation. 

Exempel på dokumentation

 

Databas: Pubmed   Datum: 2021-09-22

Söknr Sökord Resultat Kommentar
Block 1
1 Child OR Child, Preschool OR Adolescent [MeSH] 3 058 877  
2 child* OR adolescen* OR teen* OR youth [Title/Abstract] 1 671 318  
3 #1 OR #2 3 560 421  
Block 2
4 Neoplasms OR Oncology Nursing [MeSH] 3 397 922  
5 neoplas* OR tumor* OR cancer* OR malignanc* OR oncolog* nursing [Title/Abstract] 3 027 715  
6 #4 OR #5 4 296 763  
Slutresultat

#3 AND #6

Filter: publiceringsår 2010-2021

5 231  

 

Databas: Web of Science Core Collection   Datum: 2021-03-29

Söknr Sökord Resultat Kommentar
1 TOPIC: ("city planning" OR "urban planning") 20 405  
2 TOPIC: (citizen* OR resident* OR communit*) 1 738 109  
3 TOPIC: (influenc* OR dialog* OR participat*) 4 433 259  
Slutresultat

#1 AND #2 AND #3

Filter: publiceringsår 2000-2021

1 405  

Referenslistor

När du har genomfört din sökning, spara listor från varje databas med alla referenser som inkluderades i resultaten. Det kan vara bra att kunna gå tillbaka senare och granska vad som kom med från de olika databaserna innan du tar bort dubbletter eller börjar välja ut vilka träffar som ska inkluderas eller exkluderas.