Systematiska översikter

Definiera inklusions- och exklusionskriterier

För att kunna begränsa och specificera sökningen samt för att arbeta med materialen på ett strukturerat sätt rekommenderar vi att du definierar inklusions- och exklusionskriterier i förväg. Några exempel på urvalskriterier som du kan fundera på är:

  • Vilka materialtyper är du intresserad av, t.ex. vetenskapliga artiklar, bok, kapitel i en bok, proceedings, rapporter, riktlinjer, webbsidor?
  • Vilka språk är materialen skrivna på?
  • Inom vilket tidsspann vill du söka?
  • Olika aspekter som ska fångas upp, t.ex. medicinska, psykologiska, sociologiska aspekter.

Genom att definiera inklusions- och exklusionskriterier i förväg får du en tydligare bild på vilka källor som är relevanta för dina sökningar.

Exempel på möjliga kriterier:

  • Inklusionskriterier: Intervjustudier och observationsstudier 
  • Exklusionskriterier: Studier med publikationsdatum äldre än 10 år och studier på andra språk än engelska.