Systematiska översikter

Välj ut och granska resultaten

När du genomfört din sökning behöver du gå igenom träffarna för att avgöra vilka du ska inkludera i ditt arbete. I en regelrätt systematisk sökning går man igenom alla träffar, och eftersom ansatsen i en systematisk sökning är att fånga upp alla relevanta träffar, så innebär det också att stora delarna av träffarna inte kommer att vara relevanta. När du väljer ut vilket material som ska inkluderas tar du inklusions- och exklusionskritierier till hjälp och ser till att materialet uppfyller de definierade kriterierna.

I regel brukar granskningen delas upp i två delar, där du först ser över materialets relevans (relevansgranskningen) genom att i första hand läsa titlar och abstracts. Under relevansgranskningen brukar större delen av materialet rensas bort. En granskning som görs enligt konstens alla regler kräver två granskare för att bli godkänd. När du är klar med relevansgranskningen är det dags att se över det återstående materialets kvalitet (kvalitetsgranskning). När du granskar materialets kvalitet förväntas du läsa materialet i fulltext. Som stöd i kvalitetsgranskningen finns en rad olika granskningsmallar som ger förslag på tillvägagångssätt för granskning. 

Verktyg för relevansgranskning

Granskningsmallar

När du använder granskningsmallar är det viktigt att du väljer en mall som stämmer överens med den metod och data som den specifika artikeln som ska granskas innehåller. Ibland kan du komma att behöva kombinera olika mallar för artiklar som innehåller olika former av data och studier. Tänk på att notera bedömningen av varje artikel med hjälp av granskningsmallen och spara dessa, för att du i ett senare skeede ska kunna redogöra för varför just den artikeln inkluderades eller exkluderades.

Här följer några förslag på granskningsmallar: