Systematiska översikter

Formulera en sökfråga

En väl definierad sökfråga är nyckeln till en framgångsrik sökning. Det är viktigt att du formulerar och avgränsar ditt ämne och definierar vad du vill hitta information om. Sökfrågan är essentiell och lägger grunden till alla följande steg i sökprocessen.

Ett sätt att strukturera sökfrågan är att bryta ner den i sina beståndsdelar, här kan du ha hjälp av olika akronymer. Det ska understrykas att akronymer aldrig är mål i sig, utan endast verktyg som ska hjälpa dig att identifiera betydelsefulla teman i din sökfråga.

Du kan avgränsa din sökfråga genom att definiera inklusions- och exklusionskriterier och på det sättet specificera vilka kriterier materialet ska uppfylla för att det ska vara intressant för dig. Dessa kriterier underlättar både sökningen och när du senare i processen ska göra ett urval kring vilket material du ska inkludera i din egen studie.