Systematiska översikter

Strukturera din sökfråga med en akronym

Att planera för din sökning innan du börjar söka ger dig fördelar eftersom du då får syn på vad det är för information du behöver och vilka ord du ska använda för att söka efter den. För att litteratursökningen ska ge relevanta träffar är det nämligen en förutsättning att du vet vad du faktiskt letar efter. 

När du har formulerat en sökfråga utifrån ditt ämne är nästa steg att ställa upp sökfrågan med hjälp av en akronym. På denna sida hittar du exempel på fyra olika akronymer. Se om någon verkar passa för just ditt ämne! 

PICO

PICO kan användas för att rama in både ett ämne och en sökfråga och utifrån innehållet i PICO kan du sen bygga dina sökblock och på så sätt få kontroll över din sökning.

PICO består av delarna:

  • Population: Patientgrupp eller population. 
  • Intervention: Den intervention, metod eller behandling du vill undersöka. 
  • Comparison: Jämförelseinterventionen. Ska studierna jämföras med andra former av studier/behandlingar? 
  • Outcome: Beskriver den effekt du är intresserad av.

Exempel: Är naproxen effektivare smärtlindring än ibuprofen för patienter som lider av knäartros? 

P Patienter som lider av knäartros
I Användning av naproxen som smärtlindring
C I jämförelse med ibuprofen som smärtlindring
O

Ökad smärtlindring, ökad livskvalitet, mindre smärta

Vanligast är att du i slutändan enbart söker på termer som beskriver delarna P, I och eventuellt C i ditt PICO, det vill säga populationen, interventionen och eventuellt jämförande studier (comparison) eftersom det är bra att börja sökningen så brett som möjligt för att inte gå miste om relevant material.

ECLIPSE

ECLIPSE passar för till exempel forskningsfrågor där policymaterial efterfrågas eller om en specifik service ska utredas med fokus på slutresultat och utfallsmått.

Exempel: Hur kan utbildningsinsatser initierade av kommunen öka utbildningsnivån bland boende i förorten utan gymnasial utbildning?

Expectation Skapa förutsättningar för kommunens utbildningsförvaltning att höja utbildningsnivån bland invånare i förorter med låg utbildningsnivå.
Client group Vuxna över 19 år utan gymnasial utbildning boende i förorter.
Location Förorter (till svenska städer med minst 100 000 invånare) som antigen är en del av staden eller en separat ort med kollektivtrafik-avstånd till staden.
Impact Ökad tillgänglighet och effektivitet bland utbildningsinsatser riktade mot vuxna med låg utbildningsnivå.
Professionals Utbildningsförvaltningen.
Service Utbildningsinsatser från kommunen riktade mot vuxna.

SPICE

SPICE passar för forskningsfrågor rörande kvalitativ evidens eller för dig som ska utreda en intervention, service eller ett projekt.

Exempel: Kan skyddade boenden i kommunal regi ge våldsutsatta kvinnor ökade förutsättningar för permanent boende än de i privat/ideell regi?

Setting Skyddat boende, Sverige
Perspective Våldsutsatta kvinnor
Intervention Processen från skyddat boende till permanent boende i kommunal regi
Comparison Processen från skyddat boende till permanent boende i skyddade boenden i privat eller ideell regi
Evaluation Ökad möjlighet till permanent boende

SPIDER

SPIDER passar för kvalitativa och mixade metodstudier. Lämpligt för dig som gör en studie med fokusgrupper och studiedesign, snarare än större populationsgrupper.

Exempel: Hur upplever föräldrar och barn introduktionen till förskolan?

Sample Barn/föräldrar som introduceras i förskola
Phenomenon of Interest Introduktionen till förskola
Design Intervjuer och fallstudier
Evaluation Upplevelse
Research type Kvalitativa studier