Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Viktigt att tänka på innan du registrerar en publikation

Forskningspublikationer som finns i Web of Science

Varje vecka importerar biblioteket publikationer med affiliering Uppsala universitet från databasen Web of Science till DiVA. Forskare själva, eller administratörer vid insitutionerna, ansvarar för att registrera alla forskningspublikationer med affiliering Uppsala universitet som inte finns i Web of Science.
 

Kontrollera om publikationen redan finns i DiVA

För att undvika dubblettregistrering, börja med att söka i DiVA på publikationens titel. Finns publikationen redan i DiVA kan du vid behov redigera den befintliga posten.
 

Förenkla registreringen genom att importera referens

Ska du registrera en ny publikation? Välj i första hand att importera en referens som du har sparat ner från en databas eller tidskriftswebbplats. Två vanliga referensformat som kan importeras i DiVA är BibTex och RIS. Följ instruktionerna i guiden Importera referens till DiVA.
 

Registrera manuellt eller via DOI

Vill du registrera en tidskriftsartikel kan du även testa att hämta uppgifter via artikelns DOI. Du hittar mer information om detta i avsnittet "Registrera tidskriftsartikel med hjälp av DOI" längre ner i denna guide.

Om det inte är möjligt att importera eller hämta via DOI, registrerar du uppgifter om publikationen manuellt. Följ instruktionerna i avsnittet "Fyll i och kontrollera uppgifter" nedan.

Om registreringsformuläret

Du kan byta språk för rubriker, knappar och hjälptexter i DiVA-formuläret genom att klicka på knappen Language i övre högra hörnet. De språk som finns att välja mellan är svenska, engelska och norska.

Tillgängliga fält i DiVA-formuläret varierar beroende på publikationstyp. De fält som är obligatoriska att fylla i är markerade med en asterisk (*) i DiVA.

Håll pekaren över frågetecknet intill ett fält i DiVAs registreringsformulär för att se en hjälptext som förklarar fältet. Längre ner på denna sida finns också detaljerade beskrivningar av de olika fälten. Se avsnittet "Fyll i och kontrollera uppgifter".
 

Måste jag fylla i alla fält när jag registrerar en publikation i DiVA?

Du måste inte fylla i alla fält i DiVAs registreringsformulär.

Vissa fält i DiVA är dock obligatoriska oavsett publikationstyp:

 • Författare/redaktör/upphovsperson (förnamn och efternamn)
 • Titel och språk
 • Typ av innehåll (refereegranskat, övrigt vetenskapligt eller populärvetenskapligt)
 • Publiceringsår
 • Nationell ämneskategori

Det kan också finnas andra obligatoriska fält, beroende på publikationstyp.

En del fält är inte obligatoriska i systemet, men däremot starkt rekommenderade att fylla i. Exempelvis bör du ange organisationstillhörighet (institution, avdelning eller forskningsprogram) och användar-ID för samtliga författare/redaktörer/upphovspersoner med anknytning till Uppsala universitet. Detta för att publikationen ska kunna knytas till rätt författare och institution vid lärosätet, vilket har betydelse för bibliometriska analyser, utvärderingar och medelsfördelning.

Registrera forskningspublikation i DiVA – tre alternativ

Om du ska registrera en artikel eller en forskningsöversikt som har ett DOI, kan viss bibliografisk information om publikationen hämtas från tjänsten Crossref:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj någon av följande publikationstyper i rullistan:
  • Artikel i tidskrift
  • Artikel, forskningsöversikt
 4. Klicka på Fortsätt
 5. Ange publikationens DOI i fältet under rubriken "Hämta information från Crossref" och tryck sedan på knappen Hämta
 6. I en ruta listas vilken information som hämtats, samt ytterligare information som du kan lägga till manuellt. Tillgänglig data i Crossref varierar. Kontrollera den automatiskt ifyllda informationen och komplettera där så behövs. Vissa fält är obligatoriska, beroende på publikationstyp. Mer information om specifika fält finns i avsnittet "Fyll i och kontrollera uppgifter", längre ner i denna guide
 7. Om du vill kan du bifoga en fil på sidan Ladda upp filer. Se instruktionerna i guiden Publicera fulltextfil
 8. Den sista sidan, Granska / Publicera, sammanfattar den information som angetts om publikationen. Kontrollera att allt är korrekt och klicka sedan på Skicka in. Den nya posten registreras då i DiVA
Du kan när som helst spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt / Spara utkast och välja Spara utkast. Din påbörjade registrering hamnar då under Mina utkast.

Om du ska registrera en publikation och det finns andra likartade publikationer i DiVA, kan du spara tid genom att kopiera en redan registrerad post:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Ändra / Radera post
 3. Sök fram posten du vill kopiera. Du kan använda valfria sökord, exempelvis ord från titeln eller författarnamn. Vet du postens unika identifikator kan du söka på det i fältet urn:nbn (t.ex. urn:nbn:se:uu:diva-51139)
 4. I träfflistan, klicka på ikonen till vänster om posten för att skapa en kopia som du kan redigera
 5. På sidan Fyll i uppgifter anger du bibliografisk information om den publikation du vill registrera. Ändra uppgifterna och kontrollera noga att det inte finns uppgifter kvar om publikationen vars post du kopierade. Vissa fält är obligatoriska, beroende på publikationstyp. Mer information om specifika fält finns i avsnittet "Fyll i och kontrollera uppgifter", längre ner i denna guide
 6. Om du vill kan du bifoga en fil på sidan Ladda upp filer. Se instruktionerna i guiden Publicera fulltextfil
 7. Den sista sidan, Granska / Publicera, sammanfattar den information som angetts om publikationen. Kontrollera att allt är korrekt och klicka sedan på Skicka in. Den nya posten registreras då i DiVA
Du kan när som helst spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt / Spara utkast och välja Spara utkast. Din påbörjade registrering hamnar då under Mina utkast.

Om du inte kan använda någon av metoderna för att hämta information om publikationen till DiVA, registrerar du publikationen manuellt:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj publikationstyp i rullistan. Håll pekaren över frågetecknet intill "Välj publikationstyp" så får du fram en beskrivning av de olika alternativen
 4. Klicka på Fortsätt
 5. På sidan Fyll i uppgifter anger du bibliografisk information om den publikation du vill registrera. Vissa fält är obligatoriska, beroende på publikationstyp. Mer information om specifika fält finns i avsnittet "Fyll i och kontrollera uppgifter", längre ner i denna guide
 6. Om du vill kan du bifoga en fil på sidan Ladda upp filer. Se instruktionerna i guiden Publicera fulltextfil
 7. Den sista sidan, Granska / Publicera, sammanfattar den information som angetts om publikationen. Kontrollera att allt är korrekt och klicka sedan på Skicka in. Den nya posten registreras då i DiVA
Du kan när som helst spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt / Spara utkast och välja Spara utkast. Din påbörjade registrering hamnar då under Mina utkast.

Fyll i och kontrollera uppgifter

Välj publikationstyp

Artikel i tidskrift används för artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift, liksom för artikel i dagstidning
Artikel, forskningsöversikt används för översikt över ett forskningsområde (review/survey) publicerad i tidskrift
Artikel, recension används för recension av bok (book review), film, utställning, programvara etc. publicerad i tidskrift eller dagstidning

Errata/correction/rättelse registreras inte separat i DiVA. Istället noteras det i anmärkningsfältet i posten för artikeln, se mall i avsnittet Anmärkning nedan.

 

Gör följande för att påbörja registrering av en artikel eller forskningsöversikt:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj någon av följande publikationstyper i rullistan:
  • Artikel i tidskrift
  • Artikel, forskningsöversikt
  • Artikel, recension
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyperna Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension:

Underkategori

OBS! Om du registrerar en recension, en refereegranskad artikel eller en forskningsöversikt ska du inte ange någon underkategori.


Välj en underkategori i rullistan om artikeln är något av följande:

 • Dagstidningsartikel: Artikel i dagstidning (inklusive debattinlägg) eller annan nyhetsartikel
 • Editorial material: En artikel som framför åsikter från en person, grupp eller organisation (exempelvis redaktionellt material, intervjuer, kommentarer och diskussioner)
 • Letter: Bidrag eller korrespondens till tidskriftsredaktör angående tidigare publicerat material
  • Denna underkategori ska inte väljas för refereegranskade artiklar som i vissa tidskrifter benämns som "Letters"
 • Meeting Abstract: En sammanfattning av en artikel som har presenterats vid ett symposium eller en konferens, och som publicerats i en tidskrift
  • Om sammanfattningen är publicerad i konferensproceedings, book of abstracts eller liknande – se istället publikationstyp Konferensbidrag

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange artikelns huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för artikeln.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som artikeln tillhör:

 • Refereegranskat: artikelns vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: artikelns innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): artikelns innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

 

Artikeltyper som aldrig är refereegranskade

 • Artikel, recension
 • Underkategori Dagstidningsartikel
 • Underkategori Editorial material
 • Underkategori Letter

Status

Ange artikelns status. Published (publicerad) är förvalt, men det är möjligt att ange något av följande alternativ:

 • Submitted: artikeln är inskickad till tidskriften, men inte accepterad för publicering
 • Accepted: artikeln är accepterad för publicering, men är ännu inte publicerad
 • In press: artikeln är accepterad för publicering och under utgivning
 • Epub ahead of print: artikeln har lagts ut på utgivarens webbplats innan den publiceras i tidskriften med volym, nummer och sidnummer

Tidskrift*

*Det är obligatoriskt att ange tidskriftens titel


I fältet Ingår i tidskrift, klistra in tidskriftens ISSN eller börja skriva titeln och välj rätt tidskrift utifrån de förslag som visas. Vald tidskrift läggs som ett nytt fält under sökrutan.

Om du inte hittar tidskriften i listan fyller du i titel och ISSN i avsnittet Annan tidskrift.

Konferens

Om artikeln är kopplad till en konferens kan du ange konferensens titel, ort och datum i avsett fält.

Publiceringsår, volym m.m.*

*Det är obligatoriskt att ange artikelns publiceringsår


I avsnittet Övriga uppgifter anger du publiceringsår för artikeln samt – om tillgängligt – även volym, nummer och antingen artikel-ID eller sidor. Som regel anges alltså inte sidor om artikeln har ett artikel-ID.

Utgivare

Börja skriva namnet för tidskriftens utgivare i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Identifikatorer

Alternativ 1: DOI

I första hand, ange artikelns DOI (utan förledet https://doi.org/) om ett sådant finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till artikeln.

Om artikeln är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

Alternativ 2: URL

Vissa artiklar saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om artikeln på utgivarens webbplats i fältet URL. Ange däremot inte en URL om artikeln har ett DOI.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Article in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om artikeln är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för artikeln


Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Vid osäkerhet kring val av ämneskategori kan även Linköpings universitetsbiblioteks tjänst Hitta ämneskategori till din publikation vara till hjälp. Tjänsten genererar förslag på nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån artikelns abstract och tidskriftens ISSN.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla artikeln till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver artikelns innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av artikeln kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från tidskriftens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Errata/correction/rättelse noteras som en anmärkning enligt följande mall: Correction in: Tidskrift, vol. x, issue y, page eller article ID z, DOI: rättelsens DOI utan förledet https://doi.org/

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Bok används för publicerade monografier (ej antologier/samlingsverk)

 

Gör följande för att påbörja registrering av en bok:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Bok
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Bok:

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange bokens huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för boken.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Alternativ titel

Om boken har en alternativ titel, t.ex. titel översatt från originalspråk, anges den i avsnittet Alternativ titel. Titeln är möjlig att dela upp i huvud- och undertitel. Språk för alternativa titeln ska också väljas.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som boken tillhör:

 • Refereegranskat: bokens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: bokens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): bokens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Publiceringsår, upplaga, antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange bokens publiceringsår


I fältet År anger du bokens publiceringsår.

Ange siffra för Upplaga om boken är en omarbetad version (ej enbart nytryck) av ett tidigare publicerat verk. Upplaga anges alltså inte vid registrering av första upplagan.

De Antal sidor du anger ska vara den sista paginerade sidan i boken.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om boken ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange bokens nummer i serien.

Utgivare*

*Det är obligatoriskt att ange det förlag som gett ut boken


Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Utgivningsort är inte obligatoriskt att ange, men rekommenderas.

Identifikatorer

ISBN

Ange ISBN med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-boksversion. Odefinierad används om det är osäkert vilken version ISBN hänvisar till.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI för e-bok

Böcker tillgängliga i e-boksformat kan ha DOI, vilket anges (utan förledet https://doi.org/) i fältet DOI. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till e-boken.

Om e-boken är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL för e-bok

Vissa e-böcker saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om boken på utgivarens webbplats i fältet URL. Ange däremot inte en URL om boken har ett DOI.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Book in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om e-boken är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för boken

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla boken till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver bokens innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av boken kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract..

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Kapitel i bok, del av antologi används för:

• förord
• efterord
• kapitel i ett samlingsverk
• kapitel i en rapport
• kapitel i en bokserie
• bidrag till encyklopedi
• bidrag i årsbok som har unik titel och ISBN
• omarbetat/återutgivet konferensbidrag publicerat i antologi

Ingen registrering i DiVA görs för kapitel i monografi, det vill säga där kapitelförfattaren även står som författare till boken i sin helhet.


Gör följande för att påbörja registrering av ett kapitel:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Kapitel i bok, del av antologi
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Kapitel i bok, del av antologi:

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange kapitlets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för kapitlet.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som kapitlet tillhör:

 • Refereegranskat: kapitlets vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: kapitlets innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): kapitlets innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Ingår i bok

Ange Huvudtitel och eventuell Undertitel för det verk där kapitlet ingår.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras sedan automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Redaktör

Om det finns namngivna redaktörer för det verk där kapitlet ingår ska dessa anges i fältet Redaktör.

Separera flera redaktörer med semikolon. Om inte alla redaktörer kan anges, skriv första redaktörens namn följt av "et al".

Publiceringsår, upplaga, antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange kapitlets publiceringsår


I fältet År anger du kapitlets publiceringsår.

Ange siffra för upplaga om verket där kapitlet ingår är en omarbetad version (ej enbart nytryck) av ett tidigare publicerat verk. Upplaga anges alltså inte vid registrering av första upplagan.

Start- respektive slutsidan för kapitlet anges enligt publikationens paginering. Lämna fälten tomma om det saknas paginering i publikationen.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om verket där kapitlet är publicerat ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange verkets nummer i serien.

Utgivare

Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du ange dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Utgivningsort är inte obligatoriskt att ange, men rekommenderas.

Identifikatorer

ISBN

Ange ISBN med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-boksversion.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI för kapitel i e-bok

Finns det enbart DOI för samlingsverket i sin helhet, men inte för enskilda kapitel, anges DOI (inklusive förledet https://doi.org/) i fältet URL.


Om det finns ett DOI för det specifika kapitel du registrerar i DiVA, anger du det (utan förledet https://doi.org/) i fältet DOI. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till kapitlet.

Om kapitlet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL för kapitel i e-bok

Vissa e-böcker saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om kapitlet eller boken på utgivarens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Chapter in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om kapitlet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för kapitlet

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla kapitlet till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver kapitlets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av kapitlet kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Konferensbidrag används för publicerade eller presenterade bidrag till konferens eller symposium


Gör följande för att påbörja registrering av ett konferensbidrag:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Konferensbidrag
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Konferensbidrag:

Underkategori*

*Det är inte obligatoriskt att ange underkategori, men rekommenderas


Välj något av följande alternativ i rullistan:

 • Enbart muntlig presentation: Muntlig presentation vid en konferens
 • Poster (med eller utan abstract): Kort vetenskaplig sammanfattning, vanligen med både text och grafiska element, som presenterats vid en konferens
  • För abstract som publicerats i tidskrift, se istället publikationstyp Artikel i tidskrift, underkategori Meeting abstract
 • Muntlig presentation med publicerat abstract: En sammanfattning av ett konferensbidrag som har presenterats vid en konferens
  • För abstract som publicerats i tidskrift, se istället publikationstyp Artikel i tidskrift, underkategori Meeting abstract
 • Publicerat paper: Konferensbidrag publicerat i konferensproceedings eller konferensmeddelande
  • Omarbetat eller återutgivet paper publicerat i tidskrift registreras som Artikel i tidskrift
  • Omarbetat eller återutgivet bidrag publicerat i samlingsverk registreras som Kapitel i bok

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange konferensbidragets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för konferensbidraget.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som konferensbidraget tillhör:

 • Refereegranskat: konferensbidragets vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: konferensbidragets innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): konferensbidragets innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Underkategori av konferensbidrag som aldrig är refereegranskat

 • Enbart muntlig presentation

Ingår i konferensmeddelande, proceeding*

*Endast obligatoriskt om bidraget har publicerats i ett konferensmeddelande i form av abstract eller publicerat paper


Ange Huvudtitel samt eventuell Undertitel för det konferensmeddelande där konferensbidraget publicerats.

Redaktör

Om det finns namngivna redaktörer för det verk där konferensbidraget ingår ska dessa anges i fältet Redaktör.

Separera flera redaktörer med semikolon. Om inte alla redaktörer kan anges, skriv första redaktörens namn följt av "et al".

Konferens*

*Det är obligatoriskt att specificera den konferens där bidraget presenterats


Ange fullständig information om konferensen, det vill säga titel, ort och datum.

Publiceringsår m.m.*

*Det är obligatoriskt att ange det år då konferensbidraget tillgängliggjorts


Ange det År då konferensbidraget presenterats (för muntlig presentation) eller publicerats (för publicerat abstract och paper).

Om det är ett abstract eller paper publicerat i ett konferensmeddelande där Volym specificerats, anges det i avsett fält.

Ange konferensbidragets Artikel-ID om det finns ett sådant.

Saknas artikel-ID anges start- respektive slutsidan för konferensbidraget enligt publikationens paginering. Lämna fälten Sidor tomma om det saknas paginering i publikationen.

Serie*

*Endast aktuellt för abstract eller paper som publicerats i ett konferensmeddelande som ingår i en serie


I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om konferensmeddelandet ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange konferensmeddelandets nummer i serien.

Utgivare*

*Endast aktuellt för abstract eller paper som publicerats i ett konferensmeddelande


Börja skriva namnet för konferensmeddelandets utgivare i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Identifikatorer

ISBN*

*Endast aktuellt för abstract eller paper som publicerats i ett konferensmeddelande som har ett ISBN


ISBN anges i avsett fält med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-publicerad version.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI

I fältet DOI, ange DOI (utan förledet https://doi.org/) för publikationen om det finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till konferensbidraget.

Om konferensbidraget är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Vissa konferensbidrag saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om konferensbidraget eller konferensen på utgivarens/arrangörens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Paper in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om konferensbidraget är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för konferensbidraget

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Vid osäkerhet kring val av ämneskategori kan även Linköpings universitetsbiblioteks tjänst Hitta ämneskategori till din publikation vara till hjälp. Tjänsten genererar förslag på nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån konferensbidragets abstract och konferensmeddelandets ISSN.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla konferensbidraget till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver konferensbidragets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av konferensbidraget kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Konstnärlig output används för konstnärliga verk, exempelvis:

• skönlitteratur
• visuell konst
• film
• videoklipp
• teater
• dans
• musik
• radio
• TV


Gör följande för att påbörja registrering av konstnärlig output:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Konstnärlig output
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Konstnärlig output:

Upphov

Om det finns namngivna upphovspersoner till verket registreras dessa i avsnittet Upphovsman. Ange Förnamn, Efternamn och välj Roll i rullistan.

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga upphovspersoner vid Uppsala universitet. Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Klicka därefter på Koppla personpost för var och en av upphovspersonerna vid UU, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost. Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange verkets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för verket.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Alternativ titel

Om verket har en alternativ titel, t.ex. titel översatt från originalspråk, anges den i avsnittet Alternativ titel. Titeln är möjlig att dela upp i huvud- och undertitel. Språk för alternativa titeln ska också väljas.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange om verket har granskats av oberoende referenter i samband med publicering, eller om det är ogranskat.

Resurstyp

I rullistan Resurstyp kan du ange en beskrivande kategori för originalet, exempelvis om det är ett textbaserat verk, en bild, en video eller en ljudinspelning.

Fysisk beskrivning

I fritextfältet Fysisk beskrivning kan du kortfattat beskriva verkets fysiska attribut. Språk för beskrivningen ska också anges.

Om du klistrar in text från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in texten.

Det är möjligt att ange beskrivning på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare fysisk beskrivning.

Publiceringsår, antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange det år då verket tillgängliggjorts


Ange det År då verket presenterats eller publicerats.

Om verket har paginerade sidor, anges sista paginerade sidan i fältet Antal sidor.

Utgivare och kanal

Om verket är utgivet av ett förlag kan du ange detta. Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du ange dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Utgivningsort är inte obligatoriskt att ange, men det är rekommenderat att göra om du angett en utgivare.

Det finns också möjlighet att ange Kanal, det vill säga en plats där verket offentliggjorts. Fältet kan användas om det exempelvis är en video som publicerats på Youtube, eller ett konstverk som visats upp på ett galleri.

Identifikatorer

ISBN

ISBN, om sådant finns, anges i avsett fält med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-publicerad version.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI

I fältet DOI, ange DOI (utan förledet https://doi.org/) för verket om det finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till verket.

Om verket är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Vissa digitalt publicerade verk saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om verket på utgivarens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Work in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om verket är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för verket

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

 

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla verket till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver verkets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Fritextbeskrivning

Du kan beskriva verket för att sätta det i ett sammanhang, exempelvis genom att specificera fråge- eller problemställning som ligger till grund för verkets tillkomst, verkets förhållande till andra verk eller plats och tidpunkt för verkets offentliggörande. När du lägger till en fritextbeskrivning behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in beskrivningen.

Det är möjligt att ange beskrivning på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare fritextbeskrivning.

Abstract

Även en sammanfattning av verkets innehåll kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Manuskript (preprint) används för artikel eller annan publikation som ännu inte har publicerats


Gör följande för att påbörja registrering av ett manuskript:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Manuskript (preprint)
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

OBS! Eftersom Manuskript (preprint) används för opublicerade verk, kan publiceringsår inte anges.

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Manuskript (preprint):

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange manuskriptets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för manuskriptet.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som manuskriptet tillhör:

 • Övrigt vetenskapligt: manuskriptets innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): manuskriptets innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Identifikatorer

Manuskript som inte publicerats saknar identifikator.

Om du tillgängliggör manuskriptet i ett preprint-arkiv, postprint-arkiv eller annat öppet arkiv, exempelvis arXiv eller Zenodo, brukar manuskriptet däremot tilldelas ett DOI.

DOI

I första hand, ange manuskriptets DOI (utan förledet https://doi.org/) om ett sådant finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till publikationen.

Om manuskriptet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Om det saknas DOI men manuskriptet finns tillgängligt i ett öppet arkiv eller liknande, kan du istället lägga en länk till manuskriptet i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Manuscript in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om manuskriptet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för manuskriptet

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla manuskriptet till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Nyckelord/ämnesord som beskriver manuskriptets innehåll gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

OBS! Du ska inte ange abstract om du planerar att skicka in manuskriptet till en tidskrift eller ett förlag.


En sammanfattning av manuskriptet kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Patent används för godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation


Gör följande för att påbörja registrering av ett konferensbidrag:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Patent
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Patent:

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange patentets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för patentet.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Patent*

*Det är starkt rekommenderat att ange detaljer om patentet


I avsnittet Patent, ange det Land där patentet har registrerats.

Om en organisation har registrerat patentet, klicka på Organisation som patentgivare och ange organisationens namn.

Ange Patentnummer och det Datum då patentet blev godkänt.

År*

*Det är obligatoriskt att ange patentets registreringsår


Ange det År då patentet registrerades.

Identifikatorer

URL

Om relevant kan du lägga en länk till information om patentet på patentorganisationens (exempelvis European Patent Office eller World Intellectual Property Organization (WIPO)) webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Patent information") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för patentet

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla patentet till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver patentets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta patentet i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av patentet kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från patentorganisationens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om patentet tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Proceedings (redaktörskap) används för redaktörskap för publicerat konferensproceeding eller konferensmeddelande

 

Gör följande för att påbörja registrering av ett konferensmeddelande:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Proceedings (redaktörskap)
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Proceedings (redaktörskap):

Redaktör och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en redaktör

 

Flera redaktörer

Redaktörer ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en redaktör läggs till via knappen Ytterligare redaktör. Du kan placera redaktörer i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal redaktörer

Ange samtliga redaktörer.

Undantag kan göras för publikationer med många redaktörer. I sådant fall ska du ange den första och sista redaktören, samt däremellan alla redaktörer med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet redaktörer om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-redaktörer. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-redaktörerna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om redaktören (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-redaktörerna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som redaktören har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-redaktör också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange konferensmeddelandets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för konferensmeddelandet.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som konferensmeddelandet tillhör:

 • Refereegranskat: konferensmeddelandets vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: konferensmeddelandets innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): konferensmeddelandets innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Konferens*

*Det är starkt rekommenderat att specificera den konferens som meddelandet relaterar till


Ange fullständig information om konferensen, det vill säga titel, ort och datum.

Publiceringsår och antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange konferensmeddelandets publiceringsår


I fältet År anger du konferensmeddelandets publiceringsår.

De Antal sidor du anger ska vara den sista paginerade sidan i konferensmeddelandet.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om konferensmeddelandet ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange konferensmeddelandets nummer i serien.

Utgivare*

*Det är obligatoriskt att ange konferensmeddelandets utgivare


Börja skriva namnet för konferensmeddelandets utgivare i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Identifikatorer

ISBN

Om tillgängligt anges konferensmeddelandets ISBN i avsett fält med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-publicerad version.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI

I fältet DOI, ange DOI (utan förledet https://doi.org/) för publikationen om det finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till konferensmeddelandet.

Om konferensmeddelandet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Vissa konferensmeddelanden saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om konferensmeddelandet eller konferensen på utgivarens/arrangörens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Proceedings in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om konferensmeddelandet är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för konferensmeddelandet

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla konferensmeddelandet till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver konferensmeddelandets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av konferensmeddelandet kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om konferensmeddelandet tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Rapport används för publikationer i rapportserie (t.ex. working papers) eller för fristående rapporter

 

Gör följande för att påbörja registrering av en rapport:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Rapport
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Rapport:

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange rapportens huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för rapporten.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Alternativ titel

Om rapporten har en alternativ titel, t.ex. titel översatt från originalspråk, anges den i avsnittet Alternativ titel. Titeln är möjlig att dela upp i huvud- och undertitel. Språk för alternativa titeln ska också väljas.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som rapporten tillhör:

 • Refereegranskat: rapportens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: rapportens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): rapportens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Publiceringsår och antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange rapportens publiceringsår


I fältet År anger du rapportens publiceringsår.

De Antal sidor du anger ska vara den sista paginerade sidan i rapporten.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om rapporten ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange rapportens nummer i serien.

Utgivare

Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Identifikatorer

ISBN

Om tillgängligt anges rapportens ISBN i avsett fält med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-publicerad version.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI

I fältet DOI, ange DOI (utan förledet https://doi.org/) för publikationen om det finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till rapporten.

Om rapporten är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Vissa rapporter saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om rapporten på utgivarens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Report in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om rapporten är publicerat med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för rapporten

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla rapporten till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver rapportens innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av rapporten kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Samlingsverk (redaktörskap) används för:

• redaktörskap för samlingsverk/antologi (en publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans)
• redaktörskap för rapport
• redaktörskap för helt tidskriftshäfte, exempelvis specialnummer eller temanummer

Endast samlingsverkets redaktörer listas i posten. Ingående kapitel/delar som är skrivna av författare med koppling till Uppsala universitet registreras separat i DiVA som Kapitel i bok.


Gör följande för att påbörja registrering av ett samlingsverk:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Samlingsverk (redaktörskap)
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Samlingsverk (redaktörskap):

Redaktör och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en redaktör

 

Flera redaktörer

Redaktörerna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en redaktör läggs till via knappen Ytterligare redaktör. Du kan placera redaktörer i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal redaktörer

Ange samtliga redaktörer.

Undantag kan göras för publikationer med många redaktörer. I sådant fall ska du ange den första och sista redaktören, samt däremellan alla redaktörer med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet redaktörer om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-redaktörer. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-redaktörerna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om redaktören (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-redaktörerna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som redaktören har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-redaktör också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange samlingsverkets huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för samlingsverket.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Alternativ titel

Om samlingsverket har en alternativ titel, t.ex. titel översatt från originalspråk, anges den i avsnittet Alternativ titel. Titeln är möjlig att dela upp i huvud- och undertitel. Språk för alternativa titeln ska också väljas.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som samlingsverket tillhör:

 • Refereegranskat: samlingsverkets vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: samlingsverkets innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): samlingsverkets innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Publiceringsår, upplaga, antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange samlingsverkets publiceringsår


I fältet År anger du samlingsverkets publiceringsår.

Ange siffra för Upplaga om samlingsverket är en omarbetad version (ej enbart nytryck) av ett tidigare publicerat verk. Upplaga anges alltså inte vid registrering av första upplagan.

De Antal sidor du anger ska vara den sista paginerade sidan i samlingsverket.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om samlingsverket ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange samlingverket nummer i serien.

Vid registrering av redaktörskap för specialnummer/temanummer av en tidskrift, ange tidskriftens titel och ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Utgivare*

*Det är obligatoriskt att ange det förlag som gett ut samlingsverket


Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Utgivningsort är inte obligatoriskt att ange, men rekommenderas.

Identifikatorer

ISBN

Ange ISBN med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-boksversion. Odefinierad används om det är osäkert vilken version ISBN hänvisar till.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI för e-publicerad version

Samlingsverk tillgängliga i e-boksformat kan ha DOI, vilket anges (utan förledet https://doi.org/) i fältet DOI. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till e-publicerade versionen.

Om e-publicerade versionen är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL för e-publicerad version

Vissa e-publicerade versioner saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om samlingsverket på utgivarens webbplats i fältet URL. Ange däremot inte en URL om boken har ett DOI.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Collection in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om e-publicerade versionen är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för samlingsverket

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla samlingsverket till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver samlingsverkets innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av samlingsverket kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning*

*Endast obligatoriskt för redaktörskap för specialnummer/temanummer av en tidskrift


Vid registrering av redaktörskap för specialnummer/temanummer av en tidskrift, förtydliga i anmärkningsfältet att det rör sig om en tidskrifts Special issue.

Anmärkningsfältet används annars endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Välj publikationstyp

Övrigt används för:

• utställningskatalog
• policydokument

Övrigt används även om ingen annan publikationstyp är tillämplig.

 

Gör följande för att påbörja registrering av en övrig publikation:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Övrigt
 4. Klicka på Fortsätt

Fyll i uppgifter

Följande fält är obligatoriska eller möjliga att fylla i för publikationstyp Övrigt:

Underkategori

Välj en underkategori i rullistan om publikationen är något av följande:

 • Utställningskatalog: Publikation om exempelvis en tillfällig utställning eller installation på ett galleri.
 • Policydokument: Publikation som specificerar avsiktsförklaringar och riktlinjer.

Författare och organisationstillhörighet*

*Det är obligatoriskt att ange för- och efternamn för minst en författare

 

Flera författare

Författarna ska anges i den ordning de listas i publikationen, och fler än en författare läggs till via knappen Ytterligare författare. Du kan placera författare i rätt ordning med hjälp av pilarna.

Antal författare

Ange samtliga författare.

Undantag kan göras för publikationer med många författare. I sådant fall ska du ange den första och sista författaren, samt däremellan alla författare med koppling till Uppsala universitet. Använd fältet Antal upphovsmän för att notera totala antalet författare om inte samtliga listas i posten.

Användar-ID

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga UU-författare. Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats.

Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Koppla personpost

Klicka på Koppla personpost för var och en av UU-författarna, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Organisation

Lägg till rätt organisationstillhörighet för UU-författarna om det saknades i personposten.

Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Ange åtminstone den institution vid UU som författaren har koppling till enligt publikationen. Om relevant kan du istället gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Saknas någon organisation i listan, kontakta biblioteket.

Om en UU-författare också har koppling till en annan organisation enligt publikationen, ska du ange detta i fältet Annan organisation.

Det är även möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte. I dessa fall ska du inte välja din nuvarande institution vid UU som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen.

Annan upphovsman

Om det finns övriga upphovspersoner till verket som inte är författare registreras dessa i avsnittet Annan upphovsman. Det kan exempelvis handla om illustratör, översättare eller medarbetare/bidragsgivare. Ange Förnamn, Efternamn och välj Roll i rullistan.

Ange respektive användar-ID i fälten för Lokalt användarid för samtliga upphovspersoner vid Uppsala universitet. Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen.

Klicka därefter på Koppla personpost för var och en av upphovspersonerna vid UU, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Se till att du väljer rätt personpost. Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Titel*

*Det är obligatoriskt att ange publikationens huvudtitel och språk


Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för publikationen.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Typ av innehåll*

*Det är obligatoriskt att specificera typ av innehåll


Ange den kategori som publikationen tillhör:

 • Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering
 • Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men har inte genomgått refereegranskning
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten

Resurstyp

I rullistan Resurstyp kan du ange en beskrivande kategori för originalet, exempelvis om det är ett textbaserat verk, en bild, en video eller en ljudinspelning.

Fysisk beskrivning

I fritextfältet Fysisk beskrivning kan du kortfattat beskriva verkets fysiska attribut. Språk för beskrivningen ska också anges.

Om du klistrar in text från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in texten.

Det är möjligt att ange beskrivning på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare fysisk beskrivning.

Publiceringsår, antal sidor*

*Det är obligatoriskt att ange det år då verket tillgängliggjorts


Ange det År då verket presenterats eller publicerats.

Om verket har paginerade sidor, anges sista paginerade sidan i fältet Antal sidor.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Om publikationen ingår i en sådan, välj från rullistan Serie.

Om serien saknas i rullistan kan du ange seriens titel och eventuella ISSN i fritextfälten under Annan serie.

Om aktuellt, ange publikationens nummer i serien.

Utgivare

Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan.

Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

Identifikatorer

ISBN

Om tillgängligt anges publikationens ISBN i avsett fält med 10 eller 13 siffror, med eller utan bindestreck. Välj i rullistan om ISBN hänvisar till tryckt version eller e-publicerad version.

Du kan ange fler ISBN genom att klicka på knappen Ytterligare ISBN.

DOI

I fältet DOI, ange DOI (utan förledet https://doi.org/) för publikationen om det finns. När posten publiceras i DiVA skapas en DOI-länk till publikationen.

Om publikationen är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet DOI.

URL

Vissa publikationer saknar DOI. I dessa fall kan du istället lägga en länk till information om publikationen på utgivarens webbplats i fältet URL.

I fältet Benämning på URL kan du lägga en beskrivande text (exempelvis "Publication in full-text") som ersätter länktexten vid visning av posten i DiVAs söktjänst. Detta för att tydliggöra vart länken leder.

Om publikationen är publicerad med öppen tillgång (open access) bockar du i rutan Fri fulltext bredvid fältet Benämning på URL.

Nationell ämneskategori*

*Det är obligatoriskt att specificera ämnet för publikationen

 

Ange ämnet för publikationen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne genom att klicka på Välj nationell ämneskategori. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån Swepubs uppslagstjänst.

Ämneskategorierna i DiVA används för att ämnesgruppera publikationer i den nationella söktjänsten SwePub, dit poster från DiVA och motsvarande lokala databaser vid svenska lärosäten hämtas.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Forskningsämnen används framför allt för avhandlingar i DiVA, men är fritt att ange även för andra publikationer.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Projekt

Det finns möjlighet att koppla publikationen till projekt som är registrerade i DiVA. Om aktuellt, klicka på Sök och lägg till projekt för att länka till ett projekt.

Om projektet saknas i DiVA kan du ange titeln i fritextfältet Ingår i annat projekt. Klicka på knappen Ytterligare annat projekt om du vill ange fler projekt.

Nyckelord

Ange gärna nyckelord/ämnesord som beskriver publikationens innehåll, då det gör det lättare för andra att hitta publikationen i DiVA. Flera nyckelord separeras med kommatecken. När du lägger till nyckelord behöver du också välja Språk i rullistan.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk.

Abstract

Även en sammanfattning av publikationen kan främja sökbarheten i DiVA. När du lägger till abstract behöver du också välja Språk i rullistan.

Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som textoch sedan klistra in abstract.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Anmärkning

Använd anmärkningsfältet endast för information om publikationen som inte går att ange i annat fält. Ett exempel på detta kan vara om du vill ange delat första- eller sistaförfattarskap för publikationen.

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, kan du söka eller bläddra fram finansiären i listan Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt. Ange om aktuellt ett projektnummer.

Vid behov kan du via Forskningsfinansiärer eller strategiska forskningsprojekt lägga till ytterligare finansiärer.

Om en finansiär saknas i listan, kontakta biblioteket.

Ladda upp fil

På sidan Ladda upp filer i registreringsformuläret kan du bifoga publikationen i PDF-format, men det är inte obligatoriskt. Andra typer av filer som hör samman med publikationen (såsom omslag, bilaga eller bild) kan också bifogas, så länge det inte finns några upphovsrättsliga hinder. Vill du inte ladda upp en fil, kan du klicka vidare till nästa sida i formuläret.

Innan du laddar upp fulltexten av en publikation som givits ut eller ska ges ut på förlag måste du kontrollera att du har rätt att göra det. Följ instruktionerna i guiden Publicera fulltextfil.

Klicka på Fortsätt för att komma vidare till nästa sida.

Skicka in posten i DiVA

Den fjärde och sista sidan, Granska / Publicera, ger en översikt över den information som registrerats för aktuell publikation.

Klicka på Ändra uppgifter om du ser något som behöver läggas till eller ändras. Detta tar dig tillbaka till sidan Fyll i uppgifter.

När alla uppgifter i posten är korrekta, klicka på Skicka in.

Efter att du har registrerat en post i DiVA

Posten med information om publikationen blir synlig i DiVA:s söktjänst inom några minuter, med undantag för publikationstyperna studentuppsats, doktors- och licentiatavhandling. Det kan dröja upp till något dygn innan nya registreringar i DiVA visas på profil- och webbsidor.

De poster som publiceras omedelbart i samband med registrering, granskas av en bibliotekarie eller DiVA-administratör i efterhand. Du kan i DiVAs söktjänst se att en publikation genomgått granskning då det står "Bibliografiskt granskad" i posten.
 

Fulltexten publiceras inte direkt

Om du bifogade en fil som du önskar tillgängliggöra publikt, blir filen synlig först efter att den granskats av en DiVA-administratör vid biblioteket. Biblioteket tillgängliggör endast filer där det tydligt framgår att det är tillåtet enligt upphovsrätten. Om det inte är möjligt att publicera filen öppet tillgängligt i DiVA, kommer bibliotekarien att arkivera filen i posten.