Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Tänk på följande vid registrering av avhandling i DiVA

Denna guide beskriver hur du registrerar din licentiat- eller doktorsavhandling i DiVA. Tillvägagångssättet skiljer sig något åt, beroende på om du skrivit en monografi- eller sammanläggningsavhandling.

Det är obligatoriskt att publicera ramberättelsen (kappan) till sammanläggningsavhandlingar öppet tillgängligt i DiVA. Däremot är det upp till författaren till en monografiavhandling att själv besluta om den ska publiceras i fulltext.

Mer information om vad du behöver tänka på innan du registrerar din avhandling i DiVA:

Registrera monografiavhandling

Vid varje fält i formuläret finns det ett frågetecken. Om du håller muspekaren över frågetecknet visas en hjälptext som förklarar fältet.

Du kan byta språk för DiVA-formuläret genom att klicka på knappen Language i övre högra hörnet. De språk som finns att välja mellan är svenska, engelska och norska.

Gör på följande sätt för att registrera avhandlingen och information om disputationen i DiVA:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj någon av följande publikationstyper i rullistan:
  • Doktorsavhandling, monografi
  • Licentiatavhandling, monografi
 4. Klicka på Fortsätt 
Du kan när som helst spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt / Spara utkast och välja Spara utkast. Din påbörjade registrering hamnar då under Mina utkast.

Författare och organisationstillhörighet

Ange ditt för- och efternamn, födelseår och e-postadress i respektive fält. När du senare spikar din avhandling skickas spikningskvitto till den e-postadress du angett i DiVA.

Skriv ditt användar-ID vid Uppsala universitet i fältet för Lokalt användarid. Klicka på Koppla personpost, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Lägg till rätt organisationstillhörighet om det saknades i personposten. Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Den organisatoriska enhet du väljer ska motsvara vad som står i avhandlingen.

Du bör ange åtminstone den institution vid UU som du har koppling till enligt avhandlingen. Om relevant kan du gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Om du även är affilierad till annat lärosäte/motsvarande, anger du det i fältet Annan organisation.

Titel

Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för avhandlingen. Avsnittet Alternativ titel fylls i om avhandlingen även har en titel på ett annat språk.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Publiceringsår och sidantal

I avsnittet Övriga uppgifter anger du publiceringsår för avhandlingen samt antal sidor. Sidantalet ska motsvara den sista numrerade sidan i avhandlingen, exklusive bilagor och delarbeten.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Välj den serie som avhandlingen ska publiceras i ur rullistan Serie.

Om avhandlingen hanteras av Avhandlingsproduktion: Avhandlingsproduktion ansvarar för att tilldela avhandlingen ett nummer i serien, och lägger till det i posten.

Utgivare och ort

För avhandlingar som ges ut av Uppsala universitet anges lärosätet som utgivare, och Uppsala som utgivningsort.

Ange utgivningsort i fältet Ort.

Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan. Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

ISBN

Om avhandlingen hanteras av Avhandlingsproduktion: Avhandlingsproduktion ansvarar för att tilldela avhandlingen ett ISBN-nummer, och lägger till det i posten.

Om avhandlingen getts ut på ett annat sätt, exempelvis via ett förlag, ange själv ISBN-numret.

Nationell ämneskategori

Ange ämnet för avhandlingen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne i trädet. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån SwePubs uppslagstjänst.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Välj från rullistan det ämne du disputerar inom.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Nyckelord

Ange nyckelord/ämnesord som beskriver avhandlingens innehåll. Flera nyckelord separeras med kommatecken.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk. Notera att endast nyckelord på engelska trycks på spikbladet.

Abstract

Det är obligatoriskt att ange ett abstract (sammanfattning) på engelska. Abstract bör inte överskrida 400 ord för att rymmas på spikbladet.

Ange abstract och välj språk. Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som text och sedan klistra in abstract.

Kontrollera att texten ser ut som den ska. Det är särskilt viktigt att mellanslag och styckeindelningar finns med, samt att det inte tillkommit felaktiga tecken.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Handledare och opponent

Ange namn, akademisk titel och organisationstillhörighet för handledare och opponent. Är någon av dessa ansluten till ett annat lärosäte, ange det i fältet Annan organisation.

För att ange flera handledare eller opponenter, klicka på Ytterligare handledare respektive Ytterligare opponent.

Disputation eller presentation

För doktorsavhandling: Välj datum och tid för disputationen genom att klicka på kalendern intill datumfältet. Ange det språk som disputationen hålls på, utfärdande lärosäte samt lokal, adress och ort för disputationen.

För licentiatavhandling: Välj datum och tid för presentationen genom att klicka på kalendern intill datumfältet. Ange det språk som presentationen hålls på samt lokal, adress och ort för presentationen.

Examen

Välj titel på examen i rullistan.

Klicka på Fortsätt för att komma vidare till nästa sida.

Du ska inte ladda upp någon fil om Avhandlingsproduktion hanterar din doktors- eller licentiatavhandling. I dessa fall laddar Avhandlingsproduktion upp den slutgiltiga avhandlingsfilen i efterhand.

Om du valt att publicera din doktorsavhandling på annat sätt måste du själv leverera din fil till Avhandlingsproduktion. De arkiverar sedan filen i DiVA och kan om så önskas även publicera den. Vill du göra den fritt tillgänglig i DiVA måste du boka tid med Avhandlingsproduktion för att skriva på ett avtal för fulltextpublicering. Är avhandlingen utgiven på ett förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter detta.


Om du skrivit en licentiatavhandling i monografiformat som inte hanteras av Avhandlingsproduktion, kan du bifoga avhandlingen i fulltext (PDF-format).

Klicka på Fortsätt för att komma vidare till nästa sida.

Den fjärde och sista sidan, Granska / Publicera, ger en översikt över den information som registrerats för avhandlingen.

Klicka på Ändra uppgifter om du ser något som behöver läggas till eller ändras. Detta tar dig tillbaka till sidan Fyll i uppgifter.

När alla uppgifter i posten är korrekta, klicka på Skicka in.

När du har klickat på Skicka in kan du inte längre själv se eller ändra din registrerade avhandling. Kontakta biblioteket om du behöver ändra något i efterhand.

Poster för licentiatavhandlingar blir synliga i DiVA:s söktjänst först efter att de granskats av biblioteket.

Poster för doktorsavhandlingar tas också om hand av biblioteket, och publiceras först i samband med spikning. I Avhandlingsproduktions guide finns information om hur spikningen går till.

Registrera sammanläggningsavhandling

Vid varje fält i formuläret finns det ett frågetecken. Om du håller muspekaren över frågetecknet visas en hjälptext som förklarar fältet.

Du kan byta språk för DiVA-formuläret genom att klicka på knappen Language i övre högra hörnet. De språk som finns att välja mellan är svenska, engelska och norska.

Alla delarbeten som ingår i din sammanläggningsavhandling ska registreras i DiVA. För att undvika dubblettregistrering, börja med att söka i DiVA på titeln för varje delarbete.

Finns en publikation redan i DiVA är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna stämmer. Vid behov kan du redigera den befintliga posten.

Om ett eller flera delarbeten saknas i DiVA behöver du registrera dem. Det finns olika sätt att registrera delarbetena i DiVA, beroende på om de är publicerade eller inte.

Publicerade delarbeten

Delarbeten som är publicerade kan du lägga till i DiVA antingen genom att importera referens, eller genom manuell registrering. Detaljerade instruktioner finns i följande guider:

Opublicerade delarbeten (manuskript)

Opublicerade delarbeten registrerar du i DiVA enligt dessa instruktioner:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj följande publikationstyp i rullistan:
  • Manuskript (preprint)
 4. Klicka på Fortsätt
 5. Ange endast följande uppgifter om manuskriptet:
  • Författare och organisationstillhörighet
  • Titel
  • Nationell ämneskategori
 6. Opublicerade delarbeten ska inte läggas ut öppet i DiVA. På sidan Ladda upp filer i registreringsformuläret kan du dock välja att arkivera manuskriptet i PDF-format. Ange då Endast arkivering så kommer filen inte synas publikt i DiVA. Vill du inte arkivera manuskriptet i DiVA, behöver du inte ladda upp en fulltextfil.
 7. På sista sidan i registreringsformuläret granskar du uppgifterna du angett. Klicka på Ändra uppgifter om du ser något som behöver läggas till eller ändras. Detta tar dig tillbaka till sidan Fyll i uppgifter. När alla uppgifter i posten är korrekta, klicka på Skicka in.
Innan du registrerar kappan, kontrollera att samtliga delarbeten är registrerade i DiVA.


1. Välj publikationstyp

Gör på följande sätt för att registrera kappan och information om disputationen i DiVA, samt för att koppla kappan till delarbetena:

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer
 3. Välj någon av följande publikationstyper i rullistan:
  • Doktorsavhandling, sammanläggning
  • Licentiatavhandling, sammanläggning
 4. Klicka på Fortsätt

2. Länka dina delarbeten till sammanläggningsavhandlingen

Leta fram dina delarbeten genom att söka på exempelvis författarnamn, titel eller postens unika identifikator (urn:nbn). Markera dina delarbeten och klicka på Lägg till. De delarbeten som du lagt till visas under Lista delarbeten.

Kontrollera att alla i avhandlingen ingående delarbeten kommit med och att de ligger i rätt ordning. Delarbetena ska ha samma ordning som i listan i avhandlingen (list of papers). Vid behov kan du ändra ordning på delarbetena med hjälp av pilarna till vänster. Genom att klicka på det röda krysset till höger kan du ta bort en felaktig post.

När alla delarbeten finns med på rätt plats i listan, klicka på Fortsätt.

3. Fyll i uppgifter

Du kan när som helst spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt / Spara utkast och välja Spara utkast. Din påbörjade registrering hamnar då under Mina utkast.
Författare och organisationstillhörighet

Ange ditt för- och efternamn, födelseår och e-postadress i respektive fält. När du senare spikar din avhandling skickas spikningskvitto till den e-postadress du angett i DiVA.

Skriv ditt användar-ID vid Uppsala universitet i fältet för Lokalt användarid. Klicka på Koppla personpost, för att om möjligt infoga uppgifter om organisationstillhörighet automatiskt. Mer information om personposter finns i guiden Hantera och redigera personposter.

Lägg till rätt organisationstillhörighet om det saknades i personposten. Bläddra i DiVAs organisationsträd via knappen Välj organisation. Den organisatoriska enhet du väljer ska motsvara vad som står i avhandlingen.

Du bör ange åtminstone den institution vid UU som du har koppling till enligt avhandlingen. Om relevant kan du gå djupare i hierarkin och ange avdelning eller forskningsprogram. Då följer institution automatiskt med.

Om du även är affilierad till annat lärosäte/motsvarande, anger du det i fältet Annan organisation.

Titel

Ange Huvudtitel, eventuell Undertitel samt Språk för avhandlingen. Avsnittet Alternativ titel fylls i om avhandlingen även har en titel på ett annat språk.

Text i fälten för huvudtitel respektive undertitel separeras automatiskt med ett kolon vid visning av posten i DiVAs söktjänst.

Publiceringsår och sidantal

I avsnittet Övriga uppgifter anger du publiceringsår för avhandlingen samt antal sidor. Sidantalet ska motsvara den sista numrerade sidan i avhandlingen, exklusive bilagor och delarbeten.

Serie

I DiVA finns en lista för serier vid Uppsala universitet. Välj den serie som avhandlingen ska publiceras i ur rullistan Serie.

Om avhandlingen hanteras av Avhandlingsproduktion: Avhandlingsproduktion ansvarar för att tilldela avhandlingen ett nummer i serien, och lägger till det i posten.

Utgivare och ort

För avhandlingar som ges ut av Uppsala universitet anges lärosätet som utgivare, och Uppsala som utgivningsort.

Ange utgivningsort i fältet Ort.

Börja skriva utgivarens namn i fältet Utgivare och välj från listan. Om utgivaren saknas i listan kan du skriva dess namn i fritextfältet Annat förlag.

ISBN

Om avhandlingen hanteras av Avhandlingsproduktion: Avhandlingsproduktion ansvarar för att tilldela avhandlingen ett ISBN-nummer, och lägger till det i posten.

Om avhandlingen getts ut på ett annat sätt, exempelvis via ett förlag, ange själv ISBN-numret.

Nationell ämneskategori

Ange ämnet för avhandlingen så detaljerat som möjligt, det vill säga på minst tresiffrig (men helst femsiffrig) nivå. Sök eller bläddra fram ett ämne i trädet. Du kan också ta hjälp av funktionen Förslag på nationell ämneskategori, som föreslår ämne utifrån SwePubs uppslagstjänst.

Forskningsämne

Listan med forskningsämnen är en lokal översikt över vad det forskas inom på Uppsala universitet. Välj från rullistan det ämne du disputerar inom.

Om ett ämne saknas i listan, kontakta biblioteket.

Nyckelord

Ange nyckelord/ämnesord som beskriver avhandlingens innehåll. Flera nyckelord separeras med kommatecken.

Det är möjligt att ange nyckelord på flera språk. Klicka i så fall på knappen Nyckelord på annat språk. Notera att endast nyckelord på engelska trycks på spikbladet.

Abstract

Det är obligatoriskt att ange ett abstract (sammanfattning) på engelska. Abstract bör inte överskrida 400 ord för att rymmas på spikbladet.

Ange abstract och välj språk. Om du klistrar in text från utgivarens webbplats eller från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med. För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text Klistra in som text och sedan klistra in abstract.

Kontrollera att texten ser ut som den ska. Det är särskilt viktigt att mellanslag och styckeindelningar finns med, samt att det inte tillkommit felaktiga tecken.

Det är möjligt att ange abstract på flera språk. Klicka i så fall på knappen Ytterligare abstract.

Handledare och opponent

Ange namn, akademisk titel och organisationstillhörighet för handledare och opponent. Är någon av dessa ansluten till ett annat lärosäte, ange det i fältet Annan organisation.

För att ange flera handledare eller opponenter, klicka på Ytterligare handledare respektive Ytterligare opponent.

Disputation eller presentation

För doktorsavhandling: Välj datum och tid för disputationen genom att klicka på kalendern intill datumfältet. Ange det språk som disputationen hålls på, utfärdande lärosäte samt lokal, adress och ort för disputationen.

För licentiatavhandling: Välj datum och tid för presentationen genom att klicka på kalendern intill datumfältet. Ange det språk som presentationen hålls på samt lokal, adress och ort för presentationen.

Examen

Välj titel på examen i rullistan.

När du har fyllt i alla uppgifter om sammanläggningsavhandlingen, klicka på Fortsätt.

4. Undersök om du ska ladda upp filer

Du ska inte ladda upp någon fil om Avhandlingsproduktion hanterar din doktors- eller licentiatavhandling. I dessa fall laddar Avhandlingsproduktion upp den slutgiltiga avhandlingsfilen i efterhand.


Om du skrivit en licentiatavhandling i sammanläggningsformat som inte hanteras av Avhandlingsproduktion, kan du bifoga kappan i fulltext (PDF-format).

Klicka på Fortsätt för att komma vidare till nästa sida.

5. Skicka in posten i DiVA

Den fjärde och sista sidan, Granska / Publicera, ger en översikt över den information som registrerats för avhandlingen.

Klicka på Ändra uppgifter om du ser något som behöver läggas till eller ändras. Detta tar dig tillbaka till sidan Fyll i uppgifter.

När alla uppgifter i posten är korrekta, klicka på Skicka in.

När du har klickat på Skicka in kan du inte längre själv se eller ändra din registrerade avhandling. Kontakta biblioteket om du behöver ändra något i efterhand.

Poster för licentiatavhandlingar blir synliga i DiVA:s söktjänst först efter att de granskats av biblioteket.

Poster för doktorsavhandlingar tas också om hand av biblioteket, och publiceras först i samband med spikning. I Avhandlingsproduktions guide finns information om hur spikningen går till.