Avhandlingsstöd

Vad är elektronisk spikning? 
Spikning innebär att doktoranden offentliggör ett sammandrag av avhandlingen (abstract) tillsammans med uppgifter om själva disputationen. Spikningen är nödvändig för att få disputera. Med elektronisk spikning menas att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras på universitetets webbplats. Samtidigt så skall du lämna in 10 ex av den tryckta avhandlingen till Post- och leverans på Carolina Rediviva.

 

När spikar jag?
Spikningar skall göras senast tre veckor innan disputation. Eftersom spikningen måste ske under tiden 16 augusti–14 juni måste den som disputerar innan 5 september göra spikningen under vårterminen senast 14 juni.

 

När publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas?
Uppgifterna om avhandlingen och disputationen publiceras i universitetets avhandlingsdatabas DiVA så snart doktoranden har spikat.

 

Kan jag korrekturläsa uppgifterna på spikbladet?
Ja, du kommer att ha möjlighet att korrekturläsa uppgifterna på ditt spikblad.

 

Vad krävs för att kunna spika?
För att få spika måste doktoranden ha fått avhandlingen godkänd från sin fakultet samt ha bokat tid för disputation. Information om avhandlingen och disputation skall dessutom registreras i DiVA. 10 tryckta exemplar av avhandlingen skall också överlämnas vid spikningen.

 

Måste jag spika både elektroniskt och manuellt på universitetshuset?
Enligt rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda som är obligatorisk. Den traditionella spikningen i universitetshuset är numera helt frivillig. (Om du vill sätta upp ett spikblad eller spika upp en avhandling i t.ex. universitetshuset eller Engelska parken, tar du med dig och visar upp spikningskvittot för vaktmästaren på universitetshuset för att få hjälp.)

 

Var spikar jag?
Du spikar hos vaktmästeriet, Post- och leverans på Carolina Rediviva. Gå till Carolinas södra gavel, den som vetter mot Uppsala slott, och ring på porttelefonen. Vaktmästeriet har öppet för avhandlingsärenden kl. 8.30–12.00; 13.00–15.00 varje vardag under det akademiska läsåret, förutom helgdagar och klämdagar. Om du har flera frågor kan du vända dig direkt till Post- och leverans (018-471 3928).

 

Var ansöker jag om förkortad spikningstid?
Om du har synnerliga skäl kan du ansöka om kortare spikningstid än tre veckor (stor restriktivitet tillämpas). Ansökan, som skall vara tillstyrkt av handledare och opponent, ställs till fakultetens dekanus och inlämnas till fakultetens kansli.

 

Vad gör jag om jag är förhindrad att personligen spika och lämna böckerna på Carolina Rediviva?
Om du är förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.

 

Vad är ett spikningskvitto?
Vid leveransen av de tryckta avhandlingarna till universitetsbiblioteket skrivs ett spikningskvitto ut och undertecknas av doktoranden. Detta bekräftar leveransen av avhandlingarna och att doktoranden har spikat. Doktoranden får en kopia på spikningskvittot.