Söktips och sökteknik

Strukturera och avgränsa din sökfråga

En förutsättning för att kunna göra en strukturerad sökning är att du har en tydligt definierad och avgränsad sökfråga innan du börjar söka information, så att du vet vad du faktiskt letar efter. 

Ett sätt att definiera och strukturera frågan är att bryta ned den i olika sökblock med hjälp av akronymer. PICO är ett exempel på akronym som kan användas för att bryta ner sökfrågan i olika delar och identifiera viktiga teman i din frågeställning.

Ett första steg i att avgränsa sökfrågan brukar dock vara att definiera inklusions- och exklusionskriterier och på det sättet specificera vilka kriterier materialet ska uppfylla för att det ska vara intressant för dig. Dessa kriterier underlättar både sökningen och när du senare i processen ska göra ett urval kring vilket material du ska inkludera i din egen studie.

Exempel på vanliga kriterier kan vara specifika studietyper, publikationsdatum och språk.

Inklusionskriterier: Intervjustudier och observationsstudier 

Exklusionskriterier: Studier med publikationsdatum äldre än 10 år och studier på andra språk än engelska.

PICO

PICO är ett exempel på ett ramverk som kan användas för att definiera och rama in både ett ämne och en sökfråga. Lägger du lite tid på att konkretisera ditt ämne i form av till exempel ett PICO, underlättas både litteratursökningen och forskningsprocessen i stort. För att litteratursökningen ska ge relevanta träffar är det nämligen en förutsättning att du vet vad du faktiskt letar efter. Då kan PICO blir ett stöd för att kontrollera din sökning. Framgår till exempel populationen i din sökfråga? Hur hade du definierat interventionen? Utifrån innehållet i PICO kan du sen bygga dina sökblock. Vanligast är att du i slutändan enbart söker på termer som beskriver delarna P, I och eventuellt C i ditt PICO, det vill säga populationen, interventionen och eventuellt jämförande studier (comparison) eftersom det är bra att börja sökningen så brett som möjligt för att inte gå miste om relevant material.

PICO består av delarna:

  • Population: Patientgrupp eller population. 
  • Intervention: Den intervention, metod eller behandling du vill undersöka. 
  • Comparison: Jämförelseinterventionen. Ska studierna jämföras med andra former av studier/behandlingar? 
  • Outcome: Beskriver den effekt du är intresserad av.

 

Ett exempel

Sökfråga: Är naproxen effektivare smärtlindring än ibuprofen för patienter som lider av knäartros? 

P Patienter som lider av knäartros
I Användning av naproxen som smärtlindring
C I jämförelse med ibuprofen som smärtlindring
O

Ökad smärtlindring, ökad livskvalitet, mindre smärta

Dela upp i sökblock och hitta sökord

De ord du kommer att söka med, dina sökord, blir viktiga verktyg för att kunna hitta relevant material. 

För att sökorden ska generera relevanta artiklar för din frågeställning, är det viktigt att de placeras i rätt relation till varandra, det vill säga i sökblock. Varje block ska motsvara en del av din sökfråga, och kombineras med de andra blocken med ett AND eller OR, beroende på hur du vill att blocken ska samverka. 

Knäartos
AND
Naproxen
OR
Ibuprofen

I sökblocken ovan ska Naproxen och Ibuprofen sökas som synonymer med OR emellan dem, för att få antingen en av dem eller båda, tillsammans med knäartros. Läs mer om kombinationssökning med booleska operatorer. Tänk också på att du behöver använda parenteser i den här typen av sökning, läs mer om att söka med parenteser

Inom varje sökblock skriver du ner alla sökord som har med det sökblocket att göra. Söker du i vetenskapliga databaser översätter du sökorden till engelska. Hitta synonymer, andra stavningar, plural och singular och eventuellt också amerikansk och engelsk stavning. Fundera även över eventuell frassökning och trunkering. 

Knee Osteoarthritides
AND
Naproxen OR Naprosin
OR
Ibuprofen OR Ipren OR Salprofen