Söktips och sökteknik

Vad är en vetenskaplig publikation?

Vetenskapliga publikationer innehåller forskningsresultat som genomgått en bedömning av sakkunniga innan publicering i tidskrifter, böcker eller andra media.

Forskning syftar till att öka vår kunskap inom olika ämnesområden. För att det skall ske krävs att forskningsresultat görs tillgängliga. Resultat som inte publiceras blir inte en del av vetenskapliga kunskapsbasen och kan inte heller utnyttjas praktiskt i samhället. Publicering är dessutom ett viktigt sätt för forskaren att meritera sig för sin fortsatta karriär. Att forskarsamhället har tillgång till effektiva publiceringsformer är därför av stor vikt.

Primär- och sekundärpublikationer

  • Primärpublikationer innehåller originalmaterial och nya forskningsresultat som publiceras för första gången, t.ex. i vetenskapliga tidskriftsartiklar, forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. Vetenskapliga tidskrifter är s.k. primärtidskrifter, tidskrifter som bara godkänner artiklar som inte publicerats på annat håll tidigare.
     
  • Sekundärpublikationer innehåller redan publicerat material och översikter av forskning. Exempel på detta är översiktsartiklar, artiklar i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter, handböcker och läroböcker. Förutom att ge sammanställningar och översikter av vetenskapliga publikationer inom ett ämnesområde bidrar forskningsöversikter ofta med en kritisk värdering av de olika studierna.

Vilken publikationstyp man väljer för att presentera sina resultat kan variera mellan olika ämnesområden. Inom naturvetenskap, teknik och medicin är den vetenskapliga artikeln det dominerande sättet att publicera nya resultat. Inom humaniora och samhällsvetenskap är det vanligare att publicera sig i böcker och rapporter.

Kvalitetsgranskning

När en artikel ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift granskas den först av en redaktör och dessutom av två eller flera forskare som är verksamma inom samma forskningsområde. Detta kallas för peer-review (granskning utförd av jämlikar) och ska vara en kvalitetskontroll. Dokument som har genomgått en bedömning av sakkunniga innan de publiceras anses ha en större vetenskaplig tyngd än de som inte utsatts för en kvalitativ granskning. 

I tidskrifternas redaktionella rutor finns viktig information om vem som är ansvarig utgivare, vilka vetenskapliga granskare som är knutna till tidskriften, vad som krävs för att få bli antagen för publicering och författarinstruktioner för tidskriften.

Hur vet man om en tidskrift är vetenskaplig?

  • Texten är skriven av en forskare vid ett universitet eller högskola, inte en journalist.
  • Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vetenskapliga tidskrifter har forskare, studenter och yrkesverksamma som målgrupp, till skillnad från många andra tidskrifter som riktar sig till allmänheten. Vetenskapliga tidskrifter ges ut av akademiska förlag, universitet, högskolor eller vetenskapliga sällskap och i tidskriftens redaktion sitter väletablerade forskare.
  • Seriösa vetenskapliga tidskrifter har peer review. Det betyder att artiklarna granskas av andra forskare inom samma ämne. Ett enkelt sätt att kontrollera om en tidskrift är vetenskapligt granskad är att använda Tidskrifter A-Ö. Om den är vetenskapligt granskad så är den markerad med Peer Reviewed.
    Du kan också söka fram en tidskrift i Ulrichsweb. Där kan du också få information om innehåll, språk, startår, hur ofta den kommer ut, vilka databaser du kan använda för att hitta artiklar i den, med mera. Ulrichsweb omfattar närmare 300 000 tidskrifter.
  • En vetenskaplig artikel har referenser i själva texten och en referenslista. Språket är akademiskt och det finns en speciell struktur där det generellt sett finns abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion.