Databearbetning och -analys

Transkribera och analysera intervjuer

Intervjuer dokumenteras ofta i video- eller ljudform. Biblioteket erbjuder kurser och handledning i verktyg för att transkribera intervjuer och för att analysera det transkriberade materialet. 

oTranscribe

Transkribera ljud och video manuellt utan att behöva växla mellan flera fönster. 

Automatisk transkribering

Intervjuer innehåller personuppgifter, vilket påverkar vilken mjukvara som är lämplig att använda för att transkribera inspelningen. 

Om intervjumaterialet inte innehåller känsliga personuppgifter finns en lämplig transkriberingstjänst i Canvas Studio. Den är tänkt för textning av video men går också att använda för att transkribera ljud och video. Verktyget fungerar för tal på svenska, engelska och flera andra språk. Tänk på att den automatiska transkriptionen behöver redigeras manuellt eftersom resultatet av automatisk transkribering inte blir felfritt. 

I nuläget finns ingen upphandlad mjukvara för transkribering av data med känsliga personuppgifter för Uppsala universitet. Forskare har möjlighet att söka projekt på UPPMAX och inom det projektet använda OpenAI Whisper. Så länge Whisper används på UPPMAX kan det användas för känsliga data. Det finns också möjlighet att själv som forskare köpa tjänsten Sunet Tal-till-text direkt från Amberscript förutsatt att man även tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) med dem.