Referensguiden

Exempel på hur man kan referera enligt APA

Stilen APA är skapad av American Psychological Association och används ofta inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen. I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

Detta är ett förslag till hur man kan referera enligt APA. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till APA:

Artikel i dagstidning

Författare, A.B. (Årtal, datum). Titel på artikeln. Dagstidningens namn, sidnummer.

Björklund, M. (2011, 3 september). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, s. 20.

Artikel i tidskrift

Författare, A.B. (Årtal). Titel på artikel. Tidskriftens namn, Vol(nr), sidnummer. doi:DOI-nummer

Har artikeln ett DOI-nummer ska det alltid anges enligt APA. Det skrivs då i slutet av referensen. Karolinska institutets bibliotek har beskrivit vilken nytta man kan ha av DOI-nummer.


Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2),

157-172. doi:10.1080/03075079812331380364

Turner, R., Brown, T., & Edwards-Jones, A. (2014).‘Writing my first academic article feels like dancing around naked’: Research development for

higher education lecturers working in further education colleges. International Journal For Academic Development,19(2), 87-98. doi:10.1080/1360144X.2013.792729

Avhandling / uppsats

Författare, A.B. (Årtal). Titel på avhandlingen/uppsatsen. (Nivå/typ av uppsats). Universitet, Ort.


Berlin-Wahlén, A. (1977). Studies on the elimination of local anesthetic agents. (Diss.), Uppsala University, Uppsala.  

Siöland, J. (2011). Pappor som läser : en kvalitativ studie om pappors läsvanor. (Kandidatuppsats),

Högskolan i Borås / Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Borås.

Hämtad från http://hdl.handle.net/2320/8731

Bok / e-bok

Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag.
Författare, A.A, & Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag. Hämtad från http://...
Författare, A.B. (Årtal). Titel på boken (upplaga). Förlagsort: Förlag. doi:...
Redaktör, A.A., & Redaktör A.B. (Red.). (Årtal). Bokens tilel. Förlagsort: Förlag.


Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Larner, A. J. (Red). (2013). Cognitive screening instruments : A practical approach. London: Springer London. doi:10.1007/978-1-4471-2452-8

Harvard, J., & Lundell, P. (Red.). (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket.

Film, radio, TV, sociala medier etc.

Film/TV-program

Organisation / Efternamn, A. A. (Författare/Producent/Regissör). (År). Titel. [Film/DVD/TV-program]. Hämtad från URL


Utbildningsradion. (Producent). (2002). Runt i naturen : Svenska djur - grävling. [TV-program]. Hämtad från https://uraccess.net/products/100934

 

Radio/podd

Organisation / Efternamn, A. A. (Författare/Producent). (År, Datum månad). Titel. [Radioprogram/Poddradio/Podcast]. Hämtad från URL


Sveriges Radio. (Producent). (2015, 8 juli). Visdom inget säkert ålderstecken.Vetandets värld. [Radioprogram].

Hämtad från https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571099?programid=412

 

Twitter

Om twittrarens riktiga namn är känt anges efternamn och förnamnets initial, följt av användarnamnet inom hakparentes. Om användarens riktiga namn inte är känt, ange användarnamnet utan hakparentes:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (År, datum). Twitterpost [Tweet]. Hämtad från URL


Uppsala University [@UU_University]. (2019, 11 okt). Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying

during the follow-up period than those patients who did not own a dog. [Tweet]. Hämtad från https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752

 

Youtube

Om Youtube-användarens riktiga namn är känt anges efternamn och förnamnets initial, följt av användarnamnet inom hakparentes. Om användarens riktiga namn inte är känt, ange användarnamnet utan hakparentes:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (År, datum). Titel [Videofil]. Hämtad från URL


Kviselius, A. & Nääs, L. [Uppsala universitet]. (2013, 29 okt). Hur, när och varför ska jag referera? [Videofil]. Hämtad från https://youtu.be/VB__Kq707RU

Kapitel i bok med redaktör

Författare, A. A., & Författare, B. B. (årtal). Titel på kapitel. I A. Redaktör, B. Redaktör, & C. Redaktör (Red.), Bokens titel (ss. xxx-xxx). Förlagsort: Förlag.


Furuland, G. (2010). Skönlitterära häftesserier : ett mediefönster på bokmarknaden. I J. Harvard & P. Lundell (Red.),

1800-talets mediesystem (ss. 65-83). Stockholm: Kungliga biblioteket.

Hunt, K. S., Ray, J. A., & Jeter, J. M. (2014). Hereditary risk for cancer. I D. Alberts & L. M. Hess (Reds),

Fundamentals of cancer prevention (3e uppl, ss 123–150). Berlin: Springer.

Hämtad från http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation i författarens ägo, exempelvis brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, är ofta otillgängliga för läsaren och inkluderas därför inte i referenslistan. Däremot ska källhänvisning anges i löpande text. Ange förnamnets initial samt efternamnet på källan, alternativt anonymisera källan på lämpligt sätt, och ange datum där så är möjligt:


Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Detta beror på att... (Informant B, personlig kommunikation, 13 april, 2018).


Om det däremot rör sig om kommunikation som finns dokumenterad eller publicerad i någon form (såsom inspelning eller transkription), använd det format som överensstämmer med källan där kommunikationen finns tillgänglig (t.ex. film eller bok).

Proposition, SOU, SFS etc.

Proposition 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2011:791. Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Riksdagen.

Hämtad 6 augusti, 2014 från http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/11/110791.PDF

SOU 2008:104. Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen.

Stockholm: Fritzes. Hämtad 6 augusti, 2014 från

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/94/a6c42632.pdf

Rapport

Socialstyrelsen. (2004). Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 6 augusti, 2014, från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10267/2004-101-5_20041015.pdf

Uppslagsverk

Biceps. (n.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 6 augusti, 2014, från http://www.ne.se/lang/biceps

Webbsida

Z. Smith Reynolds Library, Wake Forest University. (2011). APA 6th edition: selected guide to citing resources.

Hämtad 21 oktober, 2011 från http://zsr.wfu.edu/services/research/guides/apa

Årsrapport

Ångpanneföreningen. (2007). Årsberättelse 2006. Stockholm: AB Ångpanneföreningen.