Referensguiden

Exempel på hur man kan referera enligt APA 7

Stilen APA är skapad av American Psychological Association och används ofta inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen. I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

Detta är ett förslag till hur man kan referera enligt APA. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till APA:

Artikel i dagstidning

Björklund, M. (2011, 3 september). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 20.

Corkery, M., & Maheshwari, S. (2020, 23 november). As Customers Move Online, So Does the Holiday Shopping Season. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/11/23/business/retailers-ecommerce-black-friday.html

 

 • Ange årtal och datum i parentesen.
 • Ange sidnummer om artikeln är från en tryckt dagstidning eller om den informationen anges i en databas där du hämtat artikeln.
 • Ange URL om artikeln är publicerad online.
 • Om du hämtat artikeln ur en databas så ska databasinformationen inte uppges i referensen.

 

Artikel i tidskrift

 

Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172. https://doi.org/10.1080/03075079812331380364

Turner, R., Brown, T., & Edwards-Jones, A. (2014). ‘Writing my first academic article feels like dancing around naked’: research development for higher education lecturers working in further education colleges. International Journal for Academic Development, 19(2), 87-98. https://doi.org/10.1080/1360144X.2013.792729

 

 • Tidskriftens namn och volymnummer skrivs kursivt.
 • Ange alltid tidskriftsnummer.
 • Om artikeln har ett DOI-nummer ska det anges i slutet av referensen.

Avhandling / uppsats

Berlin-Wahlén, A. (1977). Studies on the elimination of local anesthetic agents. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. Uppsala.

Siöland, J. (2011). Pappor som läser : en kvalitativ studie om pappors läsvanor [Kandidatuppsats, Högskolan i Borås]. Borås. http://hdl.handle.net/2320/8731

 

 • Skriv nivå på avhandling/uppsats samt lärosäte inom hakparenteser.
 • Lägg till URL om avhandlingen/uppsatsen finns fritt tillgänglig online.

Bok / e-bok

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4 uppl.). Studentlitteratur. 

Harvard, J., & Lundell, P. (Red.). (2010). 1800-talets mediesystem. Kungliga biblioteket.

Larner, A. J. (Red.). (2013). Cognitive Screening Instruments : A Practical Approach. Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2452-8.

 

 • Tryckta böcker och e-böcker anges på samma sätt.
 • Ange ev. uppgift om upplaga inom parentes.
 • Skriv (Red.) efter redaktörernas namn om det är en antologi.
 • Ange inte förlagsort.
 • Ange DOI-nummer om boken har ett sådant.
 • Om e-boken finns i en akademisk databas så ange inte databasinformation i referensen.

Film, radio, TV, sociala medier etc.

Kviselius, A., & Nääs, L. (2013, 29 oktober). Hur, när och varför ska jag referera? [Video]. YouTube. https://youtu.be/VB__Kq707RU

Plånboken. (2015). [Radioprogram]. Sveriges Radio, P1.

Runt i naturen : Svenska djur - Grävling. (2002). [TV-program]. Utbildningsradion. https://uraccess.net/products/100934

Uppsala universitet [@UU_University]. (2019, 11 oktober). Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog [Tweet].  https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752

Östman, A. (2015, 8 juli). Visdom inget säkert ålderstecken [Poddradio]. I Vetenskapsradion På Djupet. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/avsnitt/571099

 

 • Ange typ av medium inom hakparenteser.
 • Ange årtal samt datum.
 • Ange användarnamn på sociala medier inom hakparenteser, se exemplet @UU_University.
 • Lägg till URL om det finns tillgängligt.

Kapitel i bok med redaktör (antologi)

Furuland, G. (2010). Skönlitterära häftesserier : ett mediefönster på bokmarknaden. I J. Harvard & P. Lundell (Red.), 1800-talets mediesystem (s. 65-83). Kungliga biblioteket.

Hunt, K. S., Ray, J. A., & Jeter, J. M. (2014). Hereditary Risk for Cancer. I D. Alberts & L. M. Hess (Red.), Fundamentals of Cancer Prevention (3 uppl., s. 123-150). Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5

 

 •  Kapitel ur böcker skrivs likadant oavsett om det gäller tryckta böcker eller e-böcker
 • Ange DOI-nummer om ett sådant finns för kapitlet.
 • Ange inte förlagsort.
 • Ange sidnummer, och ev. uppgift om upplaga i samma parentes som sidnumren.

Personlig kommunikation

Enligt A. Andersson syftar detta till... (personlig kommunikation, 25 oktober, 2017).

Detta beror på att... (Informant B, personlig kommunikation, 13 april, 2018).

 

 • Material som inte är tillgängligt för läsaren (t.ex. e-post, intervjuer, telefonsamtal, ej inspelade lektioner, brev, meddelanden m.m.) benämns i löpande text som personlig kommunikation.
 • Personlig kommunikation inkluderas aldrig i referenslistan.
 • Ange förnamnets initial samt efternamnet på källan, alternativt anonymisera källan på lämpligt sätt, och ange så exakt datum som möjligt.

Proposition, SOU, SFS etc.

Prop. 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/07/prop.-201011155/

SFS 2011:791. Lag om ackreditering och teknisk kontroll. http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2011:791

SOU 2008:104. Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008104/

 

 • Börja med förkortning (t.ex. Prop., SOU, Ds) följt av år och nummer. Titel och URL
 • I löpande text anges dessa: (Prop. 2010/11:155; SFS 2011:791; SOU 2008:104)

Rapport, årsrapport

AB Volvo. (2017). Annual and Sustainability Report 2016. https://www.volvogroup.com/content/dam/volvo/volvo-group/markets/global/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-reports/annual-and-sustainability-report-2016.pdf

Ljungqvist, A., Richardson, M., & Wolfenzon, D. (2008). The Investment Behavior of Buyout Funds: Theory and Evidence (w14180). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w14180.pdf

Socialstyrelsen. (2020). Nationella riktlinjer för vård vid stroke—Stöd för styrning och ledning. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

UN High Commissioner for Human Rights. (2018). Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/37/3). https://digitallibrary.un.org/record/1474804

 

 • Lägg till ev. rapportnummer i parentes efter titeln.
 • När författare är namngivna, läggs utgivare till.
 • Lägg till URL om det finns.

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin. (u.å.). Biceps. Hämtad 11 november 2020, från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/biceps
Covid-19. (2020, 7 oktober).I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Covid-19&oldid=48327763

 

 • Då uppslagsverk online kan komma att uppdateras så lägg till hämtningsdatum.
 • Om du använder Wikipedia så länka till en arkiverad version så att läsaren kan komma åt samma version som du läst. Lägg till datum då sidan uppdaterades.
 • Uppge hämtningsdatum i de fall det saknas en permanent länk till en arkiverad version.

Webbsida

Olsson Jers, C. (2020, 17 november). Datorplattan främjar muntlighet och samarbete. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/datorplattan-framjar-muntlighet-och-samarbete

Sveriges Riksdag (u.å.). Talmannen. Hämtad 26 november, 2020 från https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/

World Health Organization. (2019, 14 juni). Drinking-water. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water