Referera enligt IEEE

Om IEEE

IEEE är en referensstil som är vanlig inom de tekniska ämnena och är framtagen av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). I denna guide presenteras exempel på hur du refererar till några av de vanligaste källtyperna. Om du vill ha fler exempel eller letar efter någon källtyp som inte tas upp här kan du hitta mer information i IEEE Reference Guide (2022).

Instruktionerna i denna guide utgår från IEEE Reference Guide. Kontrollera vid behov med din handledare, lärare eller kursinstruktioner om något annat gäller för ditt arbete.

Om du använder ett referenshanteringsprogram

De exempel på IEEE som presenteras här motsvaras av stilen "IEEE" i Endnote, Mendeley och Zotero

Mer information om referenshanteringsprogram

Källhänvisningar i löpande text

Källhänvisningar i IEEE-systemet anges alltid med siffror i nummerordning. Siffrorna sätts inom hakparentes [1]. Den första referensen som används i texten får siffran [1], nästföljande får siffran [2] och så vidare. Om man refererar till en källa flera gånger ska samma siffra användas som första gången, oavsett var i texten den sedan placeras. I referenslistan, som måste finnas med i slutet av dokumentet, anges den bibliografiska referensen under samma siffra som i texten. Källorna i referenslistan ställs upp i nummerordning och inte i alfabetisk ordning.

Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan referenser som är i obruten ordningsföljd [2]-[5]. Använd kommatecken för att hänvisa till flera källor som inte är i ordningsföljd [3]-[6], [8], [12].

Du kan ange författarnas namn i texten där det passar, men måste ändå ha med en siffra i hakparentes. Om verket har fler än två författare anges första författaren följt av et al.

 

Exempel på hur källhänvisningar kan se ut i en text:

Aktuell forskning [1] visar att användningen av e-böcker ökar. Enligt Olsson et al. finns det dock "begränsningar i utbudet av e-böcker" [2, s. 7]. Flertalet studier förväntar sig ytterligare utökningar av utbudet [3]-[5].

I referenslistan

Referenslistan skrivs i slutet av dokumentet och följer texthänvisningarnas nummerordning. Om ett verk har fler än sex författare skrivs den första ut följt av et al.

För mer information om hur referenserna ska utformas, se respektive källtyp i menyn.

 

Exempel på hur en referenslista kan se ut:

Här med en tidskriftsartikel, en dagstidningsartikel och en tryckt bok.

[1] D. Agardh et al., "Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease," J Pediatr Gastroenterol Nutr., vol. 41, nr. 3, ss. 322-327, Sep. 2005.
[2] A. Tväråna, "Byggemenskaper bra för Uppsala," Upsala Nya Tidning, 19 Sep. 2013, s. 5.
[3] A. Bryman och E. Bell, Business research methods, 3. uppl. Oxford, Storbritannien: Oxford University Press, 2011.