Referensguiden

Fler guider till Harvard

Harvard förekommer i många varianter och dessa sidor innehåller ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till Harvard:

Artikel i dagstidning

I texten:

(Björklund, 2011)


Om författaren nämns i löpande text anges endast årtal inom parentes:

Enligt Eriksson (2014)...

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIALER . Utgivningsår. Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum, sidnummer.

EFTERNAMN, INITIALER . Utgivningsår. Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


BJÖRKLUND, M. 2011. Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20.

ERIKSSON, H. 2014. Fler kvinnor tar plats i företagens styrelser. DN.se, 4 juni. Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/fler-kvinnor-tar-plats-i-foretagens-styrelser/ [Hämtad 2014-06-04].

Artikel i tidskrift

I texten:

(Lea & Street, 1998)
Vid direktcitat ska det sidnummer där formuleringen återfinns anges:
Lea och Street identifierar tre perspektiv på studenters skrivfärdigheter: "students, student-tutor interactions, and the institution" (1998, s. 170).

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER. Utgivningsår. Titel på artikel. Tidskriftens namn, volym(nummer), sidnummer.


LEA, M.R. & STREET, B.V. 1998. Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172.

Avhandling eller uppsats

I texten:

(Nordin, 2000)
Enligt Siöland (2011)...

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på uppsatsen. Nivå. Universitet (och ev. institution). Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Nivå: Diss. (doktorsavhandling), Lic.-avh (licentiatavhandling), Kandidatuppsats, Masteruppsats etc.


NORDIN, D. 2000. Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. Diss., Uppsala universitet.

SIÖLAND, J. 2011. Pappor som läser : En kvalitativ studie om pappors läsvanor. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/8731 [Hämtad 2014-06-19].

Blogg och sociala medier

I texten:

Enligt Backman (2020)...
(UU_University, 2019)

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på blogginlägg, Titel på blogg [blogg], datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Användarnamn på Twitter. Årtal. Twitterpost [tweet], Datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


BACKMAN, H. 2020. Kjolroller i studentspex, 400 [blogg], 31 januari. Tillgänglig: http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/

[Hämtad 2020-02-12].

UU_University. 2019. Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those

patients who did not own a dog. [tweet], 11 oktober. Tillgänglig: https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752 [Hämtad 2020-02-12].

Bok / e-bok

I texten:

Enligt både Backhouse (2010) och Magnusson (2014)...
(Booth et al. 2016)


Om du hänvisar till ett samlingsverk/antologi i sin helhet anges redaktören som huvuduppslag. Hänvisar du istället till ett visst kapitel i antologin anges kapitlets författare som huvuduppslag (se avsnittet "Kapitel i bok med redaktör" längre ner på sidan):

Enligt en antologi om psykologiska perspektiv på gröna företag... (Robertson & Barling, 2015)

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER. Utgivningsår. Bokens titel. Förlagsort: Förlag.

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER (red.). Utgivningsår. Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: URL.


BACKHOUSE, R. 2010. The puzzle of modern economics : Science or ideology. Cambridge: Cambridge University Press.

BOOTH, W.C., COLOMB, G.G., WILLIAMS, J.M., BIZUP, J. & FITZGERALD, W.T. 2016. The craft of research. 4. uppl. Chicago: University of Chicago Press. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

MAGNUSSON, L. 2014. Sveriges ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.

ROBERTSON, J.L. & BARLING, J. (red.) 2015. The psychology of green organizations. New York: Oxford University Press. Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199997480.001.0001.

Data och statistik

I texten:

(Eurostat, 2017)
Enligt Stockholms stad (2018)...


Om du sammanställer data eller statistik i en tabell/figur behöver du ange en beskrivning i anslutning till tabellen/figuren:

Tabell 1: De 100 vanligaste tilltalsnamnen 2015 för flickor respektive pojkar (SCB, 2017)


I den löpande texten hänvisar du till din tabell på följande sätt:

Tabell 1 visar...
...i jämförelse med det vanligaste flicknamnet 2015 (Tabell 1).

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL eller ORGANISATION. Årtal. Titel. Ev. version eller upplaga. Utgivarens ort: utgivare eller producent. Tillgänglig: DOI-nummer eller URL http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad datum].


EUROSTAT. 2017. House price index (2010 = 100) - quarterly data. Luxembourg. Tillgänglig: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270 [Hämtad].

SCB. 2017. Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Tillgänlig: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Hämtad 2018-02-02].

STOCKHOLMS STAD. 2018. Cykelparkering. Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret. Tillgänglig: http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279 [Hämtad 2018-07-03].

UCDP. 2017. Adoni–ogoni. Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig: http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad 2017-10-03].

Film, Radio, TV etc.

I texten:

Då upphovspersonen är känd anges det som huvuduppslag:

(Kviselius & Nääs, 2013)


Är upphovspersonen okänd anges titeln som huvuduppslag:

(Runt i naturen, 2002)


Hänvisar du till en film eller tv-serie med många inblandade i produktionen anges vanligen titeln som huvuduppslag:

Lord of the rings (2001), regisserad av Peter Jackson, är en adaption av boken med samma namn av J.R.R. Tolkien...
I Lord of the rings (2001) återser karaktärerna Gandalf och Frodo varandra...

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på film/program [typ av medium]. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Titel på episod. Årtal. Titel på programserie [typ av medium]. Utgivare. Datum för sändning.

Titel på film. Årtal. [typ av medium]. Regissör. Utgivningsort: Utgivare.


KVISELIUS, A. & NÄÄS, L. 2013. Hur, när och varför ska jag referera? [video]. Tillgänglig: https://youtu.be/VB__Kq707RU [Hämtad 2015-10-29].

Lord of the rings. 2001. [film]. Regisserad av Peter Jackson. Nya Zeeland: New Line Cinema.

Runt i naturen : Svenska djur - grävling. 2002. [TV-program]. Utbildningsradion. Tillgänglig: https://uraccess.net/products/100934 [Hämtad 2016-03-10].

Study - live - enjoy (part 1, arrival). 2014. [video]. Uppsala University Sweden. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=EqBN3d99KUk [Hämtad 2016-03-10].

Visdom inget säkert ålderstecken (2015).Vetandets värld [radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 9 juli.

Föreläsning

Föreläsningar kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom föreläsningar i många fall inte är tillgängliga för läsaren finns också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera föreläsningar är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text alternativt ange all information om källan direkt i den löpande texten. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.


Alternativ 1

Vid en föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019, menade hållbarhetschefen Karin Olsson på Företag X att...

 

I referenslistan:
 
I författarens ägo

OLSSON, K. 2019. Föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Karin Olsson1...

 

I fotnoten:

1 Karin Olsson, hållbarhetschef på Företag X, föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019.

Kapitel i bok med redaktör

I texten:

Enligt Furuland (2010)...
Det som benämns som "environmental sustainability", här fritt översatt till ekologisk hållbarhet, menar författarna är en "vital issue for business performance, growth, and survival in the twenty-first century" (Norton, Zacher & Ashkanasy, 2015, s. 1).

 

I referenslistan:

FÖRFATTARE TILL KAPITLET. Utgivningsår. Titel på kapitlet. I: REDAKTÖR (red.) Titel på boken. Förlagsort: Förlag, kapitlets sidnummer.


FURULAND, G. 2010. Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden. I: HARVARD, J. & LUNDELL, P. (red.) 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket, 65-83.

NORTON, T. A., ZACHER, H. & ASHKANASY, N. M. 2015. Pro-environmental organizational culture and climate. I: ROBERTSON, J. L. & BARLING, J. (red.) The psychology of green organizations. New York: Oxford University Press. Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199997480.003.0014.

Karta

I texten:

(Lantmäteriet, 2014)

 

I referenslistan:

UPPHOV. Årtal. Titel på kartan, Skala. Upplaga. Förlagsort: Förlag.


LANTMÄTERIET. 2014. Kebnekaisefjällen, 1:100 000. Stockholm: Calazo.

Offentligt tryck

I texten:

I 23§ i lagen om ackreditering och teknisk kontroll (SFS 2011:791)...
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att förstärka bekämpningen mot den illegala narkotikahandeln (Justitiedepartementet, 2019)...
I förslaget till ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155)...

 

I referenslistan:

DEPARTEMENT/MYNDIGHET. Årtal. Titel. Utgivningsort: Utgivare. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

TYP AV KÄLLA Årtal:Löpnummer Titel. Utgivningsort: Utgivare.


JUSTITIEDEPARTEMENTET. 2019. Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-till-polismyndigheten-att-forstarka-bekampningen-av-illegal-handel-med-narkotika/ [Hämtad 2020-09-30].

PROP. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Utrikesdepartementet.

SOU 2008:104 Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom personlig kommunikation i många fall inte är tillgänglig för läsaren finns också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.

Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, personliga kommunikationens form samt datumet för kommunikationen.


Alternativ 1

I texten:

Detta beror på att... (Informant B, 2018).
 

I referenslistan:

I författarens ägo

INFORMANT B, högstadielärare i Uppsala kommun. 2018. Intervju den 13 april.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Anna Andersson1...

 

I fotnoten:

1 Anna Andersson, kommunikatör på Naturvårdsverket, e-postkonversation den 25 oktober 2017.

Podcast

I referenslistan:

FÖRFATTARE/ORGANISATION. Årtal. Titel på avsnittet . Titel på podden. Sändningsdatum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


LAVETT, H. 2019. Galna ko-sjukan. P3 dokumentär [Podcast]. 21 mars. Tillgänglig: https://sverigesradio.se/avsnitt/1265181 [Hämtad 4 november 2020].

Rapport

I texten:

(Ahlberg Tidblad, 2001)
I årsredovisningar från H&M (2013) respektive Ångpanneföreningen (2007)...

 

I referenslistan:

FÖRFATTARE/ORGANISATION. Årtal. Titel på rapporten (Serie och Serienummer). Ort: Utgivare. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

ORGANISATION. Årtal. Titel på rapporten. Databas. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


AHLBERG TIDBLAD, A. 2001. Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar. (Elforsk Rapport 2001:23) Stockholm:  Elforsk.

EUROMONITOR INTERNATIONAL. 2013. Consumer electronics: trends and analysis. Passport [Hämtad 2014-06-19].

H&M. 2013. Årsredovisning 2013. Tillgänglig: http://about.hm.com/sv/investors/reports.html [Hämtad 2014-06-19].

SJÖBERG, J. 2017. Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. (Rapport 6750) Stockholm:  Naturvårdsverket. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6750-2/.

ÅNGPANNEFÖRENINGEN. 2007. Årsberättelse 2006.  Stockholm:  AB Ångpanneföreningen.

Standard

I texten:

Enligt svensk standard om organisationsledning (SS-EN ISO 9004:2009)...

 

I referenslistan:

Standardbeteckning. Titel. Utgivningsort: Förlag.


SS-EN ISO 9004:2009. Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning. 2. uppl. Stockholm: SIS förlag.

Uppslagsverk

I texten:

(Flew, 2017)
Ovesen (1993) definierar kultur som...


Är författaren okänd anges uppslagsverkets titel som huvuduppslag:

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal... (Nationalencyklopedin, 2014)

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Uppslagsord. Titel på uppslagsverket. Förlagsort: Förlag

UPPSLAGSVERK. Årtal. Uppslagsord. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Om du refererar till ett uppslagsverk online lägger du till URL samt datum då du läst artikeln. Du ska också skriva det årtal då artikeln senast uppdaterades. Om det inte framgår när den senast uppdaterades, kan du ange det årtal då du läst artikeln.


FLEW, T. 2017. Media convergence. Britannica Academic. https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/media-convergence/439212 [Hämtad 2019-03-11].

NATIONALENCYKLOPEDIN. 2014. Soliditet. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/soliditet/311346 [Hämtad 2014-06-16].

OVESEN, J. 1993. Kultur. Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker.

Webbsida

I texten:

Papper efter Torgny Segerstedt finns förtecknade och tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek (Backman, 2020)...
Enligt Statens medieråd (2011)...

 

I referenslistan:

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på webbsidan. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

ORGANISATION. Årtal. Titel på webbsidan. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Ange det årtal då webbsidan senast uppdaterades. Om det inte framgår, kan du ange det årtal då du läst sidan.


BACKMAN, H. 2020. Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga. Tillgänglig: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel&lang=sv [Hämtad 2020-10-01].

STATENS MEDIERÅD. 2011. Instruktion för statens medieråd. Tillgänglig: http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/ [Hämtad 2014-06-04].