Referensguiden

Exempel på hur man kan referera enligt Harvard

Detta är enbart ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till Harvard:

Artikel i dagstidning

EFTERNAMN, INITIALER . Utgivningsår. Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum, sidnummer.

EFTERNAMN, INITIALER . Utgivningsår. Titel på artikel. Dagstidningens namn. Datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


BJÖRKLUND, M. 2011. Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20.

ERIKSSON, H. 2014. Fler kvinnor tar plats i företagens styrelser. DN.se, 4 juni. Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/fler-kvinnor-tar-plats-i-foretagens-styrelser/ [Hämtad 2014-06-04].

Artikel i tidskrift

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER. Utgivningsår. Titel på artikel. Tidskriftens namn, volymnummer, sidnummer.


LEA, M.R. & STREET, B.V. 1998. Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23, 157-172.

Avhandling eller uppsats

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på uppsatsen. Nivå. Universitet (och ev. institution). Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Nivå: Diss. (doktorsavhandling), Lic.-avh (licentiatavhandling), Kandidatuppsats, Masteruppsats etc.


NORDIN, D. 2000. Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. Diss., Uppsala universitet.

SIÖLAND, J. 2011. Pappor som läser : En kvalitativ studie om pappors läsvanor. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/8731 [Hämtad 2014-06-19].

Blogg och sociala medier

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på blogginlägg, Titel på blogg [blogg], datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Användarnamn på Twitter. Årtal. Twitterpost [tweet], Datum. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


BACKMAN, H. 2020. Kjolroller i studentspex, 400 [blogg], 31 januari. Tillgänglig: http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/

[Hämtad 2020-02-12].

UU_University. 2019. Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those

patients who did not own a dog. [tweet], 11 oktober. Tillgänglig: https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752 [Hämtad 2020-02-12].

Bok / e-bok

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER. Utgivningsår. Bokens titel. Förlagsort: Förlag.

EFTERNAMN, INITIALER & EFTERNAMN, INITIALER (red.). Utgivningsår. Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: URL.


BACKHOUSE, R. 2010. The puzzle of modern economics : Science or ideology. Cambridge: Cambridge University Press.

BOOTH, W.C., COLOMB, G.G., WILLIAMS, J.M., BIZUP, J. & FITZGERALD, W.T. 2016. The craft of research. 4. uppl. Chicago: University of Chicago Press. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166.

MAGNUSSON, L. 2014. Sveriges ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.

ROBERTSON, J.L. & BARLING, J. (red.) 2015. The psychology of green organizations. New York: Oxford University Press. Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199997480.001.0001.

Data och statistik

EFTERNAMN, INITIAL eller ORGANISATION. Årtal. Titel. Ev. version eller upplaga. Utgivarens ort: utgivare eller producent. Tillgänglig: DOI-nummer eller URL http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad datum].


EUROSTAT. 2017. House price index (2010 = 100) - quarterly data. Luxembourg. Tillgänglig: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270 [Hämtad].

SCB. 2017. Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Tillgänlig: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Hämtad 2018-02-02].

STOCKHOLMS STAD. 2018. Cykelparkering. Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret. Tillgänglig: http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279 [Hämtad 2018-07-03].

UCDP. 2017. Adoni–ogoni. Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig: http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad 2017-10-03].

Film, Radio, TV etc.

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Titel på film/program [typ av medium]. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Titel på episod. Årtal. Titel på programserie [typ av medium]. Utgivare. Datum för sändning.


KVISELIUS, A. & NÄÄS, L. 2013. Hur, när och varför ska jag referera? [video]. Tillgänglig: https://youtu.be/VB__Kq707RU [Hämtad 2015-10-29].

Runt i naturen : Svenska djur - grävling. 2002. [TV-program]. Utbildningsradion. Tillgänglig: https://uraccess.net/products/100934 [Hämtad 2016-03-10].

Study - live - enjoy (part 1, arrival). 2014. [video]. Uppsala University Sweden. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=EqBN3d99KUk [Hämtad 2016-03-10].

Visdom inget säkert ålderstecken (2015).Vetandets värld [radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 9 juli.

Föreläsning

Föreläsningar kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom föreläsningar i många fall inte är tillgängliga för läsaren finns det också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera föreläsningar är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text alternativt ange all information om källan direkt i den löpande texten. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.


Alternativ 1

Vid en föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019, menade hållbarhetschefen Karin Olsson på Företag X att...

 

I referenslistan:
 
I författarens ägo

OLSSON, K. 2019. Föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Karin Olsson1...

 

I fotnoten:

1 Karin Olsson, hållbarhetschef på Företag X, föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019.

Kapitel i bok med redaktör

FÖRFATTARE TILL KAPITLET. Utgivningsår. Titel på kapitlet. I: REDAKTÖR (red.) Titel på boken. Förlagsort: Förlag, kapitlets sidnummer.


FURULAND, G. 2010. Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden. I: HARVARD, J. & LUNDELL, P. (red.) 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket, 65-83.

Karta

UPPHOV. Årtal. Titel på kartan, Skala. Upplaga. Förlagsort: Förlag.


LANTMÄTERIET. 2014. Kebnekaisefjällen, 1:100 000. Stockholm: Calazo.

Offentligt tryck

TYP AV KÄLLA Årtal:Löpnummer Titel. Utgivningsort: Utgivare.


PROP. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Utrikesdepartementet.

SOU 2008:104 Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen. Stockholm: Fritzes.

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom personlig kommunikation i många fall inte är tillgänglig för läsaren finns det också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.

Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du bör anonymisera dina källor. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, personliga kommunikationens form samt datumet för kommunikationen.


Alternativ 1

I texten:

Detta beror på att... (Informant B, 2018).
 

I referenslistan:

I författarens ägo

INFORMANT B, högstadielärare i Uppsala kommun. 2018. Intervju den 13 april.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Anna Andersson1...

 

I fotnoten:

1 Anna Andersson, kommunikatör på Naturvårdsverket, e-postkonversation den 25 oktober 2017.

Rapport

FÖRFATTARE/ORGANISATION. Årtal. Titel på rapporten (Serie och Serienummer). Ort: Utgivare. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

ORGANISATION. Årtal. Titel på rapporten. Databas. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].


AHLBERG TIDBLAD, A. 2001. Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar. (Elforsk Rapport 2001:23) Stockholm:  Elforsk.

EUROMONITOR INTERNATIONAL. 2013. Consumer electronics: trends and analysis. Passport [Hämtad 2014-06-19].

H&M. 2013. Årsredovisning 2013. Tillgänglig: http://about.hm.com/sv/investors/reports.html [Hämtad 2014-06-19].

SJÖBERG, J. 2017. Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. (Rapport 6750) Stockholm:  Naturvårdsverket. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6750-2/.

ÅNGPANNEFÖRENINGEN. 2007. Årsberättelse 2006.  Stockholm:  AB Ångpanneföreningen.

Standard

SS-EN ISO 9004:2009. Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning. 2. uppl. Stockholm: SIS förlag.

Uppslagsverk

EFTERNAMN, INITIAL. Årtal. Uppslagsord. Titel på uppslagsverket. Förlagsort: Förlag

UPPSLAGSVERK. Årtal. Uppslagsord. Tillgänglig: URL [Hämtad datum].

Om du refererar till ett uppslagsverk online lägger du till URL samt datum då du läst artikeln. Saknas författare skriver du istället upplagsverkets titel (i kursiv stil) först. Du ska också skriva det årtal då artikeln senast uppdaterades. Om det inte anges när den senast uppdaterades, kan du ange årtal då du läst artikeln:


FLEW, T. 2017. Media convergence. Britannica Academic. https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/media-convergence/439212 [Hämtad 2019-03-11].

NATIONALENCYKLOPEDIN. 2014. Soliditet. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/soliditet/311346 [Hämtad 2014-06-16].

OVESEN, J. 1993. Kultur. Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker.

Webbsida

EFTERNAMN, INITIAL/ORGANISATION. Årtal. Titel på webbsidan. Tillgänglig: URL. [Hämtad datum].


STATENS MEDIERÅD. 2011. Instruktion för statens medieråd. Tillgänglig: http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/ [Hämtad 2014-06-04].