Referensguiden

Fler guider till Harvard

Harvard förekommer i många varianter och dessa sidor innehåller ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till Harvard:

Artikel i dagstidning

Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september,  s. 20.

Liikamaa, Amanda och Linda Jones (2021). Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten. SVT.se, 23 februari. Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/storskalig-anlaagning-for-fossilfri-staltilverkning-utlovas-till-lulea-boden [Hämtad 2021-02-23].

 

I löpande text:

(Björklund, 2011)
(Liikamaa och Jones, 2021)

Artikel i tidskrift

Lea, Mary R. och Brian V. Street (1998). Student Writing in Higher Education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23 (2), 157-72.

 

I löpande text:

(Lea och Street, 1998)
Vid direktcitat ska det sidnummer där formuleringen återfinns anges:
Lea och Street identifierar tre perspektiv på studenters skrivfärdigheter: "students, student-tutor interactions, and the institution" (1998, s. 170).

Avhandling eller uppsats

Nordin, Dan (2000). Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. Diss., Uppsala universitet.

Siöland, Johanna (2011). Pappor som läser : en kvalitativ studie om pappors läsvanor. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/8731 [Hämtad 2014-06-19].

 

I löpande text:

(Nordin, 2000)
Enligt Siöland (2011)...

Blogg och sociala medier

Backman, Helena (2020). Kjolroller i studentspex, 400 [blogg], 31 januari. Tillgänglig: http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/.

Uppsala University (@UU_University). (2019). Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog. [tweet]. Tillgänglig: https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752 [Hämtad 2020-02-12].

 

I löpande text:

Enligt Backman (2020)...
(Uppsala University, 2019)

Bok / e-bok

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, och William T. Fitzgerald (2016). The craft of research (4 uppl.). Chicago: University of Chicago Press.

Magnusson, Lars (2014). Sveriges ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.

 

I löpande text:

Enligt Magnusson (2014)...
(Booth et al. 2016)

Data och statistik

Eurostat (2017). House price index (2010 = 100) - quarterly data. Luxembourg: Eurostat. Tillgänglig: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270.


SCB (2017). Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. År 1998 - 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001/BE0001T05AR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Hämtad 2018-02-02].

Stockholms stad (2018). Cykelparkering. Stockholm: Stockholms stad, Trafikkontoret: http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/GetMetaDataById?id=LvFeature8885279 [Hämtad 2018-07-03].


UCDP (2017). Adoni–Ogoni. Uppsala: Uppsala universitet: http://ucdp.uu.se/#nonstate/5396 [Hämtad 2017-10-03].

 

I löpande text:

(Eurostat, 2017)
Enligt Stockholms stad (2018)...


Om du sammanställer data eller statistik i en tabell/figur behöver du ange en beskrivning i anslutning till tabellen/figuren:

Tabell 1: De 100 vanligaste tilltalsnamnen 2015 för flickor respektive pojkar (SCB, 2017)


I den löpande texten hänvisar du till din tabell på följande sätt:

Tabell 1 visar...
...i jämförelse med det vanligaste flicknamnet 2015 (Tabell 1).

 

Film, Radio, TV etc.

Kviselius, Anna och Lina Nääs. (2013). Hur, när och varför ska jag referera? [Video]. YouTube. Tillgänglig: https://youtu.be/VB__Kq707RU [Hämtad 2018-07-09].

Lord of the rings. (2001). [film]. Regisserad av Peter Jackson. Nya Zeeland: New Line Cinema.

Plånboken. (2015). [Radioprogram]. Sveriges Radio, P1. 20 juli.
 

Runt i naturen : Svenska djur - Grävling. (2002). [TV-program]. Utbildningsradion. Tillgänglig: https://uraccess.net/products/100934 [Hämtad 2016-03-10].

 

I löpande text:

Då upphovspersonen är känd anges det som huvuduppslag:

(Kviselius och Nääs, 2013)


Är upphovspersonen okänd anges titeln som huvuduppslag:

(Runt i naturen, 2002)


Hänvisar du till en film eller tv-serie med många inblandade i produktionen anges vanligen titeln som huvuduppslag:

Lord of the rings (2001), regisserad av Peter Jackson, är en adaption av boken med samma namn av J.R.R. Tolkien...
I Lord of the rings (2001) återser karaktärerna Gandalf och Frodo varandra...

 

Föreläsning

Föreläsningar kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom föreläsningar i många fall inte är tillgängliga för läsaren finns också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera föreläsningar är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text alternativt ange all information om källan direkt i den löpande texten. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.


Alternativ 1

Vid en föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019, menade hållbarhetschefen Karin Olsson på Företag X att...

 

I referenslistan:
 
I författarens ägo

Olsson, Karin (2019). Föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Karin Olsson1...

 

I fotnoten:

1 Karin Olsson, hållbarhetschef på Företag X, föreläsning på Uppsala universitet den 15 januari 2019.

Kapitel i bok med redaktör

Furuland, Gunnel (2010). Skönlitterära häftesserier : ett mediefönster på bokmarknaden, i 1800-talets mediesystem, Jonas Harvard and Patrik Lundell, (red.). Stockholm: Kungliga biblioteket. s. 65-83.

Hunt, Katherine S., Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter (2014). Hereditary Risk for Cancer, i Fundamentals of Cancer Prevention, David Alberts and Lisa M. Hess, (red.). 3 uppl. Berlin: Springer. s. 123-50. Tillgänglig: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5.

 

I löpande text:

Enligt Furuland (2010)...
(Hunt, Ray, och Jeter, 2014)
 

Karta

Lantmäteriet (2014). Kebnekaisefjällen, 1:100 000. Stockholm: Calazo.

 

I löpande text:

(Lantmäteriet, 2014)

Offentligt tryck

Justitiedepartementet. 2019. Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-till-polismyndigheten-att-forstarka-bekampningen-av-illegal-handel-med-narkotika/ [Hämtad 2020-09-30].

Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll. Stockholm: Utrikesdepartementet.

SOU 2008:104 Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

 

I löpande text:

I 23§ i lagen om ackreditering och teknisk kontroll (SFS 2011:791)...
Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att förstärka bekämpningen mot den illegala narkotikahandeln (Justitiedepartementet, 2019)...
I förslaget till ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155)...

 

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom personlig kommunikation i många fall inte är tillgänglig för läsaren finns också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.

Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, personliga kommunikationens form samt datumet för kommunikationen.


Alternativ 1

I texten:

Detta beror på att... (Informant B, 2018).
 

I referenslistan:

I författarens ägo

Informant B, högstadielärare i Uppsala kommun. 2018. Intervju den 13 april.

 

Alternativ 2

I texten:

Enligt Anna Andersson1...

 

I fotnoten:

1 Anna Andersson, kommunikatör på Naturvårdsverket, e-postkonversation den 25 oktober 2017.

Podcast

Lavett, Hugo (2019). Galna ko-sjukan. P3 dokumentär [Podcast]. 21 mars. Tillgänglig: https://sverigesradio.se/avsnitt/1265181 [Hämtad 4 november 2020].

Rapport

Ahlberg Tidblad, Annika (2001). Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar. (Elforsk Rapport 2001:23) Stockholm:  Elforsk.

Euromonitor International (2013). Consumer electronics: trends and analysis. Passport [Hämtad 2014-06-19].

H&M (2013). Årsredovisning 2013.  Tillgänglig: http://about.hm.com/sv/investors/reports.html [Hämtad 2014-06-19].

 

I löpande text:

(Ahlberg Tidblad, 2001)
I årsredovisningen från H&M (2013)...

Standard

SS-EN ISO 9004:2009. Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning. 2. uppl. Stockholm: SIS förlag.

 

I löpande text:

Enligt svensk standard om organisationsledning (SS-EN ISO 9004:2009)...

Uppslagsverk

Nationalencyklopedien (2014). Soliditet. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/soliditet/311346 [Hämtad 2014-06-16].

Ovesen, Jan (1993). Kultur. Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker.

 

I löpande text:

Ovesen (1993) definierar kultur som...


Är författaren okänd anges uppslagsverkets titel som huvuduppslag:

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal... (Nationalencyklopedin, 2014)

Webbsida

Backman, Helena (2020). Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga. Tillgänglig: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel&lang=sv [Hämtad 2020-10-01].

Statens medieråd (2011). Instruktion för Statens medieråd  Tillgänglig: http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/ [Hämtad June 4].

 

I löpande text:

Papper efter Torgny Segerstedt finns förtecknade och tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek (Backman, 2020)...
Enligt Statens medieråd (2011)...