Referensguiden

Exempel på källhänvisningar och referenser

Observera att detta är ett förslag på hur du kan referera enligt Oxford. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för ditt arbete.

Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten. Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten. Slutligen ges exempel på hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete.

Artikel i dagstidning

Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum. För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln.

Fullständig fotnot:

¹ Marianne Björklund, "Skulderna biter sig fast i euroländerna", Dagens nyheter, 3 september 2011, s. 4.
² Betty Skawonius, "Dramaten tar ny chef från Stadsteatern", DN.se, 22 maj 2014, http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dramaten-tar-ny-chef-fran-stadsteatern, hämtad 27 juni 2014.

Förkortad fotnot:

¹ Björklund, "Skulderna biter sig fast".
² Skawonius, "Dramaten tar ny chef".

I referenslistan:

Björklund, Marianne, "Skulderna biter sig fast i euroländerna", Dagens nyheter, 3 september 2011, s. 4.
Skawonius, Betty, "Dramaten tar ny chef från Stadsteatern", DN.se, 22 maj 2014, http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dramaten-tar-ny-chef-fran-stadsteatern, hämtad 27 juni 2014.

Artikel i tidskrift

Författare, "Artikelns titel", Tidskriftens titel, volym, nummer, år, sidnummer. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger sidintervallet för artikeln i sin helhet.

Fullständig fotnot:

¹ Mary R. Lea och Brian V. Street, “Student writing in higher education: An academic literacies approach”, Studies in Higher Education, vol. 23, nr. 2, 1998, s. 162.

² Daniel Agardh et al., “Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, vol. 41, nr. 3, 2005, s. 325.

Förkortad fotnot:

¹ Lea och Street, "Student writing", s. 162.
² Agardh et al., "Autoantibodies against soluble", s. 325.

I referenslistan:

Agardh, Daniel, Ingrid Dahlbom, Terri Daniels, Ester Lörinc, Sten Anders Ivarsson, Åke Lernmark, och Tony Hansson, “Autoantibodies against soluble and immobilized human recombinant tissue transglutaminase in children with celiac disease”, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, vol. 41, nr. 3, 2005, s. 322–327.
Lea, Mary R., och Brian V. Street, “Student writing in higher education: An academic literacies approach”, Studies in Higher Education, vol. 23, nr. 2, 1998, s. 157–172.

Blogg, sociala medier

Upphovsperson/organisation, "Blogginläggets titel", Bloggens titel, [blogg], datum då blogginlägget publicerades, URL, datum då du läste blogginlägget.

Användarnamn på Twitter, Twitterpost, [tweet], datum då tweeten publicerades, URL, datum då du läste tweeten.

Fullständig fotnot:

¹ Helena Backman, "Kjolroller i studentspex", 400, [blogg], 31 januari 2020, http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/, hämtad 12 februari 2020.
² UU_University, Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog, [tweet], 11 oktober 2019, https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752, hämtad 12 februari 2020.

Förkortad fotnot:

¹ Helena Backman, "Kjolroller i studentspex".
² UU_University, Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog.

I referenslistan:

Backman, Helena, "Kjolroller i studentspex", 400, [blogg], 31 januari 2020, http://400-blogg.ub.uu.se/2020/01/31/kjolroller-i-studentspex/, hämtad 12 februari 2020.
UU_University, Both stroke and heart attack patients who were dog owners had a lower risk of dying during the follow-up period than those patients who did not own a dog, [tweet], 11 oktober 2019, https://twitter.com/UU_University/status/1182524283026890752, hämtad 12 februari 2020.

Bok / e-bok

Författare, Titel, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år. I fotnoten anges även den eller de specifika sidor du hänvisar till. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret i den fullständiga fotnoten samt i referenslistan.

Fullständig fotnot:

¹ Idar Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 56-57.
² Tony Robbin, Shadows of Reality : the Fourth Dimension in Relativity, Cubism, and Modern Thought, New Haven: Yale University Press, 2006, e-bok, s. 72.

Förkortad fotnot:

¹ Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 56-57.
² Robbin, Shadows of Reality, s. 72.

I referenslistan:

Holme, Idar, och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 1997.
Robbin, Tony, Shadows of Reality : the Fourth Dimension in Relativity, Cubism, and Modern Thought, New Haven: Yale University Press, 2006, e-bok.

Data, statistik

Författare/organisation, Titel, ev. version eller upplaga, [format/dokumenttyp], Utgivarens ort: Utgivare/Producent/Arkiv, år, DOI-nummer eller URL, datum då du hämtade informationen.

Fullständig fotnot:

¹ Eurostat, House price index (2015 = 100) - quarterly data, [dataset], Luxembourg: Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270, hämtad 5 januari 2018.

Förkortad fotnot:

¹ Eurostat, House price index (2015 = 100) - quarterly data.

I referenslistan:

Eurostat, House price index (2015 = 100) - quarterly data, [dataset], Luxembourg: Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teicp270, hämtad 5 januari 2018.

Kapitel i bok med redaktör

Författare till kapitlet, "Titel på kapitlet", i Bokens titel, Redaktörer till boken, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år, sidnummer. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger kapitlets sidintervall.

Fullständig fotnot:

¹ Gunnel Furuland, "Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden", i 1800-talets mediesystem, redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010, s. 67.
² Katherine S. Hunt, Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter, ”Hereditary Risk for Cancer”, i Fundamentals of Cancer Prevention, redigerad av David Alberts och Lisa M. Hess, 3. uppl., Berlin: Springer, 2014, e-bok, s. 123–150.

Förkortad fotnot:

¹ Furuland, "Skönlitterära häftesserier", s. 67.
² Hunt, Ray, och Jeter, ”Hereditary Risk for Cancer”, s. 123-150.

I referenslistan:

Furuland, Gunnel, "Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden", i 1800-talets mediesystem, redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010, s. 65-83.
Hunt, Katherine S., Jessica A. Ray, och Joanne M. Jeter, ”Hereditary Risk for Cancer”, i Fundamentals of Cancer Prevention, redigerad av David Alberts och Lisa M. Hess, 3. uppl., Berlin: Springer, 2014, e-bok, s. 123–150.

Karta

Författare/organisation, Titel på kartan, [kartografiskt material], skala om det inte framgår av titeln, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år.

Fullständig fotnot:

¹ Lantmäteriverket, Gröna kartan : Topografiska kartan skala 1:50 000. 11i nv, uppsala nv, [kartografiskt material], Gävle: LMV, 1997.
² Lantmäteriet, Kebnekaisefjällen, [kartografiskt material], 1:100 000, Stockholm: Calazo, 2014.

Förkortad fotnot:

¹ Lantmäteriverket, Gröna kartan.
² Lantmäteriet. Kebnekaisefjällen.

I referenslistan:

Lantmäteriet, Kebnekaisefjällen, [kartografiskt material], 1:100 000, Stockholm: Calazo, 2014.
Lantmäteriverket, Gröna kartan : Topografiska kartan skala 1:50 000. 11i nv, uppsala nv, [kartografiskt material], Gävle: LMV, 1997.

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Eftersom personlig kommunikation i många fall inte är tillgänglig för läsaren finns det också uppfattningen att denna typ av material inte bör finnas med i referenslistan. Ett sätt att hantera personlig kommunikation är därför att endast hänvisa till källan i en fotnot på aktuell sida i din text. Hör med din lärare/handledare/institution om vad som gäller för dig.

Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du bör anonymisera dina källor. Hänvisningen bör innehålla information som tydliggör personens roll, sammanhanget, personliga kommunikationens form samt datumet för kommunikationen.


Alternativ 1

I texten:

Enligt Anna Andersson...1

Fullständig fotnot:

1 Anna Andersson, e-postkonversation med kommunikatör på Naturvårdsverket, 25 oktober 2017.

Förkortad fotnot:

1 Anna Andersson, intervju.

I referenslistan:

I författarens ägo

Andersson, Anna, e-postkonversation med kommunikatör på Naturvårdsverket, 25 oktober 2017.

 

Alternativ 2

I texten:

Detta beror på att...1

I fotnoten:

1 Informant B, intervju med högstadielärare i Uppsala kommun, 13 april 2018.

Proposition, SFS, SOU etc.

Typ av källa (t.ex. proposition, Statens offentliga utredningar, Svensk författningssamling) i förkortad form, år:löpnummer, Titel, Utgivningsort: Utgivare. När du hänvisar till en viss sida anges det i fotnoten.

Fullständig fotnot:

¹ Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat, Stockholm: Näringsdepartementet, s. 42-43.
² SFS 2011:791, Lag om ackreditering och teknisk kontroll, Stockholm: Utrikesdepartementet.
³ SOU 2008:104, Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen, Stockholm: Fritzes, s. 65.

Förkortad fotnot:

¹ Prop. 2010/11:155, s. 42-43.
² SFS 2011:791.
³ SOU 2008:104, s. 65.

I referenslistan:

Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat, Stockholm: Näringsdepartementet.
SFS 2011:791, Lag om ackreditering och teknisk kontroll, Stockholm: Utrikesdepartementet.
SOU 2008:104, Självständiga lärosäten: betänkande av Autonomiutredningen, Stockholm: Fritzes.

Rapport ur rapportserie

Författare/organisation, Titel på rapporten, Serie och serienummer, Utgivningsort: Utgivare, år. Ange URL eller DOI samt datum om du läst rapporten på webben. I fotnoten anger du även sidan du hänvisar till.

Fullständig fotnot:

Annika Ahlberg Tidblad, Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar, Elforsk Rapport 2001:23, Stockholm: Elforsk, 2001, s. 9.
Johanna Sjöberg, Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion, Rapport 6750, Stockholm: Naturvårdsverket, 2017, http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6750-2/, hämtad 2018-01-05, s. 32.

Förkortad fotnot:

Ahlberg Tidblad, Litiumjonbatterier, s. 9.
Sjöberg, Ungas förutsättningar, s. 32.

I referenslistan:

Ahlberg Tidblad, Annika, Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar, Elforsk Rapport 2001:23, Stockholm: Elforsk, 2001.
Sjöberg, Johanna, Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion, Rapport 6750, Stockholm: Naturvårdsverket, 2017, http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6750-2/, hämtad 2018-01-05

Webbsida

Författare/organisation, Titel på webbsidan, URL, datum då du senast besökte webbsidan. I det fall det framgår då webbsidan senast uppdaterades kan du även ange datum/årtal, vilket då placeras efter titeln.

Fullständig fotnot:

¹ Uppsala universitetsbibliotek, Om biblioteket, http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/, hämtad 4 augusti 2014.
² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Planering för ett hållbart och robust samhälle, 2009, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/, hämtad 28 mars 2014.

Förkortad fotnot:

¹ Uppsala universitetsbibliotek, Om biblioteket.
² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Planering för ett hållbart och robust samhälle.

I referenslistan:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Planering för ett hållbart och robust samhälle, 2009, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/, hämtad 28 mars 2014.
Uppsala universitetsbibliotek, Om biblioteket, http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/, hämtad 4 augusti 2014.

Youtube / visuell media

Upphovsperson/organisation, Titel, [video], Plattform/utgivare, datum då videon publicerades, URL, datum då du tittat på videon.

Fullständig fotnot:

¹ Uppsala University, Study - Live - Enjoy - Uppsala University, [video], Youtube, 3 juni 2014, http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew, hämtad 5 augusti 2014.

Förkortad fotnot:

¹ Uppsala University, Study - Live - Enjoy - Uppsala University.

I referenslistan:

Uppsala University, Study - Live - Enjoy - Uppsala University, [video], Youtube, 3 juni 2014, http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew, hämtad 5 augusti 2014.

Årsrapport

Företag, Årsberättelsens titel, Utgivningsort: Utgivare, år. Har du hämtat årsberättelsen på webben anges, istället för ort och utgivare, URL och datum då du läst dokumentet. Ange sidnummer i fotnoten om du hänvisar till en specifik sida.

Fullständig fotnot:

¹ Ångpanneföreningen, Årsberättelse 2006, Stockholm: AB Ångpanneföreningen, 2007, s. 3.
² H&M, Årsredovisning 2013, http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2013_sv.pdf, hämtad 19 juni 2014, s. 4-5.

Förkortad fotnot:

¹ Ångpanneföreningen, Årsberättelse 2006, s. 3.
² H&M, Årsredovisning 2013, s. 4-5.

I referenslistan:

H&M, Årsredovisning 2013, http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2013_sv.pdf, hämtad 19 juni 2014.
Ångpanneföreningen, Årsberättelse 2006, Stockholm: AB Ångpanneföreningen, 2007.