Referensguiden

Om Oxford

Observera att detta är ett exempel på hur man kan referera enligt Oxford. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för ditt arbete.

Oxford använder du tillsammans med fotnoter och oftast med en bibliografi/referenslista i slutet av dokumentet. I den löpande texten placeras noten vanligtvis efter meningens avslutande punkt. Om du inte har någon referenslista på slutet bör du ha fullständig information om publikationen i fotnoten första gången du refererar till den i ditt arbete:

¹ Idar Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 56-57.

Om du senare refererar till samma källa kan du ange en förkortad hänvisning. Om du har en referenslista i slutet räcker det med förkortad information i fotnoten redan första gången du hänvisar till en källa, eftersom läsaren kan hitta den fullständiga informationen om publikationen i referenslistan:

² Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 56-57.

Om du refererar till samma källa två gånger direkt efter varann kan du skriva Ibid (= samma, på latin) och sidnummer:

¹ Strömquist, Skrivboken, s. 26.
² Ibid, s. 35.


Författarnamn i fotnoterna

Om du använder förkortad information i fotnoterna skriver du enbart efternamnen på författare/redaktörer. Om du använder fullständig information i fotnoten skriver du författarnas/redaktörernas namn i rak ordföljd.

Om publikationen har en till tre författare skriver du alla namn. Vid fyra eller fler författare skrivs enbart första namnet följt av "et al".

Saknas författarnamn på exempelvis en webbsida anger du istället organisationen som publicerat den. Saknas både författare och organisation börjar fotnoten med titeln på verket.

Referenslista/bibliografi

Även om du anger fullständig information om publikationerna i dina fotnoter kan en referenslista på slutet underlätta för läsaren att få en överblick över de källor du använt i ditt arbete.

Referenslistan placeras normalt i slutet av dokumentet, men före eventuella bilagor. Källorna i referenslistan arrangeras vanligen i alfabetisk ordning efter författarens/redaktörens efternamn eller organisation oavsett vilken typ av material det rör sig om (bok, offentligt tryck, webbsidor etc.). Man kan dela upp källorna i avdelningar om man använt arkivmaterial eller andra typer av material som kan vara svårt att placera in i den alfabetiska listan, eller om man vill underlätta för läsaren att se skillnad på de källor man använt. Även här bör du kontrollera med din institution/handledare/lärare vad som gäller för ditt arbete.

Författarnamn i referenslistan

I referenslistan skriver du första författarens/redaktörens namn i omvänd ordföljd. Efterföljande namn i rak ordföljd. Även om publikationen har fyra eller fler författare skrivs samtliga namn.

Mer om Oxford