Referera enligt Oxford / fotnoter

Allmänna råd

Offentligt tryck kan vara lagar, SOU:er och propositioner, men även motioner, protokoll eller beslut från olika departement.

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt titel och eventuell sidhänvisning.

 

I exemplen nedan utgår vi från svenskt offentligt tryck. För utländskt offentligt tryck från USA, Kanada och Storbritannien kan du rådfråga Chicago-guiden. Alternativt följer du mallen för svenskt offentligt tryck i så stor utsträckning det är möjligt. Det viktigaste är att du är konsekvent i hur du gör.

 

Om du studerar juridik hänvisar vi dig till vår guide Referera till juridiskt material.

Fotnoten

Lagar och författningar
¹ SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll.

 

För lagar och författningar inkludera i fotnoten:

 • publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande) och
 • titel på lagen.
 • Eventuellt specifikt kapitel/paragraf du hänvisar till.

Riksdagstryck

² SOU 2008:104 Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen. Utbildningsdepartementet.

³ Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat

 

I fotnoten inkluderar du:

 • Källtyp (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.)
 • Riksdagsår:nummer.
 • Eventuell titel.
 • Finns det en tydlig kommitté eller liknande som utfört utredningen ska information om denna finnas med.
 • Eventuellt specifikt sidnummer du hänvisar till.

Övriga dokument från regeringen och riksdagen
¹ Justitiedepartementet. Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika. Stockholm: Regeringskansliet, 2019. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-till-polismyndigheten-att-forstarka-bekampningen-av-illegal-handel-med-narkotika/ (Hämtad 2020-09-30).

² Näringsdepartementet. Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2020. Stockholm: Regeringskansliet, 2021. https://www.regeringen.se/4a0189/contentassets/a34b2a25b7a646d4850b5f6f2ec9e818/verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2020-komplett.pdf (Hämtad 2021-07-20).

 

Referenser till dokument från regeringskansliet kan du skriva på detta vis:

 • Ansvarigt departement
 • Titel (kursivt)
 • Utgivningsort
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • URL och hämtningsdatum

 

Förkortad fotnot

¹SFS 2011:791

²SOU 2008:104 

³Prop. 2010/11:155 

4Justitiedepartementet, Uppdrag till Polismyndigheten.

5Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse.

 

I den förkortade fotnoten bör följande ingå:

 • Typ, Riksdagsår: nummer. Eventuellt specifik paragraf eller sidnummer du hänvisar till.

eller

 • Departement och förkortad titel. Eventuellt specifikt sidnummer du hänvisar till.

Referenslistan

Som i den fullständiga fotnoten.

I referenslistan presenteras alla källor i bokstavsordning.