Referera enligt APA 7

Broschyrer, manualer och liknande dokument

I referenslistan

Format

Namngiven författare

Efternamn, X. (År). Titel [Broschyr/Manual]. Utgivare. URL

Organisation som författare

Organisation. (År). Titel [Broschyr/Manual]. URL


Exempel
Regionala cancercentrum i samverkan. (2020). För dig som är närstående till någon med cancer: En kort vägledning till var du kan få stöd [Broschyr]. https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/narstaende/broschyr_narstaende_191203_skrivare.pdf

Skolverket. (2011). Skolan är till för ditt barn: En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan [Broschyr]. https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/skolan-ar-till-for-ditt-barn-pdf-version-for-utskift

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

Socialstyrelsen. (2023). Stöd och behandling vid könsdysfori: Information för personer under 18 år, samt vårdnadshavare och närstående [Broschyr]. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-6-8586.pdf

 

I den löpande texten

Format

Namngiven författare

(Efternamn, År).

Organisation som författare

(Organisation, År).


Exempel

Endast parentes

... i skolan (Skolverket, 2011).
... för att få stöd (Regionala cancercentrum i samverkan, 2020).


När författare/organisation nämnts i texten

... är enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2020) viktigt att...
I en broschyr från Skolverket (2011) framhålls...

 

Kommentarer

  • Om broschyren har tre eller fler namngivna författare anger du enbart den förstnämnda följt av m.fl. i källhänvisningen i den löpande texten.
  • Om författaren är ett företag, organisation eller myndighet anger du den specifika avdelning som är ansvarig för broschyren.  
  • Ange utgivare när broschyren har namngivna författare.
  • Om det övergripande företagets, organisationens eller myndighetens namn inte finns med i författarnamnet anges det som utgivare. 
  • Ange URL om broschyren finns tillgänglig online.