Referera enligt APA 7

Referenslistan

En referens i referenslistan har generellt fyra delar: författare, datum, titel och källa. Varje del besvarar en fråga: 

  • författare: Vem är ansvarig för verket? Om det finns en namngiven författare anger du den eller de personerna. Observera att även organisationer, myndigheter etc.kan räknas som författare.
  • datum: När publicerades verket?
  • titel: Vad heter verket?
  • källa: Var kan jag hämta verket?

I referenslistan listar du alla verk i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Ange efternamn samt första bokstaven i förnamnet. Du listar allt material i samma lista oavsett vilken typ av material det gäller (artikel, bok, webbsida etc.). Om det finns flera författare med samma efternamn sorterar du referenserna efter förstanamnsinitial. Om en publikation saknar författare sorteras den efter titel. 

I referenslistan används vissa förkortningar för att spara utrymme. Det gäller exempelvis upplaga (uppl.), redaktör (Red.), sida (s.) och utan år (u.å).

Observera att förlagsort inte anges i referenslistan när du använder APA 7. 

I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

Bondi, M., & Lorés Sanz, R. (2014). Abstracts in academic discourse: Variation and change. Peter Lang.

Brickell, K., Fernández Arrigoitia, M., & Vasudevan, A. (2017). Geographies of forced eviction: Dispossession, violence, resistance. Palgrave Macmillan.

Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172. https://doi.org/10.1080/03075079812331380364

Turner, R., Brown, T., & Edwards-Jones, A. (2014). ‘Writing my first academic article feels like dancing around naked’: Research development for higher education lecturers working in further education colleges. International Journal for Academic Development, 19(2), 87-98. https://doi.org/10.1080/1360144X.2013.792729

Författare

Författare är personen, personerna eller gruppen som är ansvarig för ett verk. En författare kan vara en individ, flera personer, en grupp (institution, myndighet, organisation etc.), eller en kombination av personer och grupper. 

Författare kan också vara andra personer som har spelat en nyckelroll i skapandet av verket, så som redaktörer av böcker, regissörer av filmer, värdar i en podcast osv. 

I referenslistan inkluderas upp till 20 författarnamn per källa. Om författarna är 21 eller fler anges de 19 första, tre punkter samt den sista.

Booth, W. C., Colomb, G.C., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W.T. (2016). The craft of research (4 uppl.). University of Chicago Press. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166

Jackson, P. (Regissör). (2001). Lord of the rings [Film]. New Line Cinema.

Nordström, E., Eriksson, F., Sigvardson, J., Johannesson, M., Kasrayan, A., Jones-Kostalla, M., Appelkvist, P., Söderberg, L., Nygren, P., Blom, M., Rachalski, A., Nordenankar, K., Zachrisson, O., Amandius, E., Osswald, G., Moge, M., Ingelsson, M., Bergström, J., Lannfelt, L., ... Fälting, J. (2021). ABBV-0805, a novel antibody selective for soluble aggregated α-synuclein, prolongs lifespan and prevents buildup of α-synuclein pathology in mouse models of Parkinson's disease. Neurobiology of disease, 161, Artikel 105543. doi:10.1016/j.nbd.2021.105543

UN High Commissioner for Human Rights. (2018) Annual report of the United Nations High Commissioner for human rights. (A/HCR/37/3). https://digitallibrary.un.org/record/1474804 

 

Om du inkluderar flera verk av samma författare eller grupp av författare (listade i samma ordning) anger du dem i kronologisk ordning där du börjar med det äldsta verket. Verk publicerade av samma författare publicerade samma år listar du i alfabetisk ordning utifrån titel. Du åtskiljer dem också med en bokstav efter publiceringsår. Den första bokstaven är a, nästa b, etc. Den åtskiljande bokstaven används också i källhänvisningen i den löpande texten.

Butler, J. (2015a). Notes toward a performative theory of assembly. Harvard University Press.

Butler, J. (2015b). Senses of the subject. Fordham University Press. 

 

Om samma författare finns med i referenslistan både som ensam författare och som den förstnämnda författaren i en grupp anges anges verket där författaren är ensam författare först. Om referenser med en grupp av författare har samma förstnämnda författare ordnas referenserna utifrån den andra nämnda författaren, om även den andra författaren är samma utifrån den tredje osv. 

Datum

Vanligtvis anges endast publiceringsår i referensen. Men om verket hör till en källtyp där det även finns månad, månad och dag, eller årstid anger du även den informationen i referenslistan. I källhänvisningen i den löpande texten däremot anges endast publiceringsår. 

För verk som har ett datum för senaste uppdateringen (t.ex. en webbsida) anger du det i referensen i referenslistan. Ange däremot inte datum för senaste granskningen eftersom det inte nödvändigtvis innebär att innehållet har ändrats. 

För verk där publiceringsår saknas använder du förkortningen u.å. som betyder "utan år".

Corkery, M., & Maheshwari, S. (23 november 2020). As customers move online, so does the holiday shopping season. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/11/23/business/retailers-ecommerce-black-friday.html

Ljungqvist, A., Richardson, M., & Wolfenzon, D. (2008). The investment behavior of buyout funds: Theory and evidence (w14180). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w14180.pdf

United Nations (u.å.). Main bodies. https://www.un.org/en/about-us/main-bodies

Titel

När du refererar till ett fristående verk anger du verkets titel (i kursiv stil). När ett verk ingår i ett större verk (som en tidskriftsartikel eller ett kapitel i en antologi) anger du artikelns eller bokkapitlets titel i titeldelen av din referens. Titel på verket där det ingår anges (i kursiv stil) i källdelen av referensen. 

Fristående verk

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2 uppl.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Del av ett större verk 

Hunt, K., Ray, J., & Jeter, J. (2014). Hereditary risk for cancer. I D. Alberts & L.M. Hess (Red.), Fundamentals of cancer prevention (3 uppl. s. 123-150). Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5

Hämtningsdatum

För de flesta referenser anger du inte ett hämtningsdatum. Ett hämtningsdatum ska endast anges om innehållet inte är permanent och sannolikt kommer ändras med tiden. Exempel på källtyper där hämtningsdatum bör anges är webbsidor som regelbundet uppdateras med ny data, profiler eller inlägg i sociala medier, ord i digitala uppslagsverk och encyklopedier, digitala kartor (t.ex. Google Maps) etc. 

Apodaca, Clair. (26 april 2017). Foreign Aid as Foreign Policy Tool. I Oxford Research Encyclopedia of Politics. Hämtad 12 december 2021 från https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332

Källdelen i referensen

I källdelen av referensen anger du var verket du använt återfinns. Informationen som du ska ange i källdelen varierar beroende på typ av verk. Förenklat kan man säga att källan för ett verk som ingår i ett större verk (t.ex. tidskriftsartikel eller ett kapitel i en antologi) är det större verket (t.ex. tidskriften eller antologin) plus tillämpligt DOI-nummer eller URL. För fristående verk (t.ex. en hel bok, rapport, avhandling, uppsats, film. TV-serie, podcast, data set, webbsida) är källdelen utgivare av verket, databasen eller arkivet, webbplatsen, plus tillämpligt DOI-nummer eller URL. Notera att du med APA 7 inte ska ange förlagsort.  

 

Exempel (källdelen är markerad med gult)

Fristående verk

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2 uppl.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Del av ett större verk

Hunt, K., Ray, J., & Jeter, J. (2014). Hereditary risk for cancer. I D. Alberts & L.M. Hess (Red.), Fundamentals of cancer prevention (3 uppl. s. 123-150). Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5