Referera enligt APA 7

Källhänvisningar i texten

För att göra källhänvisningar i den löpande texten enligt APA 7 använder du parenteser. Källhänvisningen ska innehålla information om författare och publiceringsår. Varje källhänvisning i texten ska motsvaras av en post i referenslistan och varje post i referenslistan ska det finnas en källhänvisning i den löpande texten. 

Det finns två sätt att källhänvisa enligt APA 7, med enbart parentes eller genom att skriva författarens namn i texten följt av en parentes.

  • Om du enbart använder parentes inkluderar du författarens efternamn och publikationsår i parentesen. Om parentesen är i slutet av en mening ska den placeras före punkten. 
  • Om du nämner författarens namn i den löpande texten placerar du publiceringsår inom parentes direkt efter författarens namn. 

Et-tecken (&) används både i parentesen och i referenslistan men inte i den löpande texten. 

Notera att författare kan vara personer eller grupper som är ansvariga för ett verk. En författare kan vara en individ, flera personer, en grupp (en institution, myndighet, organisation etc.), eller en kombination av personer och grupper. Om det inte finns någon information om författare inkluderar du istället verkets titel och finns det inget publikationsår skriver du istället "u.å." som står för "utan år". Om du återger ett direktcitat bör du lägga till sidnummer.

Information som inte är tillgänglig för läsaren hänvisas till som personlig kommunikation i den löpande texten. Personlig kommunikation innefattar oinspelade föreläsningar, e-post, textmeddelanden, chattmeddelanden eller direktmeddelanden, intervjuer, telefonsamtal, tal, brev och så vidare. Personlig kommunikation inkluderas inte i referenslistan, du refererar enbart till det i texten. Ange initial(er) och efternamn och ange ett så exakt datum som möjligt. 

Exempel

Enbart parentes

... det viktigaste att komma ihåg (Lundgren m.fl., 2007).

... vanligtvis sant (Lea & Street, 1998).

...sista delen (Bell, u.å.).

... tvätta händerna (Folkhälsomyndigheten, 2022).

... inte fallet här (A. Andersson (personlig kommunikation, 25 oktober 2017).

Om författaren nämns i texten

Enligt Lundgren m.fl. (2007) är det mest oroande ...

Lea och Street (1998) menar att ...

Enligt både Bell (u.å.) och Furuland (2010) bör du ...

Folkhälsomyndigheten (2022) rekommenderar ...

Enligt A. Andersson (personlig kommunikation, 25 oktober 2017) syftar det till att ...

 

1-2 författare

Om publikationen har 1-2 författare anges båda i källhänvisningen. Namnen skrivs alltid i samma ordningsföljd som de uppges i publikationen. 

Enbart parentes

... (Bell, 2006).

... (Nutefall & Chadwell, 2012).

Om författaren nämns i texten

Enligt Bell (2006) så förekommer...

Enligt Nutefall och Chadwell (2012) så förekommer...

 

3 eller fler författare

Om verket har tre eller fler författare anges enbart den första författaren i källhänvisningen följt av "m.fl.".

Enbart parentes

(Lundgren m.fl., 2007).

Om författaren nämns i texten

Enligt Lundgren m.fl. (2007) handlar det oftast om ...

Observera att i referenslistan inkluderas upp till 20 författarnamn. Om författarna är 21 eller fler anges de 19 första, tre punkter samt den sista. 

Organisation/myndighet/grupp som författare

Även organisationer, myndigheter etc.kan räknas som författare. Om individers namn presenteras på titelsidan eller omslaget behandlar du verket som om det har individuella författare. Om enbart namnet på organisationen/myndigheten presenteras anger du den som författare. Detta är vanligt när det gäller webbsidor eller myndighetsrapporter.

Enbart parentes

... (Radiotjänst, 2014).

Om författaren nämnts i texten

Enligt Radiotjänst (2014) bör ...

 

Om organisationens namn har en välkänd förkortning kan du använda den. Första gången du hänvisar till källan anger du hela namnet samt förkortningen. Därefter använder du organisationens förkortning. 

Första gången du hänvisar till organisationen

... (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2020)

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 2020) bör ...

Efterföljande gånger

... (SMHI, 2020)

SMHI (2020) menar att ...

Författare saknas

Om information om författare helt saknas inkluderar du istället titel och publikationsår i källhänvisningen. 

Enbart parentes

... (Delfiner under hot,1998).

Om titeln nämns i texten

I Delfiner under hot (1998) visas ...

 

Flera verk av samma författare från samma år

Om du använder flera verk av samma författare eller författargrupp från samma år skiljer du dessa åt genom att lägga till en bokstav efter årtalet. Den som kommer först i referenslistan får bokstaven a, nästa b och så vidare. Du använder den tillagda bokstaven varje gång du refererar till verket och tar även med den i referenslistan.

Enbart parentes

... (Lundén, 2012a).

... (Lundén, 2012b).

Om författaren nämns i texten

Enligt Lundén (2012a) bör ...

Lundén (2012b) menar ...

I referenslistan

Lundén, B. (2012a). Ekonomiska föreningar: skatt, deklaration, ekonomi och juridik (12. uppl.). Björn Lundén Information.

Lundén B. (2012b). Enskild firma: skatt, deklaration, ekonomi, juridik (20. uppl). Björn Lundén Information.

 

 

Flera källhänvisningar i samma parentes

Om du vill hänvisa till två eller flera publikationer i samma parentes skriver du källhänvisningarna med ett semikolon emellan. Sortera referenserna alfabetiskt inom parentesen. För flera referenser av samma författare i samma parentes behöver du inte upprepa författarens namn.

... (Eriksson, 2012; Fransson, 2008; Nordgren, 2007).

Publikationsår i källhänvisningar

I källhänvisningar i texten inkluderar du enbart publikationsår även om det finns ett mer specifikt datum (t.ex. med månad och dag). Om uppgift om publikationsår saknas anger du förkortningen "u.å." som står för "utan år" i källhänvisningen. 

Enbart parentes

Det här är en exempelmening (Harris, u.å.).

Narrative citation

i sitt verk hävdar Harris (u.å.) att ...

 

 

Sidnummer och citat

Om du återger ett direktcitat ska du alltid ange på vilket sidnummer du läst citatet. Använd förkortningen "s." på svenska.

"En av högskolans viktigaste uppgifter är att..." (Rimsten, 2009, s. 45).

 

Om sidnumrering saknas i källan ska du på något annat sätt ange var i texten citatet återfinns. Ibland underlättar det om du kan ladda ner källan som PDF då sidnumreringen brukar synas. Annars kan du till exempel ange kapitel eller stycke.

(Kasian-Lew, 2014, kapitel 4, stycke 6)

(Lutz, 2009, kapitel 10 Introducing Python statements, avsnittet Python's statements)

 

Sidnummer kan anges även om du inte citerar. Det kan till exempel vara relevant om ett särskilt avsnitt av texten diskuteras eller kommenteras.

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 490-491)

(Nilsson, 2018, s. 58-60; Eriksson, 2012, s. 72, 75)