Referera enligt APA 7

Om att referera till generativ AI

Generativ AI såsom ChatGPT bör i regel inte anges som källa eftersom den text som genereras varken är tillförlitlig eller möjlig att återskapa. I vissa fall är det dock lämpligt att referera till generativ AI, till exempel om du vill återge en AI-genererad text för att diskutera den eller tekniken bakom den.

Att citera eller återge texter som skapats av ChatGPT eller annan generativ AI i sitt arbete kan inte göras på samma sätt som andra texter. Syftet med att referera är att läsaren av en text ska kunna hitta till originalkällan som texten baserats på. Texter som har skapats med hjälp av generativ AI kan i regel inte återskapas, eftersom en unik text genereras varje gång. Även om läsaren skulle lägga in exakt samma prompt i samma verktyg så skulle resultatet inte bli detsamma. Att referera till den text som skapats är därför inte meningsfullt. 

APA rekommenderar att man betraktar texter som genererats av AI-modeller som en "output" eller produkt av en algoritm och istället refererar till skaparen av algoritmen i fråga. Du refererar då till AI-modellen och dess utvecklare på samma sätt som du refererar till programvara.

Utöver en referens till AI-modellen bör du beskriva i texten på vilket sätt du använt den, inklusive den prompt du använt. Den genererade texten kan återges i den löpande texten om den är tillräckligt kort, eller bifogas som en bilaga i slutet av arbetet.

Du kan läsa mer om APAs rekommendationer här: How to cite ChatGPT

Kontrollera alltid med din lärare eller handledare om några särskilda instruktioner gäller för dig och ditt arbete.

ChatGPT och annan generativ AI

Nedan följer ett förslag på hur du kan utforma en referens till ChatGPT eller annan generativ AI. Det följer samma format som när du refererar till programvara. 

 

I referenslistan

Format

Utvecklare, A. A., Utvecklare, B. B., & Utvecklare, C. C. (År). AI-modellens namn (Version #.#) [Stor språkmodell]. Utgivare. URL


Exempel
OpenAI. (2023). ChatGPT (Version GPT-3.5) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/chat

Plastic Labs Inc. (2023). Bloom (Version GPT-4) [Stor språkmodell]. https://bloombot.ai/

 

I den löpande texten

Format

... (Utvecklare/Utgivande organisation, År).


Exempel
... med hjälp av ChatGPT (OpenAI, 2023).

 

Kommentarer 

  • Om det inte finns någon angiven utvecklare så anges utgivande organisation som utvecklare. Uppgift om utgivare behöver då inte upprepas i referensen.
  • År avser året då den denna version av AI-modellen släpptes.
  • Utöver en referens till AI-modellen bör du beskriva i texten på vilket sätt du använt den, inklusive den prompt du använt.
  • Den genererade texten kan återges i den löpande texten om den är tillräckligt kort, eller bifogas som en bilaga i slutet av arbetet.