Referera enligt APA 7

Kartor och geodata

Alla typer av visuella uttryck (förutom tabeller) räknas som figurer i APA. Det gäller förutom kartor även t.ex. diagram, teckningar, fotografier och andra illustrationer. Om du vill inkludera kartan i din text behöver du ange fullständig information om kartan i anslutning till kartan liksom i referenslistan.

Tryckta kartor

I referenslistan
Lantmäteriet (2014). Kebnekaisefjällen [Kartografiskt material]1:100 000. Calazo.

 

I den löpande texten
Enbart parentes

... blir tydligt i kartan (Lantmäteriet, 2014).

Om namnet nämnts i texten

Kartan från Lantmäteriet (2014) visar att ...

 

Kommentarer
  • Ange namnet på den person/organisation som skapat kartan.
  • Efter titel anger du typ av material, dvs. [Kartografiskt material]
  • Ange även kartans skala.
  • Sist i referensen anger du utgivare.

Digitala kartor och geodata

I referenslistan

Sveriges geologiska undersökning. (2021). Grundvattenmagasin. [Kartografiskt material] 1:50000. SGUs kartvisare. https://apps.sgu.se/sgumapviewer/tmpout/sgupdf2238277336488545699.pdf 

 

I den löpande texten
Enbart parentes

... syns det tydligt (Sveriges geologiska undersökning, 2021).

Om namnet nämnts i texten

Enligt Sveriges geologiska undersökning (2021) är ...

Inkludera en kartbild i din text

Tänk på att om du vill infoga en kartbild i ditt arbete så bör du undersöka vilka upphovsrättsliga villkor som gäller för materialet du använder! Läs mer i dokumentet Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.

Intill bilden

Figur 1

Nationalskogar och nationalgräsmarker i USA

Kommentar: Från National Forests of US Map [Kartografiskt material] av U.S. Forest Service, 2012, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Forests_of_US_Map.gif 

 

I den löpande texten

... framför allt i centrala delar av landet (U.S. Forest Service, 2012).

Kartan från U.S. Forest Service (2012) visar ...

 

I referenslistan

U.S. Forest Service. (2012). National Forests of US Map [Kartografiskt material]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Forests_of_US_Map.gif