Referera enligt APA 7

Lagar, lagförslag, betänkande m.m.

APA har inga heltäckande anvisningar när det gäller referenser till lagar och förordningar utanför USA. APA rekommenderar att man använder respektive lands praxis för juridisk litteratur. Anvisningarna nedan ska därför ses som förslag på hur du kan referera till lagar och förordningar. 

I referenslistan

En ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155)Näringsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-lag-om-elcertifikat---enklare-regler-och-en_GY03155  

Lag om ackreditering och teknisk kontroll (SFS 2011:791). Utrikesdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2011791-om-ackreditering-och-teknisk_sfs-2011-791

Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen (SOU 2008:104). Utbildningsdepartementet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008104/  

 

Källhänvisning i texten

I propositionen En ny lag om elcertifikat (Prop. 2010/11:155) föreslås ...

I lagen om ackreditering och teknisk kontroll... (SFS 2011:791).

I den statliga utredningen Självständiga lärosäten: Betänkande av autonomiutredningen (SOU 2008:104) framgår det att ...

Enligt kap. 4 § 1 mervärdesskattelagen... (SFS 1994:200)

Första gången du hänvisar till lagen: Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) ... Därefter Enligt HSL (2017) ...

 

Kommentarer

  • Om du hänvisar till en lag bör du skriva namnet på lagen i din text.
  • Om du vill hänvisa till ett specifikt lagrum så skriver du numret på kapitlet och paragrafen i din löpande text.
  • Om det finns en etablerad och välkänd förkortning för en lag kan du första gången du nämner lagen skriva ut hela lagens namn tillsammans med förkortningen. Därefter använder du bara förkortningen. Om det fullständiga namnet är kort eller förkortningen okänd är det bättre att du skriver ut hela namnet varje gång.

Övriga dokument från regeringen och riksdag

I referenslistan

Format

Ansvarigt departement (Publikationsår). Titel. Utgivare. URL

Exempel

Justitiedepartementet (2019). Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-till-polismyndigheten-att-forstarka-bekampningen-av-illegal-handel-med-narkotika/ 

Näringsdepartementet (2021). Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2020. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/4a0189/contentassets/a34b2a25b7a646d4850b5f6f2ec9e818/verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2020-komplett.pdf

 

I den löpande texten

Format

(Ansvarigt departement, År).

Exempel

Enbart parentes

… (Justitiedepartementet, 2019). 

… (Näringsdepartementet, 2021). 

Om ansvarigt departement anges i texten

Enligt Justitiedepartementet (2019) bör …

Näringsdepartementet (2021) understryker att …